Centrumpost

Informatie Centrumpost

Geachte lezers van deze pagina.

Wij hebben de persoonlijke adressen van leden van onze gemeente die ziek zijn,opgenomen zijn voor behandeling  of  zijn overleden niet op deze site vermeld.

Dit i.v.m. privecy

Wilt u persoonlijk de personen iets sturen kunt u contact  opnemen met

martenbusstra@hotmail.com

Hoogachtend ,  Marten Busstra

Emmen Wilhelminastraat 13 ds. A van de Kevie voorzitter kerkenraad Frouk van Wieren
Advent middag 2014

 

Centrum Post

 van

 

 zondag 22 maart 2015

 

 

 

Berichten rondom Zuiderkerk en de Kapel

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds Rob Wijnsma, ambtsdrager van dienst dhr J. Langenburg en de organist is

 

dhr A. Stulp. Na de dienst is er koffie drinken.

 

 

 

Orde van Dienst

 

Zie liturgie

 

 

 

Uitleg symbolische schikking

 

Thema: ”DOE MIJ RECHT” (Judica).

 

Zondag 22 maart 2015, de vijfde zondag in de veertigdagen-tijd.

 

We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend.

 

Psalm 51 is één van de boete-psalmen van David. Hij zingt, bidt dit lied nadat de profeet Nathan bij hem is geweest, die hem confronteerde met wat hij deed met Batseba en Uria.

 

In Johannes 15 vertelt Jezus over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht te kunnen voortbrengen. We lezen hoe Jezus zegt dat zijn ure gekomen is. De graankorrel bergt leven en dood in zich.

 

Graan dat valt in de aarde

 

en sterft

 

brengt veel vrucht voort.

 

Leven verliezen, leven vinden.

 

God wij bidden

 

help ons

 

ons te bezinnen

 

op wat leven geeft.

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar de familie Harms, Beatrixstraat 2 en de bloemen worden bezorgd door Hilly Pieters.

 

De bloemen voor de kapel gaan zondag naar dhr. Veenstra Hondsrugweg 279

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte kerk in actie en de 2e kerk

 

 

 

Bericht voor de kerktelefoonluisteraars

 

Vanaf zondag 29 maart staat uw kerktelefoon standaard op de Kapelgemeente. Mocht dit niet zo zijn, neem dan even contact op met het kerkelijk bureau.

 

 

 

Van de kerkrentmeesters van de Zuiderkerk.

 

Gemeenteleden,  met het samengaan van de wijkgemeente Zuiderkerk en wijkgemeente Kapel worden ook de financiën samengevoegd. De kosten die u maakt voor 1 april kunt u tot 5 april bij de penningmeester Jan Langenburg inleveren. Ook mag u dit afgeven aan Fred Gommer.

 

Uitgaven die gemaakt worden na 1 april dienen gedeclareerd te worden bij de penningmeester van de nieuwe wijkgemeente Emmen-Centrum-Kapel. Hoe dat zal gaan wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

 

 

 

Bij deze willen wij als kerkrentmeester u danken voor het vertrouwen dat u allen in ons hebben gesteld. Als kerkrentmeester hebben we getracht het goede voor de Zuiderkerk en haar gemeente te hebben gedaan.

 

De WCK-Zuiderkerk,

 

Fred Gommer, Marten Busstra, Lammert Mennik en Jan Langenburg.

 

Maaltijd Veertigdagentijd

 

Ook dit jaar is er in de Zuiderkerk de gebruikelijke maaltijd aan het eind van de veertigdagentijd, dit jaar op vrijdag 27 maart 2015, en dit jaar voor leden van beide gemeenten, Zuiderkerk en Kapel.

 

De maaltijd wordt verzorgd door gemeenteleden die dingen koken, bakken of braden. Voor in de hal van de kerk(en) liggen intekenlijsten waarop u kunt aangeven of u iets wilt aanleveren en wat dan.

 

Wij willen een ieder vragen om bord en bestek mee te nemen naar de kerk toe.

 

Op de lijsten kunt u ook aangeven of u wilt komen. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro, dat bestemd is voor een project in Gambia. Na de maaltijd is er een presentatie van het project door drie Emmense dames die zo juist weer uit Gambia zijn teruggekeerd.

 

Programma: inloop vanaf 17:00. Om 17:30 start het lopend buffet. Na de maaltijd is er een korte presentatie over het project. We sluiten af met een kopje koffie.

 

U bent allen van harte welkom!

 

 

 

 

 

Bericht van de ZWO commissie´s 

 

De samenstelling van de nieuwe gezamenlijke ZWO commissie Wijkgemeente Emmen Centrum Kapel is als volgt:

 

VZ

dhr. R. Elling

Sec

mevr. E. Hilbrands

Pen

dhr. J. Baron

lid

mevr. D. Gruppen

lid

mevr. G. Baron

lid

mevr. J. de Rade

lid

dhr. J. Herder

lid

dhr. J. Warringa

 

 

 

Door het samenvoegen van de beide gemeenten zal er ook e.a. veranderen binnen de ZWO commissie´s:

 

 • De Vandaar zal niet meer per kwartaal rondgebracht gaan worden. Deze zal uitgereikt worden bij de ingang van de kerk. Mocht u de diensten niet bezoeken maar wel graag de Vandaar willen ontvangen kunt u contact opnemen met de één van de leden van de ZWO commissie.
 • Het collectieve abonnement op de EB  Elisabeth zoals dat in de Zuiderkerk bestaat is met ingang van nummer 8 stopgezet, de abonnees zullen persoonlijk bericht krijgen over het afsluiten van een persoonlijk abonnement.
 • De beide kassen zullen tot een bepaalde reserve worden overgemaakt naar de daarvoor bestemde doelen voor de Kapel gemeente is dit  Mercy Ships en voor de Zuiderkerk gemeente is dit Stichting Gambia Vooruit. Wij zullen u berichten over de daadwerkelijke bedragen die zijn overgemaakt.
 • Er zal door de ZWO commissie een nieuw gezamenlijk project bekend gemaakt worden

 

 

 

Met vriendelijke groet, ZWO commissie Wijkgemeente Emmen Centrum Kapel

 

 

 

                                               22 maart   

 

* Autorijden:                      Homans                             

 

* Interieur:                        Fam Tjeerdsma

 

* Zondagskoster:                 Fam Tjeerdsma

 

* Geluid:                            Jaro Herder

 

* Weekkoster:                    Jan Omvlee

 

 

Kopij: Dit was mijn laatste centrum post. Ik wens een ieder, met zijn of haar keuzes alle goeds toe voor de komende tijd. Het ga u goed en Gods zegen voor de toekomst. Met vriendelijke groet José Gommer

 

 

 

De redactie van van de web site  wil hierbij  José Gommer  bedanken voor al die jaren dat ze de Centrumpost van de Zuiderkerk heeft gemaakt zodat wij als zuiderkerk gemeente altijd op de hoogte waren wat er in en om  de gemeente te doen was

 

 Ook voor mij is dit de laatste keer dat ik  de centrumpost van de zuiderkerk erop zet .

 De web site blijft voorlopig nog doorgaan i.v.m. het laatste nieuws en foto, 

Ik heb deze site jaren geleden met plezier opgezet.  En ik weet dat deze altijd met veel plezier is gelezen.

 

Voor 3 jaar lag ik in het ziekenhuis en daar heb ik deze nieuwe site gemaakt en kon ik zien of er ook  belangstelling voor was. De teller staat nu op c.a. 80000  en daar geeft mij een zeer goed gevoel.

 

Daarom dank ik jullie allen hartelijk  hiervoor.

 

. Marten Busstra en ik zegt altijd:

 

Wat de toekomst brengen moge

 

Mij geleidt des Heren hand.

 

 

AFKONDIGINGEN KAPEL  -  22  Maart  2015

 

 

ZIEKEN :  Mevr. A. Reinders-Eefting is voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis. We bidden haar Gods nabijheid toe.

 

GEMEENTELEDEN IN DE VERPLEEGTEHUIZEN :  Binnenkort hopen wij het Paasfeest te mogen vieren. De bijbel zegt in Johannes 11:25: Ik ben de opstanding en het leven. In Lucas 24:34 staat geschreven: de Heer is waarlijk opgestaan. Vanuit deze twee Bijbelteksten willen wij toch ook denken aan onze gemeenteleden die verpleegd worden in de verpleegtehuizen. Wat is het toch, voor deze gemeenteleden, een verrassing om een kaartje van u te mogen ontvangen.

In de Bleerinck, Spehornerbrink 1 7812 KA te Emmen verblijven:

            mevr. E. Swerediuk–Rottinghuis, Merelhof 564;

            dhr. J. Trip, Amerplein 253;

familie Buhrmann, Amerplein 25.

In de Horst, Rondweg 97  7825 TC Emmen verblijft:

            Mevr. S. Groenewold–Nieboer, Woltinge 3.

In de Paasbergen, Paasbergen 1  7873 BE Odoorn verblijven:

            Mevr. J. Pinkster–Brakels, Kamer 203;

            Mevr. Snijders–Herder, Kamer 303.

In Weidestein, Dr. G.H. Almshoffweg 4 7909 AA Hoogeveen verblijft:

            Mevr. R. Drenthen–Masselink.

 

       2.       2.COLLECTE :  Zondag       2.         2.       2.       2.29 maart  is 1e collecte voor Palmzondag – Kerk in Actie totaal (zendingsproject); 2e collecte bij uitgang is voor de eigen wijkgemeente Kapel.

 

OVERZICHT DIENSTEN : 

29 maart – 10:00 uur – Kapel – ds. Wijnsma, Palmpasen, samen met de Zuidergemeente;

3 april – 19:30 uur – Kapel – ds. Wijnsma – Goede vrijdag. Gezamenlijk H. Avondmaal;

5 april – 10:00 uur – Kapel – ds. Wijnsma 1e Paasdag; 

Start nieuwe gemeente.

 

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

zondag

 22 maart

Jozua 9:1-15

maandag

 23 maart

Jozua 9:16-27

dinsdag

 24 maart

Jozua 10:1-15

woensdag

 25 maart

Jozua 10:16-28

donderdag

 26 maart

Jozua 10:29-43

vrijdag

 27 maart

Jozua 11:1-15

zaterdag

 28 maart

Jozua 11:16-23

zondag

 29 maart

Marcus 11:1-11

 

KOMENDE DIENSTEN :  Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de Kapel. Het is dan Palmpasen. We vieren het feest van Jezus’ intocht in Jeruzalem. We hopen op de kinderen want voor hen is er iets extra’s!

Als alles lukt is de Kapel komende zondag een beetje heringericht. Aan het gebouw op zich is niets veranderd. Dat kan niet gezien de korte tijdspanne en de monumentenstatus, maar het is de bedoeling dat op een paar plekken in elk geval ook aan het meubilair zichtbaar is dat de nieuwe gemeente de voortzetting is van de beide gemeenten.

Vrijdag 3 april is er een gezamenlijke avondmaalsviering in de Kapel. In de nieuwe gemeente is het avondmaal – net als in beide gemeenten vóór de vereniging het geval was – ook open voor doopleden. Mensen die slecht ter been zijn, wordt gevraagd in de één na voorste bank te gaan zitten. Zij vieren met de leden van de kerkenraad het avondmaal aan tafel. Daarna is er lopend avondmaal voor alle anderen. Deze vorm van vieren combineert een visueel element (meemaken door te kijken), met een dynamisch element (meemaken door in beweging te komen). De vorm maakt het ook mogelijk de tijd te beheersen, al moeten we met de nieuwe aantallen even afwachten hoe dat gaat. De praktijk zal het wel wijzen, de diakenen geven trouw leiding.

Zondag 5 april vieren we Pasen; het feest van de opstanding van Christus. In die dienst zal de vereniging formeel bekrachtigd worden. Het koor ‘Deo Cantate’ onder leiding van dr. Krijgsheld verleent muzikale medewerking. Vanwege het bijzondere moment en de aanwezigheid van gasten is er na afloop gelegenheid koffie te drinken.

Zoals het nu lijkt is daarmee de vereniging van Zuiderkerk en Kapel tot de nieuwe Protestantse Wijkgemeente Emmen Centrum Kapel afgerond en gaan we vanuit de viering van het Paasfeest als nieuwe gemeente op weg.

 

CURCUS OVER EZECHIËL EN ZIJN RELATIE TOT ISRAËL :  De laatste avonden van dit seizoen gaan we bezig over de profeet Ezechiël. Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Eeuwige ben, heilig in Israël. Op dinsdagavond  24 maart  van  19.30 uur - 21.30 uur. Locatie: Kapelkerk. Contact Pastor Lodewijk Broekman tel. 0591-622950 e mail: lobroekman@filternet.nl

 

INLOOP- KOFFIEOCHTEND :  Donderdag  26 maart  van  10:00 – 11:30 uur  is er koffiedrinken in het Jeugdgebouw.

 

Algemeen nieuws

Komende diensten

Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de Kapel. Het is dan Palmpasen. We vieren het feest van Jezus’ intocht in Jeruzalem. We hopen op de kinderen want voor hen is er iets extra’s!

Als alles lukt is de Kapel komende zondag een beetje heringericht. Aan het gebouw op zich is niets veranderd. Dat kan niet gezien de korte tijdspanne en de monumentenstatus, maar het is de bedoeling dat op een paar plekken in elk geval ook aan het meubilair zichtbaar is dat de nieuwe gemeente de voortzetting is van de beide gemeenten.

Vrijdag 3 april is er een gezamenlijke avondmaalsviering in de Kapel. In de nieuwe gemeente is het avondmaal – net als in beide gemeenten vóór de vereniging het geval was – ook open voor doopleden. Mensen die slecht ter been zijn, wordt gevraagd in de één na voorste bank te gaan zitten. Zij vieren met de leden van de kerkenraad het avondmaal aan tafel. Daarna is er lopend avondmaal voor alle anderen. Deze vorm van vieren combineert een visueel element – meemaken door te kijken -, met een dynamisch element – meemaken door in beweging te komen. De vorm maakt het ook mogelijk de tijd te beheersen, al moeten we met de nieuwe aantallen even afwachten hoe dat gaat. De praktijk zal het wel wijzen, de diakenen geven trouw leiding.

Zondag 5 april vieren we Pasen; het feest van de opstanding van Christus. In die dienst zal de vereniging formeel bekrachtigd worden. Het koor ‘Deo Cantate’ onder leiding van dr. Krijgsheld verleent muzikale medewerking. Vanwege het bijzondere moment en de aanwezigheid van gasten is er na afloop gelegenheid koffie te drinken.

Zoals het nu lijkt is daarmee de vereniging van Zuiderkerk en Kapel tot de nieuwe Protestantse Wijkgemeente Emmen Centrum Kapel afgerond en gaan we vanuit de viering van het Paasfeest als nieuwe gemeente op weg.

 

Groothuisbezoeken

Dit jaar organiseren de ouderlingen van de Zuiderkerk en de Kapel gezamenlijke groothuisbezoeken. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek.

Het groothuisbezoek begint en eindigt met een rondvraag. Daartussen in spreken we over het woord ‘groeien’ uit het rijtje ‘geloven-ontmoeten-groeien-doen’. ‘Groeien in de nieuwe gemeente…, waar vraagt dat om?

 

Wij nodigen u van harte uit om op deel te nemen aan het groothuisbezoek. Bij verhindering kunt u ook aansluiten bij een van de andere wijken.

 

5e woensdag 25 maart 2015: 19:30-21:30 uur: Centrum, Emmermeer en Westenes

                In de Kapel

 

We willen u in verband met de aantallen vragen aan een ouderling te laten weten of u komt.

Voor de bewoners van Holdert, Oostermarke en Zuidermarke worden in april groothuisbezoeken georganiseerd. Daarvoor volgt een aparte uitnodiging met tijd en plaats.

Deze bijeenkomsten dragen bij aan het ‘samen gemeente zijn in Christus naam’ en daarom stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs.

 

Nationale schoonmaakdag 28 maart 2015

Het is inmiddels de derde keer dat de Kapel weer meedoet aan de Nationale Schoonmaakdag. Op zaterdag 28 maart 2015 zullen we in kleine ploegjes vanuit de Kapel Emmen intrekken om zwerfvuil op te ruimen.

De ruimte in en om de kerken ligt er over het algemeen altijd heel verzorgd bij.  Dat heeft te maken met een houding van dankbaarheid voor wat we hebben, en een ons verantwoordelijk weten voor wat ons geschonken is, ook in de materiële zaken van de kerk. Die zorg en aandacht komen dus voort uit geloofswaarden: God als goede gever van de aarde en het leven, en de mens als rentmeester daarvan.

Vanaf kwart voor tien is er koffie en limonade in het Jeugdgebouw van de Kapel. Om een uur of tien gaan we aan de gang in de omgeving van Kapel en Zuiderkerk. Tegen een uur of twaalf is het de bedoeling weer terug te zijn voor een kop soep met brood.

U kunt zich opgeven via schoonmaakactiekapel@gmail.com, of via Greetje Sterenborg, Leny van de Vegt of Reintje Lanting. Via een flyer zullen ook buurtbewoners uitgenodigd worden. U bent van harte welkom te helpen.

 

Breien en haken voor Dorcas

Op initiatief van Marietje Ham is een groep mensen bezig te breien en haken voor Dorcas. Het gaat om dekens, sjaals, truien en nog veel meer, vooral bestemd voor Oost-Europa, of Zuid-Afrika. Dit breien en haken gebeurt thuis.

Op donderdag 26 maart 2015 komt de groep bijeen om uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en elkaars werk te bewonderen. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken, en misschien zijn er wel die ‘aan willen haken’. Die ochtend kunt u alle informatie krijgen en de ervaringen van de breisters horen. Ook mensen die geen lid zijn van de Kapel zijn van harte welkom.

De ochtend is van 10:00-12:00 en valt samen met het koffiedrinken dat elke laatste donderdag van de maand in de Kapel is. Kunt u daar meteen ook eens kijken!

Van harte welkom!

 

 

Kerk-open in de Stille Week

In de Stille Week zal de Kapel van dinsdag 31 maart tot en met vrijdag 3 april van 10:00-14:00 uur open zijn voor een ieder die stilte zoekt. Of een moment van bezinning. Of de mogelijkheid zoekt een gesprek aan te gaan met één van de vrijwilligers. Of een kaarsje aan wil steken.

U bent welkom.

 

zondag 15 maart 2015

 

 

 

Berichten rondom Zuiderkerk

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds Jan Fischer, ambtsdrager mw F. Busstra en de organist is dhr K. Salomons.

 

Na de dienst is er koffie drinken.

 

 

 

Orde van Dienst

 

Orgelspel

 

Na het binnenkomen van de Kerkenraad worden we stil

 

We zingen als intochtlied: NLB (Psalm) 122, 1+2

 

Bemoediging en groet

 

We zingen: NLB (Psalm) 122, 3

 

Korte inleiding op de dienst

 

Gebed om Gods ontferming

 

Antwoordlied: NLB 885, 1+2

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Lezing uit het Oude Testament: Jozua 4, 19 t/m 5, 1 en 5, 10 t/m 12

 

Antwoordlied: NLB 326, 1+2+3

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 6, 1 t/m 15

 

Antwoordlied: NLB 383, 1 t/m 5

 

Overdenking

 

Meditatief orgelspel en antwoordlied: NLB 653, 1+2+7

 

We nemen afscheid van een aantal ambtsdragers

 

We zingen: NLB (Psalm) 90, 8

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NLB 416, 1 t/m 4

 

Zegen

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de Rika Huizing en Mannie Bakker en op

 

zondag 22 maart door

 

 

 

Uitleg symbolische schikking

 

Uitleg symbolische schikking

 

15 maart: vierde zondag van de veertigdagen-tijd

 

Thema: ”VERHEUG U” (Laetare).

 

Psalm 122 klinkt op deze zondag als een lied vol vreugde over Jeruzalem. Een droomstad waar vrede en recht heersen. De stad die je wilt delen met anderen en waar het huis van de Heer zich bevindt, als het hart van het leven.

 

Jezus laat in woord en daad zien wat vrede en recht in het leven van alle dag betekent. Het delen van brood en vis in overvloed. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen. Dit wordt uitgebeeld door vijf vaasjes met lichtroze bloemen  (vijf broden) en twee vaasjes met donkere bloemen (twee vissen). Het licht van Pasen breekt door; de roze kleur in de schikking duidt dit aan.

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw A. Jonge Vos, van Schaikweg 50 en de bloemen worden bezorgd door Greetje Langenburg.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte kerk in actie en de 2e kerk

 

 

 

Afscheid ambtsdragers

 

Op zondag 15 maart nemen afscheid als diaken, Fenny Busstra, ouderling Aukje Zantingh, ontheffing van hun ambt is gevraagd door kerkrentmeesters Jan Langenburg, Fred Gommer en Marten Busstra.

 

Dit is de laatste eigen dienst en op verzoek van bovenstaande ambtsdragers, wordt er in de eigen gemeente en kerk afscheid genomen. In deze dienst gaat voor ds Jan Fischer.

 

Met vriendelijke Groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba

 

 

 

Van de kerkrentmeesters van de Zuiderkerk.

 

Gemeenteleden,  met het samengaan van de wijkgemeente Zuiderkerk en wijkgemeente Kapel worden ook de financiën samengevoegd. De kosten die u maakt voor 1 april kunt u tot 5 april bij de penningmeester Jan Langenburg inleveren. Ook mag u dit afgeven aan Fred Gommer.

 

Uitgaven die gemaakt worden na 1 april dienen gedeclareerd te worden bij de penningmeester van de nieuwe wijkgemeente Emmen-Centrum-Kapel. Hoe dat zal gaan wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

 

 

 

Bij deze willen wij als kerkrentmeester u danken voor het vertrouwen dat u allen in ons hebben gesteld. Als kerkrentmeester hebben we getracht het goede voor de Zuiderkerk en haar gemeente te hebben gedaan.

 

De WCK-Zuiderkerk,

 

Fred Gommer, Marten Busstra, Lammert Mennik en Jan Langenburg.

15 maart

* Autorijden:                   Kleine Deters

* CP uitdelen:                  Rika Huizing/Mannie Bakker

* Interieur:                      Hilly, Ellie en Willie P

* Zondagskoster:               Fred Gommer  

* Geluid:                          Fred Gommer  

* Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer 

Kopij  Voor zondag 22 maart 2015 kunt aanleveren tot woensdag 18 maart voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws

 

Groothuisbezoeken

Dit jaar organiseren de ouderlingen van de Zuiderkerk en de Kapel gezamenlijke groothuisbezoeken. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek.

Het groothuisbezoek begint en eindigt met een rondvraag. Daartussen in spreken we over het woord ‘groeien’ uit het rijtje ‘geloven-ontmoeten-groeien-doen’. ‘Groeien in de nieuwe gemeente…, waar vraagt dat om?

 

Wij nodigen u van harte uit om op deel te nemen aan het groothuisbezoek. Bij verhindering kunt u ook aansluiten bij een van de andere wijken.

 

4e middagbijeenkomst op woensdag 18 maart van 14:00-16:00 uur

Jeugdgebouw van de Kapel.

5e woensdag 25 maart 2015: 19:30-21:30 uur: Centrum, Emmermeer en Westenes

                In de Kapel

 

We willen u in verband met de aantallen vragen aan een ouderling te laten weten of u komt.

Voor de bewoners van Holdert, Oostermarke en Zuidermarke worden in april groothuisbezoeken georganiseerd. Daarvoor volgt een aparte uitnodiging met tijd en plaats.

Deze bijeenkomsten dragen bij aan het ‘samen gemeente zijn in Christus naam’ en daarom stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs.

 

 

 

 

Nationale schoonmaakdag 28 maart 2015

Het is inmiddels de derde keer dat de Kapel weer meedoet aan de Nationale Schoonmaakdag. Op zaterdag 28 maart 2015 zullen we in kleine ploegjes vanuit de Kapel Emmen intrekken om zwerfvuil op te ruimen.

De ruimte in en om de kerken ligt er over het algemeen altijd heel verzorgd bij.  Dat heeft te maken met een houding van dankbaarheid voor wat we hebben, en een ons verantwoordelijk weten voor wat ons geschonken is, ook in de materiële zaken van de kerk. Die zorg en aandacht komen dus voort uit geloofswaarden: God als goede gever van de aarde en het leven, en de mens als rentmeester daarvan.

Vanaf kwart voor tien is er koffie en limonade in het Jeugdgebouw van de Kapel. Om een uur of tien gaan we aan de gang in de omgeving van Kapel en Zuiderkerk. Tegen een uur of twaalf is het de bedoeling weer terug te zijn voor een kop soep met brood.

U kunt zich opgeven via schoonmaakactiekapel@gmail.com, of via Greetje Sterenborg, Leny van de Vegt of Reintje Lanting. Via een flyer zullen ook buurtbewoners uitgenodigd worden. U bent van harte welkom te helpen.

 

Breien en haken voor Dorcas

Op initiatief van Marietje Ham is een groep mensen bezig te breien en haken voor Dorcas. Het gaat om dekens, sjaals, truien en nog veel meer, vooral bestemd voor Oost-Europa, of Zuid-Afrika. Dit breien en haken gebeurt thuis.

Op donderdag 26 maart 2015 komt de groep bijeen om uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en elkaars werk te bewonderen. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken, en misschien zijn er wel die ‘aan willen haken’. Die ochtend kunt u alle informatie krijgen en de ervaringen van de breisters horen. Ook mensen die geen lid zijn van de Kapel zijn van harte welkom. De ochtend is van 10:00-12:00 en valt samen met het koffiedrinken dat elke laatste donderdag van de maand in de Kapel is. Kunt u daar meteen ook eens kijken! Van harte welkom!

 

Maaltijd Veertigdagentijd

Ook dit jaar is er in de Zuiderkerk de gebruikelijke maaltijd aan het eind van de veertigdagentijd, dit jaar op vrijdag 27 maart 2015, en dit jaar voor leden van beide gemeenten, Zuiderkerk en Kapel.

De maaltijd wordt verzorgd door gemeenteleden die dingen koken, bakken of braden. Voor in de hal van de kerk(en) liggen intekenlijsten waarop u kunt aangeven of u iets wilt aanleveren en wat dan.

Wij willen een ieder vragen om bord en bestek mee te nemen naar de kerk toe.

Op de lijsten kunt u ook aangeven of u wilt komen. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro, dat bestemd is voor een project in Gambia. Na de maaltijd is er een presentatie van het project door drie Emmense dames die zo juist weer uit Gambia zijn teruggekeerd.

Programma: inloop vanaf 17:00. Om 17:30 start het lopend buffet. Na de maaltijd is er een korte presentatie over het project. We sluiten af met een kopje koffie.

U bent allen van harte welkom!

 

Kerk-open in de Stille Week

In de Stille Week zal de Kapel van dinsdag 31 maart tot en met vrijdag 3 april van 10:00-14:00 uur open zijn voor een ieder die stilte zoekt. Of een moment van bezinning. Of de mogelijkheid zoekt een gesprek aan te gaan met één van de vrijwilligers. Of een kaarsje aan wil steken. U bent welkom.

 

 

zondag 1 maart 2015

 

Berichten rondom Zuiderkerk en de Kapel:

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds Rob Wijnsma, ambtsdrager mw A. Tjeerdsma en de organist is dhr K. Salomons.

 

Na de dienst is er koffie drinken.

 

 

 

Orde van Dienst

 

zie liturgie

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Langenburg en op zondag 15 maart door de dames Mannie Bakker en Rika Huizing.

 

 

 

Uitleg symbolische schikking

 

Thema: ”Gedenk”.

 

Zondag 1 maart 2015

 

Vandaag is het de tweede zondag in de Veertigdagen-tijd.

 

We zien handen die beschermen wat kostbaar is en teer.

 

De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 16 vers 25:

 

”Gedenk uw barmhartigheid, Heer”|.

 

Behoed mij God, ik schuil bij U. Het is een stil gebed.

 

De dichter geeft zich als het ware in de handen van God, die de weg naar het leven wijst.

 

In Gods nabijheid wordt overvloedige vreugde ervaren.

 

Op  de berg zien de leerlingen de gedaanten van Mozes en Elia.

 

Het is een topervaring om stevig in handen te houden en sterkt hen om hun handen te openen voor de naaste.

 

 

 

Verlangen

 

naar beschermende handen

 

ervaring van licht

 

vasthouden

 

doorgeven

 

een leven lang

 

God

 

gedenk uw barmhartigheid

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw T. Homans, Emmalaan 17 en de bloemen worden bezorgd door Mannie Bakker.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte voorjaarszendingsweek en de 2e wijkkas

 

 

 

Afscheid ambtsdragers

 

Op zondag 15 maart nemen afscheid als diaken, Fenny Busstra, ouderling Aukje Zantingh, ontheffing van hun ambt is gevraagd door kerkrentmeesters Jan Langenburg, Fred Gommer en Marten Busstra.

 

Dit is de laatste eigen dienst en op verzoek van bovenstaande ambtsdragers, wordt er in de eigen gemeente en kerk afscheid genomen. In deze dienst gaat voor ds Jan Fischer.

 

Met vriendelijke Groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba

 

 

 

 

 

Dankwoord:

 

Lieve mensen, hartelijk dank voor de bemoedigde en lieve kaarten die ik mocht ontvangen. H. Gr. Tineke Homans

1 maart

* Autorijden:                   Tjeerdsma

* CP uitdelen:                  Fam Langenburg

* Interieur:                      Wea Nijhoff/Willy Peeks

* Zondagskoster:              Fam Warring

* Geluid:                         Jaro Herder

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer

 

MAALTIJD VEERTIGDAGEN :  Ook dit jaar is er in de Zuiderkerk de gebruikelijke maaltijd aan het eind van de veertigdagentijd, dit jaar op vrijdag  27 maart  om  17:00 uur  en dit jaar voor leden van beide gemeenten, Zuiderkerk en Kapel. De maaltijd wordt verzorgd door gemeenteleden die dingen koken, bakken of braden. Voor in de hal van de kerk(en) liggen intekenlijsten waarop u kunt aangeven of u iets wilt aanleveren en wat dan. Wij willen een ieder vragen om bord en bestek mee te nemen naar de kerk toe. Op de lijsten kunt u ook aangeven of u wilt komen. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro, dat bestemd is voor een project in Gambia. Na de maaltijd is er een presentatie van het project door drie Emmense dames die zo juist weer uit Gambia zijn teruggekeerd. 

Programma: inloop vanaf 17:00 uur. Om 17:30 start het lopend buffet. Na de maaltijd is er een korte presentatie over het project. We sluiten af met een kopje koffie. U bent allen van harte welkom!

OVERZICHT DIENSTEN : 

8 maart – 10:00 uur – Kapel – ds. Wijnsma – Gezamenlijk met de Zuiderkerkgemeente;

11 maart (woensdag) – 19.00 uur – ds. Wentink (E-Compascuum) – Biddag – aansluitend Gemeenteavond Kapel;             

15 maart – 10:00 uur – Kapel – Pastor Broekman;

22 maart – 10:00 uur – Zuiderkerk – ds. Wijnsma, laatste dienst in de Zuiderkerk – gezamenlijk met

                                  Kapelgemeente;

29 maart – 10:00 uur – Kapel – ds. Wijnsma, Palmpasen, samen met de Zuidergemeente;

3 april – 19:30 uur – Kapel – ds. Wijnsma – Goede vrijdag. Gezamenlijk H. Avondmaal;

5 april – 10:00 uur – Kapel – ds. Wijnsma 1e Paasdag;  

 

Kopij  Voor zondag 15 maart 2015 kunt aanleveren tot woensdag 11 maart voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

Zondag       2.         2.       2.       2.1 maart  is 1e collecte voor Kerk in Actie – Voorjaarszendings-week; 2e collecte bij uitgang is voor de wijkkas.

Collecte 1 maart Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek. Zij wil haar geloof beleven In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in Actie, heeft de bijbelvertelmethode Simply de Story ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld Bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods woord door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoedigen. Alvast bedankt!

 

 

 

ZIEKEN :  Dhr. J. van Klinken is voor onderzoek in het ziekenhuis geweest en is thuis voor nader herstel.

 

Bloemen: de bloemen van de Kapel gaan naar dhr Weizenbach, Kapelstraat 77.

 

       2.       2.COLLECTE :   22 feb. =  156,30  voor de wereldiaconaat;

                               =  214,20  voor de eigen wijkgemeente Kapel.

Zondag       2.         2.       2.       2.8 maart  is 1e collecte voor Kerk in Actie – diaconaat; 2e collecte bij uitgang is voor de eigen wijkgemeente Kapel.

Collecte 8 maart:  Collecte Kerk in Actie. Zij wil er ook even tussenuit. Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig. 4 uur per dag, zeven dagen per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. Dat kan  tijdens de diaconale vakantieweken van  Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er dan even tussenuit. Ieder jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te maken hebben met ziekte. Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. Open uw handen en geef aan deze collecte. Zodat mantelzorgers en hun partner even onbezorgd kunnen genieten. Namens hen bedankt!

 

Herbevestiging ambtsdragers

Afgelopen zondag 22 februari zijn er zeven ambtsdragers herbevestigd in de Kapel.

Als ouderling:  Ep Ophof

                          Greetje Sterenborg

                          Gé Snakenborg

                          Henk Westhuis

Als diaken:           Annie Post

                          Henk Renting

                          Henk Snakenborg

Wij wensen hen veel sterkte en Gods zegen in de komende periode bij het werk in en voor onze wijkgemeente

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

zondag

1 maart

Exodus 22:9-19

maandag

2 maart

Exodus 22:20-30

dinsdag

3 maart

Exodus 23:1-9

woensdag

4 maart

Exodus 23:10-19

donderdag

5 maart

Exodus 23:20-33

vrijdag

6 maart

Exodus 24:1-11

zaterdag

7 maart

Jozua 1:1-9

zondag

8 maart

Jozua 1:10-18

 

ZANG & EVANGELIEDIENST :  Zondag  1 maart  is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Voorganger is ds. G. Huisman uit Emmen. M.m.v. het Gospelkoor Cantanova uit Borger o.l.v. Petra de Raad. Organist: Reint Elling. De dienst begint om  19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

OUDERENGROEP :  Dinsdag  3 maart  om  14:00 uur  is weer Avondrood.

 

GROOTHUISBEZOEKEN :  Dit jaar organiseren de ouderlingen van de Zuiderkerk en de Kapel gezamenlijke groothuisbezoeken. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Het groothuisbezoek begint en eindigt met een rondvraag. Daartussen in spreken we over het woord ‘groeien’ uit het rijtje ‘geloven-ontmoeten-groeien-doen’. ‘Groeien in de nieuwe gemeente…, waar vraagt dat om? Wij nodigen u van harte uit om op deel te nemen aan het groothuisbezoek. Bij verhindering kunt u ook aansluiten bij een van de andere wijken.

2e donderdag  5 maart  19:45-21:30 uur: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer - In de Zuiderkerk;

3e donderdag 12 maart 19:30-21:30 uur: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden - In de Zuiderkerk;

4e middagbijeenkomst op woensdag 18 maart van 14:00-16:00 uur - Jeugdgebouw van de Kapel;

5e woensdag 25 maart 2015: 19:30-21:30 uur: Centrum, Emmermeer en Westenes - In de Kapel.

We willen u in verband met de aantallen vragen aan een ouderling te laten weten of u komt. Voor de bewoners van Holdert, Oostermarke en Zuidermarke worden in april groothuisbezoeken georganiseerd. Daarvoor volgt een aparte uitnodiging met tijd en plaats. Deze bijeenkomsten dragen bij aan het ‘samen gemeente zijn in Christus naam’ en daarom stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs.

 

SPULLENINZAMELING ROMMELMARKT :  Komende zaterdag  7 maart  zamelen we spulletjes in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de fam. Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83, tussen  10.00 – 12.00 uur. We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes waaronder huisraad, snuisterijen, schilderijen, gereedschap, speelgoed, elektrische apparaten, kleding, schoenen en zoveel meer. Ook oud ijzer zamelen we in. Geen meubels, bedden en matrassen, daar hier geen vraag naar is.

KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op woensdag vóór  17:00 uur  bij mevr. M. Koops, Laan van het Kwekebos 155, tel. 0591-627222, e-mail minka.koops@planet.nl.

Het Vakantiebureau

 

Vakanties met (een beetje) extra zorg en aandacht.

 

Is het voor U ook niet meer zo eenvoudig om op vakantie te gaan? En toch zou U er ook graag eens een weekje tussen uit willen?

 

Het Vakantiebureau verzorgt weken voor iedereen die tijdens zijn of haar vakantie graag enige of heel veel zorg, aandacht, begeleiding of gezelligheid wenst. Een team vrijwilligers staat 24 uur per dag klaar om het verblijf van de gasten tot een hele gezellige en zorgeloze vakantie te maken.

 

Het Vakantiebureau heeft speciale weken voor:

 • Senioren, die zich redelijk zelfstandig kunnen redden, of dagelijks enige lichte zorg vragen.
 • Mensen die door allerlei beperkingen extra veel zorg nodig zijn.
 • Mensen tot 65 jaar, die zorg nodig zijn.
 • Mantelzorgers met een thuis-wonende dementerende partner.
 • Vakanties voor mensen met een visuele beperking
 • Vakanties voor één ouder gezinnen.

 

Graag willen wij, als vrijwilligers van Het Vakantiebureau deze middag iets vertellen over de vakantieweken voor gasten die veel zorg nodig zijn. En over speciale weken voor mantelzorgers die samen met hun dementerende thuiswonende partner of ouder een weekje vakantie willen vieren.

 

Ook laten we een aantal foto’s zien van de prachtige week die een groep senioren uit Emmen het vorig jaar gehad hebben in hotel de Werelt in Lunteren.

 

Datum: 5 maart, Ichthus, Walstraat 21, Emmen , vanaf 14.30 uur staat de thee of koffie klaar.

 

U kunt ook een vakantiegids aanvragen bij Het Vakantiebureau (telefoon: 0318- 48 66 10) of bij één van de onderstaande contactpersonen van Het Vakantiebureau.

Zij brengen U graag een vakantiegids en kunnen U dan meer vertellen over het aanbod van de verschillende vakantieweken.

 

Tineke Seigers, tel.620300

Dick en Gea Warringa, tel. 647677.

 

www.hetvakantiebureau.nl

 

 

 

 zondag 15 februari 2015

 

 

 

 

 

 

Berichten rondom Zuiderkerk:

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds Vaessen, ambtsdrager mw A. Zantingh en de  organist is dhr A. Stulp.

 

Na de dienst is er koffie drinken.

 

 

 

Orde van Dienst

 

Welkom en mededelingen.

 

Aanvangslied: Psalm 111: 1, 2 en 3

 

Votum en groet.

 

Lied: Psalm 111: 6

 

Kyriegebed

 

Loflied: 611: 1 t/m 4

 

Samenvatting van de wet (Markus 12:29-31).

 

Gebed om de Heilige Geest: Lied 209: 1,2 en 3

 

Schriftlezing 1: Deuteronomium 18, 15-20

 

Lied: 519: 1 t/m 4 

 

Schriftlezing 2: Marcus1, 21–28

 

Lied: 686: 1 t/m 3 

 

Preek.

 

Orgelspel:

 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

 

Collecte.

 

Slotzang: Lied 978: 1 t/m 4

 

Zegen.

 

Amen, amen, amen (Lied 415: 3)

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Hazelhoff en op zondag 1 maart door de

 

fam. Langenburg.

 

 

 

Zieken

 

Mw. T. Homans, Emmalaan 17 heeft haar rug gebroken en heeft nu een korset gekregen. Een kaartje zal haar goed doen.

 

 

 

Bezoekmedewerkers

 

In een gemeente vindt altijd heel wat bezoekwerk plaats. Zo ook in de Zuiderkerk. Graag ontmoeten ouderlingen en predikant alle mensen die op de één of andere manier bij het bezoekwerk betrokken in de Zuiderkerk betrokken zijn (of willen worden!); diakenen, bezoekdames en –heren, of nog anderszins. Dit is bedoeld om overzicht te krijgen en ook om te zien hoe we met elkaar het bezoekwerk in de nieuwe gemeente kunnen bemensen.

 

Maandag 23 februari om 10:00 uur in de Zuiderkerk, u bent van harte welkom.

 

 

 

Overlijden

 

Dhr Gerrit Jonge Vos, is overleden op zaterdag 7 februari in de leeftijd van 85 jaar, in een dienst van woord en gebed hebben wij op donderdag 12 februari dhr Jonge Vos begraven op de Wolfsbergen. Wij wensen zijn vrouw Annie Jonge Vos alle kracht toe in deze tijd.

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mevrouw Hilly Pieters-Klingenberg, Sterrenkamp 27 en de bloemen worden bezorgd door mw Rika Huizing.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte diaconie en de 2e kerk

 

 

 

Gemeentebijeenkomst 15 februari

 

Vandaag, na de kerkdienst wil de kerkenraad graag de gemeente kennen en  horen over fusiedocumenten (beleidsplan, plaatselijke regeling, verenigingsovereenkomst)

 

Er zal dan zowel in de Kapel, als in de Zuiderkerk, een gemeentebijeenkomst worden gehouden.

 

Met vriendelijke groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba

 

 

 

Mutaties Zuiderkerk:

 

De volgende mensen hebben zich overgeschreven naar een andere wijkgemeente: de fam Oving (Prinsenlaan),

 

fam Dekker (Kapelstraat), fam Geerlinks (Looweg), fam Kors (Landweg), dhr en mw Mennik (Ermerweg) en de

 

fam de Olde (Weerdingerstraat).

 

Nieuw is gekomen dhr H. Siebring, Wilhelminastraat 8 kamer 222.

 

Wij wensen al deze mensen alle goeds toe. 

15 februari

* Autorijden:                    Baron   

* CP uitdelen:                  Fam Hazelhoff

* Interieur:                        Gez schoonmaak

* Zondagskoster:            Jaro Herder

* Geluid:                             Fred Gommer

* Weekkoster:                                                 Jan Omvlee en Fred Gommer  

 

Kopij  Voor zondag 1 maart 2015 kunt aanleveren tot woensdag 25 februari voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws:

 

PCOB ledenvergadering woensdag 18 februari 2015, aanvang 14.00 uur in HET BAKEN, Kerspellaan 2.

Mevrouw J. van den Berg uit Hardenberg, vertelt deze middag het verhaal van  JOZEF aan de hand van een groot schilderij. Leden en belangstellenden van harte welkom!

 

Wereldsgebedsdag 6 maart

Wordt op 6 maart gehouden om 19.00 uur in de Grote Kerk. Voorganger is Pastor Frans Wielens

Thema: "Begrijp je mijn liefde?" Koor van de Grote Kerk werkt mee. Collecte bestemd voor kinderhuis op de Bahama`s

 

In 2015 zal de orde van dienst worden gevierd die gemaakt is door de vrouwen uit de Bahama's. Deze viering heeft als titel 'Begrijpen jullie mijn Liefde?' gekregen. De voorplaat is gemaakt door Chantal Bethel, die in 1951 geboren is in Port-au-Prince op Haïti. Zij maakt vanuit haar diepste gevoel en emotie haar schilderijen. Zij schildert het landschap en de cultuur van haar jeugd zoals zij dat gedurende haar leven heeft ervaren.

Het schilderij heeft als titel ‘Blessed’ (gezegend) en laat zien dat de eilanden van de Bahama’s zich gezegend voelen door God. De eilanden worden in dit schilderij verbeeld door de nationale vogel: de flamingo. De flamingo buigt zich in volledige overgave naar de voeten van Jezus want daar is vergeving, vrede en liefde te vinden! Het schilderij laat ook de zon, de zee en de blauwe lucht zien: zegeningen die zij willen delen met de hele wereld aan de andere kant van de oceaan.

Vakanties met (een beetje) extra zorg en aandacht.

 

Is het voor U ook niet meer zo eenvoudig om op vakantie te gaan? En toch zou U er ook graag eens een weekje tussen uit willen?

 

Het Vakantiebureau verzorgt weken voor iedereen die tijdens zijn of haar vakantie graag enige of heel veel zorg, aandacht, begeleiding of gezelligheid wenst. Een team vrijwilligers staat 24 uur per dag klaar om het verblijf van de gasten tot een hele gezellige en zorgeloze vakantie te maken.

 

Het Vakantiebureau heeft speciale weken voor:

 • Senioren, die zich redelijk zelfstandig kunnen redden, of dagelijks enige lichte zorg vragen.
 • Mensen die door allerlei beperkingen extra veel zorg nodig zijn.
 • Mensen tot 65 jaar, die zorg nodig zijn.
 • Mantelzorgers met een thuis-wonende dementerende partner.
 • Vakanties voor mensen met een visuele beperking
 • Vakanties voor één ouder gezinnen.

 

Graag willen wij, als vrijwilligers van Het Vakantiebureau deze middag iets vertellen over de vakantieweken voor gasten die veel zorg nodig zijn. En over speciale weken voor mantelzorgers die samen met hun dementerende thuiswonende partner of ouder een weekje vakantie willen vieren.

 

Ook laten we een aantal foto’s zien van de prachtige week die een groep senioren uit Emmen het vorig jaar gehad hebben in hotel de Werelt in Lunteren.

 

Datum: 5 maart, Ichthus, Walstraat 21, Emmen , vanaf 14.30 uur staat de thee of koffie klaar.

 

U kunt ook een vakantiegids aanvragen bij Het Vakantiebureau (telefoon: 0318- 48 66 10) of bij één van de onderstaande contactpersonen van Het Vakantiebureau.

Zij brengen U graag een vakantiegids en kunnen U dan meer vertellen over het aanbod van de verschillende vakantieweken.

 

Tineke Seigers, tel.620300

Dick en Gea Warringa, tel. 647677.

 

www.hetvakantiebureau.nl

zondag 8 februari 2015

 

Berichten rondom Zuiderkerk:

 

In de morgendienst gaat voor de heer F. Sprenger, ambtsdrager dhr J. Herder en de  organist is dhr K. Salomons.

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Gommer en volgende week door de

fam. Hazelhoff, de Klepel.

 

Orde van Dienst:  

 

 • orgelspel
 • moment van stilte
 • beginlied: lied 280: 1,2,3,4,5

 

de dienst van de voorbereiding

 • votum
 • drempelgebed
 • bemoediging
 • intochtspsalm: lied 142: 1,2,7
 • gebed voor de nood van de wereld
 • loflied: lied 867

 

de dienst van het Woord

 • openingsgebed
 • lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 4: 18-25, 32-37
 • lied 317: 1
 • apostellezing: Kolossenzen 2: 20-3:4
 • lied 752: 1,5
 • lezing uit het Evangelie: Markus 1: 29-39
 • gezang 317: 2,3
 • kanselgroet
 • uitleg van de Heilige Schrift
 • kanselzegen
 • lied 837: 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de dienst van de gebeden en van de gaven

 

 • de gebeden:

 

-inleidend gebed

-voorbeden (gezongen, melodie psalm 140)

 

Ontferm U Heer, schenk ons uw vrede,

ontferm U over al wat leeft.

Wees overal waar wordt geleden

waar men ’t zo bitter moeilijk heeft.

 

Ontferm U over uw gemeente,

over de dienaars van uw Kerk,

en over al onze regeerders,

en al wie dienen door hun werk.

 

Ontferm U over hen die dwalen,

over wie lijdt in diep verdriet,

o Heer, ontferm U over allen.

Ontferm U Heer, verlaat ons niet.

 

    -stil gebed

          -gezamenlijk Onze Vader

 

 • inzameling van de gaven
 • slotlied: lied 418
 • zegenbede

 

Zieken

Dhr. G. Jonge Vos is nog opgenomen in het ziekenhuis, in afwachting van een plek voor kortdurende zorg. We wensen hem sterkte.

 

Bezoekmedewerkers

In een gemeente vindt altijd heel wat bezoekwerk plaats. Zo ook in de Zuiderkerk. Graag ontmoeten ouderlingen en predikant alle mensen die op de één of andere manier bij het bezoekwerk betrokken in de Zuiderkerk betrokken zijn (of willen worden!); diakenen, bezoekdames en –heren, of nog anderszins. Dit is bedoeld om overzicht te krijgen en ook om te zien hoe we met elkaar het bezoekwerk in de nieuwe gemeente kunnen bemensen.

Maandag 23 februari om 10:00 uur in de Zuiderkerk, u bent van harte welkom.

 

Nascholing en vakantie

De afgelopen week ben ik naar Utrecht geweest voor de verplichte nascholing voor predikanten in hun eerste gemeente. De vierde van zeven driedaagsen.

Komende week heb ik van maandag 9 t/m zondag 15 februari 2015 een week voorjaarsvakantie.

Voor bijzonderheden kunt u die dagen contact opnemen met de voorzitter mevr. F. van Wieren, of de scriba, mevr. H. Kleine Deters.

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mevrouw Hoekstra-Boekhoud, Deverbrink 114 en de bloemen worden bezorgd door mw Lammie Oving.

 

 

 

 

 

Dankwoord:

De fam Rozendaal dankt de gemeente hartelijk voor de prachtige bloemen die ze onlangs hebben ontvangen, ook de vele getoonde belangstelling heeft hen beide erg goed gedaan.

 

De fam Hoekstra wil de gemeente hartelijk danken voor alle kaarten, telefoontjes bezoekjes die ze hebben ontvangen in de afgelopen periode. Het heeft hen beide enorm goed gedaan.

 

Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen uit de kerk die ik via de fam. Oving mocht ontvangen.

H.Besselaar-Richters

 

Collectes voor deze zondag:

1e collecte naar bevinden van en de 2e kerk

 

Bloemenfonds

In de maand januari heeft het bloemenbusje € 21.85 opgebracht. Gevers bedankt. Vriendelijke groet, Rika Huizing.

 

Email adres

Op pagina 2 van Op Weg is een storende fout geslopen in mijn e mailadres.

Het moet zijn hkd1@home.nl

Mail verstuurd naar het foute adres kreeg meteen een foutmelding.

 

Gemeentebijeenkomst 15 februari

Op 15 februari, na de kerkdienst wil de kerkenraad graag de gemeente kennen en  horen over fusiedocumenten (beleidsplan, plaatselijke regeling, verenigingsovereenkomst)

Er zal dan zowel in de Kapel, als in de Zuiderkerk, een gemeentebijeenkomst worden gehouden.

Met vriendelijke groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba 

Kopij  Voor zondag 15 februari 2015 kunt aanleveren tot woensdag 11 februari voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

8 februari

 

* Autorijden:                    Homans

* CP uitdelen:                  Fam Gommer

* Interieur:                      Fam Tjeerdsma

* Zondagskoster:              Fred Gommer

* Geluid:                         Marten Busstra

* Weekkoster:                Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Algemeen nieuws:

 

14 februari 2015

Het Ichthuskoor bestaat 50 jaar.

Het is u misschien ontgaan, maar het Ichthuskoor-Emmermeer bestaat dit jaar 50 jaar.

Dat wil het koor vieren, en wel in de vorm van twee concerten: één op 14 februari 2015 en één op 3 oktober 2015. Reserveer dus deze data voor deze bijzondere concerten.

Het concert op 14 februari 2015 wordt een feestelijk concert waaraan naast het Ichthuskoor  o.l.v. Frits Vugteveen, mee zullen werken  Kapella Vocale o.l.v. Roelof Bosma,  het Christelijk Mannenkoor Valerius o.l.v. Luuk Tuinder en het Christelijk Mannenkoor Veendam eveneens o.l.v. Frits Vugteveen. Er zal een gevarieerd repertoire ten gehore worden gebracht door ieder van de koren afzonderlijk. Besloten wordt met een gezamenlijk optreden.

Het feestelijke concert wordt gegeven in de Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen.

Het concert begint om 19:30 uur. De zaal is open om 18:45 uur. De toegang bedraagt € 10,00.

Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de zaal vanaf 18:45 uur. Het is ook mogelijk om toegangsbewijzen telefonisch te reserveren bij Frank Knigge, tel.: 0591-616570 en bij Dick Heyse, tel.: 06-12585865. Uw kaarten worden dan apart gelegd en worden u aan de zaal, uiteraard na betaling, overhandigd.

Over de inhoud van het concert op 3 oktober kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Dat blijft even een verrassing. Ook dat concert wordt bijzonder. 

Het bestuur van het Ichthuskoor nodigt u graag uit om deze concerten bij te wonen.

Namens het bestuur, Dick Heyse

 

Kinderkoor Cantiamo

Al geruime tijd leid ik met plezier het kinderkoor Cantiamo, maar rondom het kinderkoor moet ook altijd van alles geregeld en bedacht worden. Graag zou ik alle organisatorische zaken overlaten aan een bestuur, zodat ik zelf

alleen nog over de muziek hoef na te denken. Ook zou ik het prettig vinden met een bestuur van gedachten te wisselen over mijn muzikale ideeën. Mijn vraag: wie wil zich gaan inzetten om een bestuur voor Cantiamo te zoeken? En met ingang van het nieuwe seizoen stopt mijn toetsenist:wie kent een toetsenist voor Cantiamo ?

Met vriendelijke groet, Agnes Dubbelboer – e-mail: dubbelboer@hetnet.nl .

 

 

 Vakanties met (een beetje) extra zorg en aandacht.

 

Is het voor U ook niet meer zo eenvoudig om op vakantie te gaan? En toch zou U er ook graag eens een weekje tussen uit willen?

 

Het Vakantiebureau verzorgt weken voor iedereen die tijdens zijn of haar vakantie graag enige of heel veel zorg, aandacht, begeleiding of gezelligheid wenst. Een team vrijwilligers staat 24 uur per dag klaar om het verblijf van de gasten tot een hele gezellige en zorgeloze vakantie te maken.

 

Het Vakantiebureau heeft speciale weken voor:

 • Senioren, die zich redelijk zelfstandig kunnen redden, of dagelijks enige lichte zorg vragen.
 • Mensen die door allerlei beperkingen extra veel zorg nodig zijn.
 • Mensen tot 65 jaar, die zorg nodig zijn.
 • Mantelzorgers met een thuis-wonende dementerende partner.
 • Vakanties voor mensen met een visuele beperking
 • Vakanties voor één ouder gezinnen.

 

Graag willen wij, als vrijwilligers van Het Vakantiebureau deze middag iets vertellen over de vakantieweken voor gasten die veel zorg nodig zijn. En over speciale weken voor mantelzorgers die samen met hun dementerende thuiswonende partner of ouder een weekje vakantie willen vieren.

 

Ook laten we een aantal foto’s zien van de prachtige week die een groep senioren uit Emmen het vorig jaar gehad hebben in hotel de Werelt in Lunteren.

 

Datum: 5 maart, Ichthus, Walstraat 21, Emmen , vanaf 14.30 uur staat de thee of koffie klaar.

 

U kunt ook een vakantiegids aanvragen bij Het Vakantiebureau (telefoon: 0318- 48 66 10) of bij één van de onderstaande contactpersonen van Het Vakantiebureau.

Zij brengen U graag een vakantiegids en kunnen U dan meer vertellen over het aanbod van de verschillende vakantieweken.

 

Tineke Seigers, tel.620300

Dick en Gea Warringa, tel. 647677.

 

www.hetvakantiebureau.nl

 

 

CENTRUM POST van zondag 1 februari 2015

 

 

 

Berichten rondom Zuiderkerk:

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds R. Wijnsma, ambtsdrager mw H. Kleine Deters en de  organist is dhr K. Salomons.

 

Na de dienst is er koffie.

 

 

 

Op zondag 8 februari is er een extra dienst in de Zuiderkerk, wie van u zou koster willen zijn. Graag melden bij

 

José Gommer.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de de Jonge en volgende week door de

 

fam. Gommer.

 

 

 

Orde van Dienst:  zie liturgie

 

 

 

Zieken

 

Dhr. G. Jonge Vos is nog opgenomen in het ziekenhuis, in afwachting van een plek voor kortdurende zorg.

 

Ook mevr. H. Hoekstra-Boekhoudt is in het Scheperziekenhuis opgenomen. We wensen hen sterkte.

 

 

 

Bij de dienst

 

De Kapel gebruikt de vier woorden ‘geloven-ontmoeten-groeien-doen’ om aan te geven waar de gemeente mee bezig is. Deze winter staat het woord ‘groeien centraal. In dat kader hebben we in verschillende diensten de zaligsprekingen uit Mattheus 5 gelezen. Als portret van Christus geven ze een schets voor christelijk leven.

 

Vanmorgen lezen we de laatste van de zaligsprekingen ‘gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ Het is de bedoeling dat het woord ‘groeien’ in de groothuisbezoeken nog weer terug komt.

 

De groothuisbezoeken zijn in de veertigdagentijd en zullen gezamenlijk gehouden worden. Het thema wordt dan ‘groeien in de nieuwe gemeente’. De uitnodiging volgt in de komende Op Weg.

 

 

 

Nascholing en vakantie

 

Komende week, van woensdag 4 t/m vrijdag 6 februari 2015, ben ik opnieuw naar Utrecht voor de verplichte nascholing voor predikanten in hun eerste gemeente. Het is de vierde van zeven driedaagsen, dus na dit ben ik over de helft.

 

Aansluitend aan de nascholing heb ik van maandag 9 t/m zondag 15 februari 2015 een week voorjaarsvakantie.

 

Voor bijzonderheden kunt u die dagen contact opnemen met de voorzitter mevr. F. van Wieren, of de scriba,

 

mevr. H. Kleine Deters.

 

 

 

ds. Rob Wijnsma

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mevrouw Besselaar, Oosteermarke 178 en de bloemen worden bezorgd door mw Lammie Oving.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte Kerk in Actie en de 2e Wijkkas

 

 

 

Email adres

 

Op pagina 2 van Op Weg is een storende fout geslopen in mijn e mailadres.

 

Het moet zijn hkd1@home.nl

 

Mail verstuurd naar het foute adres kreeg meteen een foutmelding.

 

 

 

Gemeentebijeenkomst 15 februari

 

Op 15 februari, na de kerkdienst wil de kerkenraad graag de gemeente kennen en  horen over fusiedocumenten (beleidsplan, plaatselijke regeling, verenigingsovereenkomst)

 

Er zal dan zowel in de Kapel, als in de Zuiderkerk, een gemeentebijeenkomst worden gehouden.

 

Met vriendelijke groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba

1 februari

* Autorijden:                       Kleine Deters

* CP uitdelen:                      Fam de Jong

* Interieur:                         Hillie Pieters/Willie Peeks/Ellie Rabbers

* Zondagskoster:                 Aukje Zantingh               

* Geluid:                            Jaro Herder

* Weekkoster:                                                 Jan Omvlee en Fred Gommer

 

 

 

Bericht van de ZWO Commissie:

 

Omdat de ZWO commissie  het afgelopen jaar positief heeft afgesloten is er nogmaals  een gift  overgemaakt naar de Stichting Gambia Vooruit van € 4000.- voor de bouw van de school en er is         € 1365.77 overgemaakt naar het project in Sumba van Kerk in Actie. Het jaarverslag van de ZWO is bijgevoegd bij de Centrumpost. Allen hartelijk dank voor jullie giften.

 

Jacob Baron, Penningmeester

 

 

 

inkomsten                                                                                 

 BALANS ZENDING 2014

 

                            

 uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaste bijdragen en giften

 €                   2.680,00

 

 

 

 € -   

collecten

 

 €                   1.800,00

 

zending

 

 €           9.775,00

zendingsbusjes

 €                   1.276,89

 

onkosten

 

 €              446,13

 

 

 

 

 

 

 

elisabethbode

 €                        35,00

 

elisabethbode

 €           1.738,98

diversen

 

 

 

 

 

 € -   

 

beginsaldo ING  bank

 €                        42,38

 

 

eindsaldo ING  bank

 € -   

 

beginsaldo SKG

 €                   9.908,46

 

 

eindsaldo SKG

 €           3.782,62

 

 

 €                 15.742,73

 

 

 

 €         15.742,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door het samenwerken van onze gemeente met de kapel gemeente is het onmogelijk een begroting te maken

 

 

Kopij  Voor zondag 8 februari 2015 kunt aanleveren tot woensdag 4 februari voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AFKONDIGINGEN KAPEL  -  1  Februari  2015

 

Zondag       2.         2.       2.       2.1 februari  is 1e collecte voor Kerk In Actie Werelddiaconaat; 2e collecte bij uitgang is voor de eigen wijkgemeente Kapel.

Collecte 1 februari Kerk in Actie:  ‘Een Kleine Noot Maakt Het Verschil’:  In het Noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en de grote bedrijven geen rekening houden. Zij willen dat het bos waarin de inheemse volken leven, plaats maakt voor exploitatie en dammen om de rivieren te benutten. Kerk in Actie werkt samen met de organisatie NTFP om de inheemse bevolking van Cambodja te ondersteunen. Ze leren welke mogelijkheden ze hebben om op te komen voor hun rechten op het land en bos. Maar ook om samen te werken en hun inkomen te vergroten. Dat doen ze  bijvoorbeeld met de  teelt van cashewnoten. NTFP leert boeren hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen ook bij het branden, verpakken en op de markt brengen. En met succes, want zo vertelt mevrouw Ra Vae  Ik ben heel blij dat wij geleerd hebben om cashewnoten te enten. We verdienen er zoveel geld mee, ik sta er versteld van! Kerk in Actie wil nog meer mensen als mevrouw Ra Vae ondersteunen. Helpt u mee?

 

ZIEKEN :  Mevr. R. Drenthen-Masselink verblijft tijdelijk in Weidestein in Hoogeveen voor revalidatie: Dr. G.H. Almshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen. Mevr. A. Zefat-Rossing verblijft al geruime tijd in de Hospice in Emmen. Dhr. J. Sikken verblijft voor revalidatie nog in de Horst. We wensen hen sterkte.

 

 

 

       2.       2.COLLECTE :   25 jan.         =    71,54  voor de PKN (catechese en educatie):

=  148,70  voor de eigen wijkgemeente Kapel;

=    83,34  voor Stichting Leergeld (3e collecte).

 

Zondag       2.         2.       2.       2.8 februari  is 1e collecte voor NBV – Missionair werk en Kerkgroei; 2e collecte bij uitgang is voor de eigen wijkgemeente Kapel.

Collecte 8 februari - NBV collecte voor JEMIMA. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudig handicap. In de loop van de jaren is er naast  woon zorg en dagbesteding een thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. De meeste hulp in de Palestijnse gebieden is afhankelijk van buitenlandse financiële ondersteuning. Het werk van Jemima vormt daarop geen uitzondering. Ook Jemima is volledig afhankelijk van donaties, giften en legaten.

 

OVERZICHT DIENSTEN :  8 februari – 10:00 uur – dhr. H. Knegt (Erica);

15 februari – 10:00 uur – ds. Gardenier (Diever) – Zendingsdienst m.m.v. Mannenkwartet Quattro Voti;

22 februari – 10:00 uur – ds. Wijnsma – Gezamenlijke dienst in de Kapel – Herbevestiging

                     ambtsdragers – m.m.v. Kapelkoor “Deo Cantate” o.l.v. Klaas Krijgsheld – Koffiedrinken;

1 maart – 10:00 uur – ds. Wijnsma – Gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk – Koffiedrinken;

8 maart – 10:00 uur – ds. Wijnsma – Gezamenlijke dienst in de Kapel – Koffiedrinken;

11 maart (woensdag) – 19.00 uur – ds. de Graaf (Klazienaveen) – Biddag – aansluitend Gemeenteavond.

 

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

zondag

1 februari

Kolossenzen 2:6-15

maandag

2 februari

Kolossenzen 2:16-3:4

dinsdag

3 februari

Psalm 18:1-20

woensdag

4 februari

Psalm 18:21-35

donderdag

5 februari

Psalm 18:36-51

vrijdag

6 februari

2 Korintiërs 1:1-11

zaterdag

7 februari

2 Korintiërs 1:12-22

zondag

8 februari

2 Korintiërs 1:23–2:13

 

 

BIJBELGROEP :  Maandag  2 februari  gaat de bijbelgroep weer verder met de lezing uit Galaten. We lezen H4, vanaf vers 12 en dan het hoofdstuk uit. Van 19:30 tot 21:30 uur in de

consistorie.

ORDE VAN DE DIENST                 

 

Gezamenlijke dienst Zuiderkerk   Kapel  

Intochtslied: psalm 146: 1 en 3

 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,

zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zo lang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor den Heer uw God.

 

Stil Gebed    Votum en Groet       

 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

 

Aanvangswoord

 

Gebed


Zingen: lied 1008: 1, 2 en 3                         (liedboek 1973: gz 280)

 

1. Rechter in het licht verheven,

Koning in uw majesteit,

louter ons geringe leven,

scheld ons onze schulden kwijt,

laat uw vleuglen ons omgeven,

troost ons met uw tederheid.

 

2. Hoor de bittere gebeden

om de vrede die niet daagt.

Zie hoe diep er wordt geleden,

hoe het kwaad de ziel belaagt.

Zie uw mensheid hier beneden,

wat zij lijdt en duldt en draagt.

 

 

 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,

klief het duister met uw zwaard.

Kroon de menselijke dromen

met uw koninkrijk op aard.

Laat de vrede eindlijk komen,

die uw hart voor ons bewaart.

 

Gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan.

Schriftlezing: Genesis 18: 1-15                

 

Zingen: lied 489:1                                        (liedboek 1973: gz 160)

 

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:

de morgenster is opgegaan,

een mensenkind voor ons geboren,

God zal ons redden is zijn naam.

Opent uw hart, gelooft uw ogen,

vertrouwt u toe aan wat gij ziet:

hoe 't woord van God van alzo hoge

hier menselijk aan ons geschiedt.

 

Schriftlezing:            Kolossenzen 1: 15-20                   

Zingen: lied 489: 2 en 3                                         

 

2. Geen ander teken ons gegeven

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

Zingt voor uw God, Hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde

en alle vlees aanschouwt het heil.

 

3. Zoals de zon komt met zijn zegen

een bruidegom van licht en vuur,

zo komt de koning van de vrede

voorgoed gekomen is zijn uur.

 

Hij huwt de mensen aan elkander

zijn liefde gaat van mond tot mond.

Hij geeft zijn lichaam ons in handen.

Zo leven wij zijn nieuw verbond.

 

Overdenking 

 

Zingen: lied 1012: 1, 3, 4 en 5                     (liedboek 1973: gz 286)

 

1. Geef aan de wereld vrede, Heer,

in deze donkre tijden:

de groten slaan de kleinen neer

en honen en bestrijden

wie uw vrederijk belijden.

 

3. En doe ons van een ander vuur

in gloed staan hier op aarde,

gelouterd, dat wij in dit uur

de strijd voor 't rijk aanvaarden,

dat niet rust op 't scherp van zwaarden.

 

4. Geef ons uw vrede in het hart

en liefde, Heer, voor allen

die door de groten zijn verward;

laat, waar hun leuzen schallen,

ons niet aan hun waan vervallen.

 

5. Uw rijk, Heer, komt en het is nu:

in 't onaantastbaar heden

van uw genade zien wij U

gegord met recht en rede

voor ons uit, een Vorst van Vrede.

 

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven 

 

 

 

Slotlied: lied 865: 1 en 3                             (liedboek 1973: gz 415)

 

1. Komt nu met zang van zoete tonen

en u met snarenspel verblijdt!

Zingt op en wilt alom betonen,

dat gij van  harte vrolijk zijt.

Juicht God ter eer,

zijn lof vermeer',

die zulken groten werk

gedaan heeft voor zijn kerk!

 

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke

geholpen uit veel angst en pijn.

Hij geeft ja wel een duistre wolke,

maar weer daarna schoon zonneschijn.

Lof zij die Heer,

die ons ook weer

geeft, na veel smart en druk,

veel zegen en geluk.

 

Zegen

 

Driemaal gezongen ‘Amen’

Zondag 25 januari 2015 

 

In de morgendienst gaat voor ds J. de Korte, ambtsdrager mw G. Herder en de organist is dhr K. Salomons.

 

 

 

Agenda:

 

De kerkenraad is morgen (26 jan) in de Zuiderkerk en niet zoals eerder vermeld in de Kapel.

 

 

 

Op zondag 8 februari is er een extra dienst in onze kerk, wie van u zou koster willen zijn. Graag melden bij

 

José Gommer.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Kors en op volgende week door de fam. de Jonge, Beatrixstraat.

Vooraf orgelspel

Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst

'Het is zijn zegen / dat wij bewegen'

(Lied 212)

Als de voorganger zijn plaats heeft ingenomen gaat de gemeente staan

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader

                en van Jezus, de Heer.

allen:    AMEN.

Psalm 98:1,2 en 3

de gemeente gaat zitten

 

 

 

Inleidend woord

Kolossenzen 1:1-2

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2 Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. 

Gebed om ontferming

Gebed om de opening van het Woord: Lied 695

Kolossenzen 1:15-20

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

 

Lied 513

 

Overdenking

Want wie hier leeft op zijn gezag,

die is voor God rechtvaardig,

hij vindt zijn handen elke dag

tot goede werken vaardig;

als nieuw wordt rond hem het bestaan

en in hem vangt het voorjaar aan

van ’s Heren nieuwe aarde.

(Lied 966:4)

Lied 825:1,5 en 8

Inzameling van de gaven

Kolossenzen 1:21-23

21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Lied 970

Tafelgebed, waarin opgenomen de voorbede

voorganger:       De Heer zal bij u zijn!

gemeente:         DE HEER ZAL U BEWAREN!

voorganger:       De harten omhoog!

gemeente:         WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

voorganger:       Laten wij Hem dan danken!

gemeente:         JA, DAT PAST ONS!

voorganger:       …

Dankgebed

Lied 413

Zegen, als amen: Lied 425

 

Zieken

Dhr. Jonge Vos is opgenomen in het ziekenhuis, in afwachting van een plek voor kortdurende zorg. We bidden hem en zijn vrouw moed en kracht toe. Er zijn ook zieken thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ds Rob Wijnsma

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar de heer W. Rozendaal, Pr Hendrikweg 27 en de bloemen worden bezorgd door mw Greetje Langenburg.

 

 

De centrum commissie van de zuiderkerk nodigt u uit op vrijdag 30 januari 2015. Deze avond begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur. Er is koffie/thee met iets lekkers en na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

 

 

 

We rekenen op velen van u.

 

Collectes voor deze zondag:

1e collecte pkn en de 2e kerk

25 januari

* Autorijden:                 Naber

* CP uitdelen:               fam Kors

* Interieur:                   Kleine Deters/mw Bakker

* Zondagskoster:           avondmaalskosters

* Geluid:                    Marten Busstra

* Weekkoster:                                               Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Kopij  Voor zondag 8 februari 2015 kunt aanleveren tot woensdag 4 februari voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws:

 

Kerkbalans 2015

In de afgelopen week heeft u de enveloppe voor de aktie Kerkbalans 2015 ontvangen.

In de komende week zal het antwoordformulier weer door de vrijwilligers worden opgehaald.

Ook namens de vrijwilligers willen wij u vriendelijk vragen om het antwoordformulier in te vullen en te ondertekenen, zodat u als de vrijwilliger komt, u het zo kunt afgeven. Door diverse redenen hebben wij minder vrijwilligers  om de enveloppen rond te brengen en te halen. Er is dit jaar een groter beroep gedaan op deze vrijwilligers, waarvoor onze dank.

 

Op hetgeen wij vorige week hebben vermeld met betrekking tot waar uw toezegging naar toe gaat nog een aanvulling.

Indien u meegaat naar de nieuwe wijkgemeente “Protestantse Gemeente Emmen-Centrum Kapel” gaat u toezegging naar deze nieuwe wijkgemeente.

Maakt u de keuze om naar een andere wijkgemeente van de Protestante Gemeente Emmen over te gaan, dan gaat uw toezegging automatisch mee naar de door u gekozen wijkgemeente.

 

Maakt u de keuze om naar een ander kerkgenootschap over te gaan, dan stelt u uw toezegging voor de wijkgemeente Zuiderkerk vast over de periode dat u nog ingeschreven staat bij de wijkgemeente Zuiderkerk.

Mogen wij en de vrijwilligers rekenen op uw medewerking om deze aktie Kerkbalans te laten slagen?

Namens de WCK-Zuiderkerk en de vrijwilligers:

Fred Gommer en Jan Langenburg.

 

Zang en Evangeliedienst.

Zondag 1 februari a.s. is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Voorganger is ds. R. Wijnsma uit Emmen. M.m.v. het Chr. Mannenkoor ”Hollandscheveld” o.l.v. Frank Kaman. Pianist: Henry Huisjes. Organist: Reint Elling.

De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

Zondag 18 januari 2015

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds M. Rappold, ambtsdrager is mw F. Busstra en de organist is dhr K. Salomons.

 

Er is kofiedrinken na de dienst.

 

 

 

Op zondag 8 februari is er een extra dienst in onze kerk, wie van u zou koster willen zijn. Graag melden bij

 

José Gommer.

 

 

 

Pastoraat

 

De komende maanden, tot de vereniging, ben ik één dag in de week werkzaam voor de Zuiderkerkgemeente. Voor bijstand in het pastoraat, maar ook als aanloop naar de vereniging.

 

De ouderlingen en scriba zullen mij inpraten. Ik ben bereikbaar telefonisch via 0528-351065 en via de mail robwijnsma@gmail.com. De ruimte is met één dag beperkt, maar ik hoop de komende tijd iets te kunnen betekenen voor de Zuiderkerkgemeente. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma

 

 

 

Zieken

 

Mevr. H. Pieters-Klingenberg is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis, evenals dhr. Habing.

 

Mevr. A. Jonge Vos – Schots is na een ziekenhuisopname weer thuis. Ook mevr. A. Nabers-Wanders is na een nacht ziekenhuis weer thuis. Er zijn ook zieken thuis. Een kaartje is altijd fijn. We bidden onze zieken moed en kracht toe.

 

Ds. Rob Wijnsma

 

 

 

Orde van Dienst

 

Stilte

 

Welkom en inleiding

 

Lied (staande) 527: 1,2,3

 

Aanvangswoord en groet

 

Lied 527: 5

 

We gaan weer zitten

 

Gebed

 

Lied 1005 (Nls): 1,2,4,5

 

Lezing Johannes 2, 1-11

 

Lied 919: 1,2,4

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Lied 982

 

Voorbeden –stil gebed – Onze Vader

 

Collecte

 

Slotlied (staande) 423:

 

1 door Zuiderkerkers, 1 herhaald door Grote Kerkers

 

2en 3 allen

 

Zegen, afgesloten met gezongen amen

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Zuiderkerk en Grote Kerk en op volgende week door de fam Kors.

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw D. Hummel, Noordeind de bloemen worden bezorgd door Gea Herder.

 

 

 

Overlijden

 

Op 88 jarige leeftijd is overleden mw. Lasker-Gnodde. Zij is overleden op 4 januari en na een dienst van woord en gebed is zij donderdag 8 januari begraven. We gedenken haar in dankbaarheid en willen haar kinderen en kleinkinderen toewensen dat ze in goede herinneringen aan hun moeder en oma hun levensweg mogen vervolgen. De liefde van God en van elkaar moge hen daarbij tot steun zijn.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte PKN en de 2e Kerk

 

 

 

Gezellige gemeenteavond

 

Beste mensen,

 

De centrum commissie van de zuiderkerk nodigt u uit op vrijdag 30 januari 2015. Deze avond begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur. Er is koffie/thee met iets lekkers en na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

 

We rekenen op velen van u.

 

 

 

Bericht van de Zendingscommissie

 

 • Onlangs mocht de zendingscommissie een contante gift van € 44.12 via mevrouw. Zantingh  ontvangen. 

 

Gever bedankt.

 

Groeten ZWO-commissie Jacob Baron.

 

Kopij  Voor zondag 25 januari 2015 kunt aanleveren tot woensdag 21 januari voor 17 uur aan José Gommer,

Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws:

Kerkbalans 2015

Komende week wordt de enveloppe voor de Kerkbalans 2015 weer bij u bezorgt.
En de week daarna zal het antwoord weer opgehaald worden.

Namens de vrijwilligers verzoeken wij u allen het antwoordformulier te willen invullen en klaar te leggen. Wordt het antwoordformulier om de een of ander reden niet opgehaald dan mag u het ook afgeven aan één van de kerkenraadsleden of aan onderstaande leden van de WCK-Zuiderkerk.

Voor zover de vereniging met de wijkgemeente Kapel nog niet gerealiseerd is, geldt uw toezegging voor de Wijkgemeente Zuiderkerk.

 

Zodra de vereniging van de wijkgemeenten Zuiderkerk en Kapel rond is, en u gaat mee naar de nieuwe wijkgemeente, dan gaat uw toezegging automatisch mee naar deze nieuwe wijkgemeente.

Maakt u de keuze om naar een andere wijkgemeente van de Protestante Gemeente Emmen over te gaan, dan gaat uw toezegging automatisch mee naar de door u gekozen wijkgemeente.

Maakt u de keuze om naar een ander kerkgenootschap over te gaan, dan stelt u uw toezegging voor de wijkgemeente Zuiderkerk vast over de periode dat u nog ingeschreven staat bij de wijkgemeente Zuiderkerk.

Wij vragen u wel om in elk geval het antwoordformulier te willen invullen.
Vragen over hoe het zal gaan met de vereniging van beide wijkgemeenten kunt u het beste stellen aan de kerkenraadsleden, dus niet aan de vrijwilligers.

Als leden van de WCK-Zuiderkerk nemen wij aan dat u omtrent de gang van zaken door de kerkenraad van de Zuiderkerk geinformeerd gaan worden.

 

Wij beseffen dat het voor ons allen een moeilijk jaar is, gaan we mee naar de nieuw te vormen wijkgemeente in Emmen-centrum, of gaan we over naar een andere wijkgemeente van de Protestante Gemeente Emmen, om het kerkenwerk te kunnen uitvoeren zijn we als kerk wel afhankelijk van uw financiële bijdragen.

Mogen wij dit jaar ook weer rekenen op uw financiële bijdrage?

Namens de WCK-Zuiderkerk: Fred Gommer en Jan Langenburg.

 

18 januari

 

 

 

* Autorijden:                       Tjeerdsma

 

* CP uitdelen:                      diakenen

 

* Interieur:                         Wea Nijhoff/Willie Peeks

 

* Zondagskoster:                 Fam Langenburg

 

* Geluid:                              Jaro Herder

 

* Weekkoster:                    Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Ichthuskoor

Dit jaar bestaat het Ichthuskoor 50 jaar en geven daarom dit jaar 2 concerten. De eerste is op zaterdag 14 februari en de 2e is op 3 oktober.

Op zaterdag 14 februari werken de volgende koren mee: Ichthuskoor, Valerius, Kapella Vocale en het Christelijk Mannenkoor Veendam. Dit concert wordt gehouden in de Goede Herderkerk en de kaarten kosten € 10,-- incl 1 consumptie. We hopen velen van u te zien in de Goede Herderkerk. Het concert begint om 19.30 uur.

 

 

 

                            4  Januari  2015  om  10:00 uur

                                     in de Ned. Herv. Kapel.

 

 

Gezamenlijke dienst

 

 

Voorganger:                               ds. Wijnsma

Organist:                                   dhr. Elling

Koster:                                      fam. Westerhof

Ouderling van dienst:               dhr. Ophof

Vandaag wordt u begroet door:        mevr. Sterenborg     

Begroeting bij de ingang door:         mevr. Gruppen,

                                                   mevr. Hilbrands, mevr. Drenthen

 

 

  

KOFFIEDRINKEN :  Gezamenlijke Nieuwjaars-begroeting. Na deze gezamenlijke dienst is er gelegenheid elkaar een gezegend nieuw jaar te wensen en koffie te drinken. Op de achtergrond staat de vijfde zaligspreking; ‘gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. Een tekst die wonderwel aansluit bij het samen opgaan van Kapel en Zuiderkerk. Vanwege het moment van ontmoeting en begroeting na de dienst is er geen ‘naar aanleiding van’.

ZIEKEN :  Mevr. R. Drenthen-Masselink is op het moment van schrijven nog steeds opgenomen in Groningen in het UMCG, Hanzeplein 1, postbus 11120, 9700 CC Groningen.

Dhr. D. Ham is vlak voor de kerstdagen opgenomen geweest in het Scheperziekenhuis.

Wij bidden onze zieken voor geloof en hoop, moed en vertrouwen.

 

       2.       2.COLLECTE :  21 dec.      =   96,00  voor de diaconie;

=  114,25  voor de eigen wijkgemeente Kapel.

Zondag       2.         2.       2.       2.11 januari  is 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij uitgang is voor de eigen wijkgemeente Kapel.

 

OVERZICHT DIENSTEN : 

11 januari – 10:00 uur – ds. Wiekeraad (Uelsen Dld.);

18 januari – 10:00 uur – ds. Borst (Sleen);

25 januari – 10:00 uur – ds. Wijnsma – Heilig Avondmaal – Koffiedrinken.

 

DIENSTEN 1e KWARTAAL 2015 VERENIGING (FUSIE) MET DE ZUIDERKERKGEMEENTE :  In vervolg op de dienst van 7 december hebben we afgesproken dat we in de eerste maanden van het nieuwe jaar een aantal gezamenlijke diensten houden, afwisselend in de Zuiderkerk en in de Kapel. Hieronder het rooster voor deze diensten.

1 februari –                   in de Zuiderkerk, ds. R. Wijnsma;

22 februari –                 in de Kapel, ds. R. Wijnsma;

1 maart                        in de Zuiderkerk, ds. R. Wijnsma;

8 maart – in de Kapel, ds. R. Wijnsma;

22 maart – in de Zuiderkerk, ds. A van der Kevie (laatste dienst in de Zuiderkerk);

29 maart – in de Kapel, ds. R. Wijnsma, Palmpasen, start nieuwe gemeente.

 

ZUIDERKERK AFKONDIGINGEN

 

ZIEKEN :  Dhr. M. T. Haaksema, de Paasbergen 1 A, Odoorn, is terminaal ziek. Moge de Heer hem verlossen uit zijn lijden en hem spoedig tot zich nemen in zijn heerlijkheid. Ds. vd Kevie.

 

DANKWOORD EN GROET :  Hartelijk dank voor uw afscheidscadeaus: de vele geschenkbonnen van u als gemeenteleden van de Zuiderkerk, de prachtige bos bloemen van de kerkenraad voor mijn vrouw Annemarie en van de Zuidermarke bewoners de royale boekenbon, alles als dank bij mijn afscheid zondag 28 december j.l. We hadden in de afgelopen vier jaar goede contacten en ik dank u nogmaals voor de hartelijkheid en openheid bij mijn bezoeken aan u en voor het vertrouwen in mij gesteld. Nu een laatste groet: het ga u goed en ga onder Gods zegen de toekomst in en als eerste het nieuwe jaar 2015, waarbij wij u veel heil en zegen toewensen! Allen die ons een kerst- en nieuwjaarskaart hebben gestuurd, met zovele goede wensen, in het bijzonder hartelijk dank! Met hartelijke groet, Ds. Anje van der Kevie en Annemarie van der Kevie.

 

DANKWOORD :  Fred en José Gommer, danken zowel de Kapel als de Zuiderkerkgemeente hartelijk voor de hen getoonde belangstelling na de hernia-operatie van José, middels bloemen, kaarten, mail, telefoontjes. Het heeft ons beide enorm goed gedaan dat er naar je wordt omgekeken. Nogmaals dank. Fred en José Gommer.

 

BLOEMENFONDS :  In de maand december hebben de bloemenbusjes

€ 34,40 opgebracht. Dank daarvoor, Rika Huizing.

VRIJWILLIGERSROOSTER :

4 januari

Autorijden:        Warringa

CP uitdelen:      nvt       

Interieur:          Gez schoonmaak

Zondagskoster:   nvt       

Geluid:              nvt

Weekkoster:              Jan Omvlee en Fred Gommer

Kopij  

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

LEESROOSTER :

zondag

4 januari

Jesaja 56:9-57:6

maandag

5 januari

Jesaja 57:7-13

dinsdag

6 januari

Jesaja 57:14-21

woensdag

7 januari

Jesaja 58:1-5

donderdag

8 januari

Jesaja 58:6-14

vrijdag

9 januari

Psalm 72

zaterdag

10 januari

Handelingen 18:23-28

zondag

11 januari

Handelingen 19:1-7

 

ZANG & EVANGELIEDIENST :  Zondag  4 januari  is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Voorganger is ds. A. de Vries uit Veendam. M.m.v. Gospelkoor “Living Lord Singers” uit Diever e.o. Organist: Reint Elling. De dienst begint om  19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

AVONDROOD :  De ouderen groep start weer op dinsdag  6 januari  om  14:00 uur  - Nieuwjaarsbegroeting met bijdrage van eigen leden.

 

GEZELLIGE AVOND VOOR VRIJWILLIGERS: :  Op vrijdag  9 januari  wordt een Nieuwjaar buffet georganiseerd voor alle vrijwilligers van de Kapel. Het programma ziet er als volgt uit:

·         Vanaf  17.00 uur  wordt u/word jij verwacht in het Jeugdgebouw;

·         17.30 uur gaat het lopend buffet open na gebed;

·         19.15 uur koffie met bonbon.

Het buffet wordt gemaakt door pastor Lodewijk Broekman. Opgave voor dit buffet is niet nodig, we rekenen op uw/jouw komst!

 

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  De eerste zangavond in het jeugdgebouw is woensdag  14 januari  van  19.30 - 21.00 uur. Iedereen, ook de Zuiderkerkers zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met Reint Elling tel 612500.

 

KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op woensdag vóór  17:00 uur  bij mevr. M. Koops, Laan van het Kwekebos 155, tel. 0591-627222, e-mail minka.koops@planet.nl.

Zondag 21 december 2014

 

4e Adventszondag

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds L. vd Veer, uit Oosterhesselen, ambtsdrager dhr. J. Herder. De organist is dhr. K. Salomons.

 

In verband met de adventsviering vanmiddag is er geen koffiedrinken.

 

Op 1e Kerstdag gaat ds Jan de Korte voor en is er kindernevendienst en oppasdienst..

 

 

 

Bijzonder mededeling van en over Kerkelijk Bureau

 

Hierbij willen wij u informeren over de sluitingstijden van ons kerkelijk bureau, deze zijn:

 

Donderdag 25 december, vrijdag 26 december, donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

 

Laatste dag kerkpostbezorging dinsdag 23 december ( om 10.00 uur wordt de post opgehaald)

 

M.i.v. 2015 is het kantoor van het Kerkelijk Bureau elke maandag gesloten.

 

De reden hiervan is onder andere dat ondergetekende m.i.v. januari 2015 op maandag en dinsdag voor het Kerkelijk Bureau Salland gaat werken in Kampen. De woensdag en donderdag ben ik in Emmen aanwezig.

 

Aan de personen die de collectes naar het Kerkelijk Bureau brenger er voor willen zorgen dat voortaan dinsdagmorgen de collecten op het kerkelijk bureau worden gebracht. De collecten worden namelijk op de woensdagmorgen om 9.00 uur geteld.

 

Op de andere dagen blijven de openingstijden ongewijzigd, deze zijn.

 

Dinsdag               08.30-12.30

 

Woensdag          08.30-12.30

 

Donderdag         08.30-12.30 en 13.30-17.00

 

Vrijdag                 08.30-12.30

 

Met vriendelijke groet, Johan Slagter

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Zuiderkerk en Grote Kerk en op 1e Kerstdag wordt u welkom geheten door de fam Kleine Deters.

 

 

 

Orde van Dienst:             4e adventszondag “rorate coeli”

 

VOORBEREIDING

 

aanvangswoord en groet

 

                   zingen eerste psalm: psalm 19: 1, 2 en 3

 

inleiding tot de dienst

 

kyrie-gebed

 

                   samenzang: gezang 463

 

DIENST VAN HET WOORD

 

gebed van de zondag

 

                   Profeten-bijbellezing:                             2 Samuel 7: 1 – 17           Nieuwe Bijbel vertaling

 

                         samenzang: psalm 132: 1, 2, en 3

 

                   Evangelielezing:                          Lucas 1: 26 – 38 NBG-vertaling 1951

 

                         samenzang: gezang 157a: 1

 

                   verkondiging

 

                         samenzang: 441: 1

 

DIENST VAN DE ANTWOORDEN

 

dankzegging – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk bidden van “Onze Vader”

 

inzameling van gaven

 

slotlied: gezang 437 (staande)

 

UITZENDING EN ZEGEN

 

beantwoord met gezongen: “Amen, amen, amen”

 

Liturgisch bloemstuk: Zondag 21 december Derde Adventszondag

 

Thema: Verlangen naar overgave

 

Op deze Adventszondag lezen we over het vertrouwen van Maria. Zij vertrouwt erop dat het kind dat zij verwacht Gods Mensenkind is. Zij gelooft dat dit kind de liefde van God belichaamt en zo hoop geeft aan de mensen.

 

In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit.

 

 

 

Zie – kijk –

 

hoe vanuit geloof in de liefde

 

de hoop groeit

 

in een wereld

 

waarin het zo donker is.

 

Goede God

 

sterk in ons het verlangen

 

om ons over te geven

 

aan Uw liefde

 

en ruimte te maken

 

voor de verwachting

 

van Gods Mensenkind

 

Overlijden

 

Op 16 december is overleden HINDERKIEN (Hennie) IDEMA-SMIT, geboren 2-10-1927, sinds 29-08-2006 weduwe van Tiemen Idema.

 

Zij woonde Holtingerhof k 18. Op zaterdag 20 december heeft in besloten familiekring de begrafenis plaatsgevonden, na een dankdienst voor leven in de aula van de Holtingerhof.

 

De drie dochters en de ene zoon, partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen we Gods nabijheid om dit gemis te verwerken en haar in dankbaarheid te blijven gedenken!

 

 

 

Zieken

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2 heeft een herniaoperatie ondergaan in het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen.

 

Na enige complicaties is ze dinsdag naar huis teruggekeerd. We wensen haar een voorspoedig herstel. Fijn, dat de pijn verdwenen is!

 

Dhr. W. Rozendaal, Pr.Hendrikweg 27 is donderdag voor een operatie in het ziekenhuis geweest. Hij hoopt als u dit leest al weer thuis te zijn. Sterkte gewenst en dat de ingreep afdoende moge zijn!

 

Alle andere zieken en die op opname of nabehandeling wachten thuis, veel sterkte gewenst!

 

 

 

GOEDE FEESTDAGEN

 

Allen gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe gewenst!

 

Op 28 december kunnen we elkaar na de dienst de hand schudden .

 

Met hartelijke groet, Ds. A.vd Kevie

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar Mw. H. Omvlee-Joffers, Zuidermarke 3e etage, de bloemen worden bezorgd door mw. Lammy Oving.

 

 

 

Collectes voor deze zondag 21 december:

 

1e collecte diakonie en de 2e collecte kerk

 

Collectes voor deze zondag 28 december:

 

1e collecte is de NBV collecte is voor de stichting “Gambia Vooruit”.

 

De dames gaan in Januari 2015 weer naar Gambia en willen dan een stukje grond kopen voor een nieuwe school. Dit kan o.a. dankzij de giften van de Zuiderkerk. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen. De 2e collecte voor kerk

 

 

 

Advent

 

Vanmiddag organiseren wij onze jaarlijkse adventsmiddag. De middag zal zijn van 15.00 tot 17.00 uur. Voor in de hal ligt een lijst en daarop kunt u aangeven of u komt. We rekenen op velen van u.

 

Met vriendelijke groet, Hilly, Marten, Fenny, Fred en José

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid ds van der Kevie

 

Zoals u weet neemt ds van der Kevie op zondag 28 december afscheid van onze wijkgemeente. Hij heeft 4 jaar het pastoraat voor onze gemeente verzorgd. We willen hem een cadeau geven als dank voor zijn inzet.

 

Wilt u hier aan een bijdrage geven? Dan kan dat op zondag 7 of 21 december in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

 

Harma Kleine Deters.

 

 

 

Bericht van de ZWO commissie

 

Hierbij willen wij u graag berichten over het resultaat van het zendingsbusje van mevr. Bos die heeft aangegeven te willen stoppen als collectant, we bedanken haar voor haar inzet.

 

Mevr. Bos           € 84.01

 

Een prachtig bedrag. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage! Ook zijn er nog 2 collectezakjes binnengekomen via dhr. Kleine Deters Totaal € 60.00                                            Namens de zendingscommissie, J.Baron Penningmeester

Vrijwilligersrooster       21 december

 

* Autorijden:                    Homans

* CP uitdelen:                  diakenen

* Interieur:                      Hillie/Willie/Ellie

* Zondagskoster:              Fam Langenburg

* Geluid:                         Marten Busstra               

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer

Kopij  Voor zondag 18 januari 2015 kunt aanleveren tot woensdag 14 januari voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Kerstnachtdienst

Het leger des Heils organiseert in de Zuiderkerk hun jaarlijkse kerstnachtdienst. De dienst begint om 22.30 uur. Deze avond is in samenwerking met de brassband van het leger en True Desire. We hopen velen van u te zien tijdens deze kerstnachtdienst.

 

 

 

van de gezamenlijke dienst van de Zuiderkerk en de Kapel

 

op zondag 7 december 2014

 

 

 

 

 

In de gezamenlijke morgendienst gaat voor ds R. Wijnsma, ambtsdrager dhr J. Langenburg en de organist is dhr R. Ellling.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Zie liturgie

 

 

 

Liturgisch bloemstuk: Zondag 7 december Tweede Adventszondag

 

Zondag 7 december: tweede Adventszondag

 

Thema: Verlangen naar bloei

 

Op deze tweede zondag in de Adventstijd horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem die roept in de woestijn: ”Maak recht de weg van de Heer”.

 

De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider voor elkaar worden. De wirwar van takken dienen als beeld van de chaos waarin een mens in zijn of haar leven kan komen. Uit deze wirwar kan ook nieuw leven ontstaan. De witte bloem geeft aan dat er een uitweg is naar boven, naar de Heer.

 

De jute als ondergrond in de schikking betekent soberheid en eenvoud. Paars is de kleur van inkeer.

 

Zie – kijk – hoe vanuit geloof

 

in de liefde de hoop groeit

 

in een wereld waarin het zo donker is.

 

Goede God

 

sterk in ons verlangen naar bloei,

 

dat wij in ons denken, doen en laten

 

Uw weg gaan

 

 

 

Nieuws Zuiderkerk:

 

Zieken

 

Mevr. H. Idema-Smit,  Holtingerhof, is weer thuis. Haar toestand blijft kritiek. Mevr. Hoekstra-Boekhoudt, is weer thuis, Deverbrink 114 en zal eerst moeten aansterken om t.z.t. de hartoperatie te kunnen ondergaan. Mevr. H. de Groot-Oost, de Horst, afd De Vaart, mevr.A.Knoop-Kort, Weydenstein k  501, (naast Bethesdaziekenhuis), mevr. H. Omvlee-Joffers, in de Zuidermarke, KDO, zijn allen voor verpleging en therapie opgenomen. Mevr. H.Kwint-Mol, Hondsrugweg 167, is ook in afwachting voor nadere behandeling. Allen Gods nabijheid en veel sterkte toegewenst.

 

Ds. van der Kevie

 

 

 

GOEDE ADVENTSTIJD

 

Verwachtingsvolle tijd. We bereiden ons voor op de komst van de Messias, ook in deze tijd, in ons leven, in deze onze wereld.

 

Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door!

 

Een goede voorbereidingstijd toegewenst.

 

Ds. vd Kevie

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar Kwint-Mol, in de Holdert, de bloemen worden bezorgd door Betsy Kors.

 

 

 

Bloemenfonds:

 

In de maand november is hier een bijdrage voor binnengekomen van € 26.50. Dank hier voor.

 

Rika Huizing.

 

 

 

Collecte afgelopen zondag

 

1e collecte 30 nov.  Diakonie € 138.30

 

2e collecte                PG           € 74.63

 

Collecte Zuidermarke  € 109.65   ( bestemming onbekend ).

 

Actie schoenendoos,

 

 

 

Door Mevr. Aukje Zantingh  is € 20,-- ontvangen voor de actie schoenendoos.

 

De financiële bijdrage voor verzendkosten is in totaal € 340,-- Dit is een mooi resultaat. Bedankt hiervoor.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte diakonie en de 2e collecte kerk

 

 

 

Bericht voor de vrijwilliger kosters, tuinonderhoud, interieur en geluid van de Zuiderkerk

 

Zoals men reeds heeft kunnen lezen, is men in onderhandeling met de Kapel om daar in de toekomst verder mee samen te werken. Wij vragen een iedere die al reeds op de kosterslijst van de Zuiderkerk stond of men toch nog mee wil gaan naar 2015 voor de Zuiderkerk en dat we tzt (zodra we definitief in de Kapel gaan kerken) al deze werkzaamheden met alle kosters etc gaan afsluiten. Half december heeft José de lijsten weer klaar. We rekenen op u allen.

 

Groet Marten, Fenny, Fred en José

 

 

 

Advent

 

Op zondagmiddag 21 december organiseren wij onze jaarlijkse adventsmiddag. De middag zal zijn van 15.00 tot 17.00 uur. Voor in de hal ligt een lijst en daarop kunt u aangeven of u komt. We rekenen op velen van u.

 

Met vriendelijke groet, Hilly, Marten, Fenny, Fred en José

 

 

 

Afscheid ds van der Kevie

 

Zoals u weet neemt ds van der Kevie op zondag 28 december afscheid van onze wijkgemeente. Hij heeft 4 jaar het pastoraat voor onze gemeente verzorgd. We willen hem een cadeau geven als dank voor zijn inzet.

 

Wilt u hier aan een bijdrage geven? Dan kan dat op zondag 7 of 21 december in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

 

Harma Kleine Deters.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws Kapel:

 

 

 

Zieken:  Mevr. A. Reinders-Eefting is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dhr. Sikken is voor revalidatie naar de Horst gegaan. Mevr. A. Zefat-Rossing verblijft in het Hospice. We bidden hen Gods nabijheid toe.

 

 

 

       2.COLLECTES Kapel :            2.

 

30 november       2.  =  €  85,76  voor de diaconie;

 

                        =  € 126,20  voor de eigen wijkgemeente Kapel.

 

 

 

LEESROOSTER :

 

zondag

7 december

Psalm 80

Gebed om terugkeer

maandag

8 december

Jesaja 41:1-7

Rechtsgeding

dinsdag

9 december

Jesaja 41:8-13

Gods keuze

woensdag

10 december

Jesaja 41:14-20

Paradijsbelofte

donderdag

11 december

Jesaja 41:21-29

God bepaalt

vrijdag

12 december

Jesaja 42:1-13

De rechtvaardige dienaar

zaterdag

13 december

Jesaja 42:14-25

Grote veranderingen

zondag

14 december

Jesaja 43:1-7

Kostbaar

 

 

 

HERBEVESTIGING :  Er was herbevestiging van ambtsdragers gepland voor deze zondag 7 december. Vanwege de gezamenlijke dienst kan dit niet doorgaan. De herbevestiging zal nu eind januari of begin februari plaatsvinden.

 

 

 

KERSTPAKETTEN :  Zoals u reeds in een brief heeft kunnen lezen gaan wij ook dit jaar weer houdbare levensmiddelen inzamelen om hiervan kerstpakketten te maken. Vanaf zondag  7 december  tot zondag  14 december  zullen er weer dozen bij de ingangen van de kerk staan. Hier kunt u dan uw bijdrage in doen.

 

 

 

KERK OPEN TIJDENS ADVENT :  In de Adventsperiode zal de Kapel open zijn voor een ieder die stilte zoekt, een moment van bezinning of de mogelijkheid een gesprek aan te gaan. Het is misschien wat ongewoon; midden op de dag, midden in de week, midden in de drukte van alledag de kerk bezoeken. Wat doe je daar dan? Het kan een simpel moment van stilte zijn, waarbij de vertrouwde omgeving van de kerk kan helpen om verbinding te maken met je geloof, misschien wel juist in de periode van Advent een bijzonder moment. Het stil zitten in de ruimte kan zijn inwerking hebben, als rustpunt of als moment om woorden op je in te laten werken. U bent welkom op onderstaande data en tijden:
dinsdag  9 tot en met vrijdag 12 december  van  10 tot 14 uur;
dinsdag  16 tot en met vrijdag 19 december  van  10 tot 14 uur;
maandag  22 en dinsdag 23 december  van  10 tot 14 uur.

 

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  Woensdag  10 december  is de laatste zangavond van dit jaar in het jeugdgebouw van  19.30 - 21.00 uur. Wij beginnen in het nieuwe jaar op woensdag  14 januari. Iedereen is van harte welkom, ook de Zuiderkerkers. Voor informatie kunt u contact opnemen met Reint Elling tel 612500.

 

                                                                                             

 

NASCHOLING :  Van woensdag  10 december t/m vrijdag 12 december  ben ik vanwege nascholing in Utrecht. Voor dringende zaken kunt u die dagen contact opnemen met de voorzitter, dhr. M. Gremmer, of de scriba, dhr. H. Westhuis. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma.

 

KINDERNEVENDIENST TIJDENS ADVENT EN KERST :  Tijdens de Adventsperiode staat Kerst wereldwijd centraal voor de kinderen. Gebruiken en gewoonten worden verteld en natuurlijk is er een creatief moment. Op  14 december  wordt een uitstapje gemaakt naar Antarctica en  21 december naar Afrika. En dan is het bijna Kerst ...

 

SINTERKLAAS/KERSTMARKT GROTE KERK :  De opbrengst van de Sinterklaas/Kerstmarkt in de Grote Kerk voor ons project Mercy Ships heeft bruto opgebracht € 1070.00. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt nogmaals namens de Z.W.O. bedankt.

7 december

 

* Autorijden:                Kleine Deters

* Interieur:                  Gez. Schoonmaak

* Zondagskoster:          Fam Tjeerdsma

* Geluid:                     Marten Busstra

* Weekkoster:             Jan Omvlee en Fred Gommer

DE KERKENRAAD VAN BEIDE KERKEN WENST U ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !       2.

 

Kopij voor de Zuiderkerk Voor zondag 21 december 2014 kunt aanleveren tot woensdag 17 december voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Kopij voor de Kapel: Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren  WOENSDAG  vóór  17:00 uur  bij mevr. M. Koops, Laan van het Kwekebos 155, tel. 0591-627222, e-mail minka.koops@planet.nl.

 

Algemeen nieuws:

ZANG & EVANGELIEDIENST:  Zondag  7 december  is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Voorganger is F. Stalman uit Emmer-Compascuum. Met medewerking van het “Chr. Mannenkoor Stadskanaal” o.l.v. Johan Pots. Organist: Wim Kramer. De dienst begint om  19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

Kerstnachtdienst

Het leger des Heils organiseert in de Zuiderkerk hun jaarlijks kerstnachtdienst. De dienst begint om 22.30 uur. Deze avond is in samenwerking met de brassband van het leger en True Desire. We hopen velen van u te zien tijdens deze kerstnachtdienst.

 

 

Zondag 30 november 2014

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds S. Kajim-Snijder, ambtsdrager mw G. Herder en de organist is dhr A. Stulp.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Nijhoff en volgende week door de

 

Frouke van Wieren en Joke Kugel.

 

 

 

Gezamenlijke kerkdienst 7 december 2014; van ootmoed en dankbaarheid

 

Het besluit tot vereniging vormt ook de afsluiting van een serie gesprekken waarin beide kerkenraden de rafels en pijnpunten uit het recente verleden met elkaar hebben uitgewisseld en besproken. Dit heeft geleid tot verheldering en meer wederzijds begrip. Dit proces van uitpraten zal in een gezamenlijke kerkdienst worden afgerond en gedeeld en dan ook als een nieuw vertrekpunt worden gevierd.

 

Deze eerste gezamenlijke kerkdienst van Kapel en Zuiderkerk is op zondag 7 december 2014 om 10:00 uur in de Zuiderkerk. Voorganger is ds. Wijnsma. Na afloop is gelegenheid voor koffie en ontmoeting. We hopen dat u allen dit bijzondere moment in de geschiedenis van beide gemeenten mee wilt vieren.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

WELKOM

 

ZINGEN: LIED 25: 2 en 6

 

STIL GEBED

 

BEMOEDIGING                

 

GROET 

 

ZINGEN: LIED 25: 10

 

INLEIDENDE WOORDEN

 

GEBED

 

ZINGEN: LIED 834: 1, 2 EN 3 

 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT

 

SCHRIFTLEZING: JESAJA 2: 2 – 5

 

ZINGEN: LIED 122: 1, 2 EN 3

 

SCHRIFTLEZING NIEUWE TESTAMENT: Mt. 24: 32 – 36 en 42

 

ZINGEN: LIED 442: 1 en 2

 

OVERDENKING

 

ORGELMUZIEK

 

ZINGEN: LIED 919: 1 en 4

 

GEBEDEN

 

INZAMELING

 

 

 

Viering van het Heilig Avondmaal

 

Nodiging

 

Dankzegging en lofprijzing

 

Voorganger:      U komt onze dank toe,

 

Heer onze God,

 

overal en altijd

 

(…)

 

en zingen wij U toe

 

ons lied van lof en liefde:

 

 

 

Zingen: Lied 405: 4 Heilig, heilig, heilig

 

 

 

Zegening, inzettingswoorden en gedachtenis

 

Voorganger:      Gezegend zijt Gij, God onze Vader,

 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam

 

(…)

 

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,

 

tot mijn gedachtenis.

 

 

 

Gemeente:                        Zijn dood gedenken wij,

 

zijn opstanding belijden wij,

 

zijn toekomst verwachten wij.

 

Maranatha.      

 

 

 

Avondmaalsgebed en Onze Vader

 

 

 

Zingen: Lied 381: 2 en 5 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis

 

 

 

Delen van brood en wijn

 

Onder het delen van brood en wijn speelt het orgel Taizeliederen die kunnen worden meegezongen:

 

 

 

Lied 256

 

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God,
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

 

 

 

Lied 568B:
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est

 

 

 

Lied 103E:
Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heilge naam,
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

 

 

 

Lied 117D:

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum,

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

 

 

 

Dankgebed

 

 

 

SLOTLIED: LIED 444: 1, 2, 3, 4 en 5

 

 

 

ZEGEN

 

 

 

GEMEENTE zingt: LIED 415: 3

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisch bloemstuk: Zondag 30 november Eerste Adventszondag

 

Thema: Verlangen naar toekomst

 

Op deze zondag worden we opgeroepen tot waakzaamheid. Advent is een tijd van verwachting. De driehoek - die weergeeft geloof, hoop en liefde – is de basis in deze Adventsweken.  In deze driehoek een tak met uitbottende knoppen, die een belofte inhoudt van bloei. De jute als ondergrond betekent soberheid en eenvoud. Paars is de kleur van inkeer.

 

Zie – kijk – hoe in geloof

 

de hoop vanuit liefde groeit

 

in een wereld waar het zo donker is.

 

Goede God wakker ons verlangen aan

 

om de tekens te verstaan

 

die vertellen over Uw toekomst.

 

Zieken

 

Mevr. A. Knoop-Kort, verblijft voor revalidatie in Weidestein k 501 in Hoogeveen.

 

Mevr. H. Hoekstra, , verblijft als dit getypt wordt nog in het Scheperziekenhuis.

 

Mevr. H. Idema-Smit, Holtingerhof k8, verblijft ook in het Scheperziekenhuis, Zuid k 351. Ze was flink ziek.

 

Mevr. H. Omvlee, is nog in de Zuidermarke KDO. Allen een hartelijke groet, veel kracht en waar mogelijk beterschap toegewenst! Ds. van der Kevie

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw. T. Kroeze-Staal, de bloemen worden bezorgd door Greetje Langenburg.

 

 

 

OVERLEDEN

 

Op 20 november 2014 is overleden LAMBERT JOLDERSMA, geb. 2106-1943, sinds 31 december 2010 weduwnaar van Hennie Grevink. Hij verbleef in de Holtingerhof, de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

 

Boven de advertentie staat het volgende:

 

Het verdriet om zijn heengaan is groot, maar kan nooit zo groot zijn,

 

als alle liefde die hij ons heeft gegeven.

 

Maar als depressie bezit neemt van je hoofd

 

en je leven van alle vreugd wordt beroofd,

 

dan zal de dood een verlossing zijn.

 

Met veel verdriet..

 

Maar zonder pijn.

 

 

 

De kinderen en kleinkinderen wensen we toe Gods troost en kracht om verder te gaan zonder hun vader en opa.

 

Correspondentieadres Vastenow 30, 7885 AM Nieuw-Dordrecht

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte diakonie en de 2e collecte kerk

 

 

 

Bericht voor de vrijwilliger kosters, tuinonderhoud, interieur en geluid van de Zuiderkerk

 

Zoals men reeds heeft kunnen lezen, is men in onderhandeling met de Kapel om daar in de toekomst verder mee samen te werken. Wij vragen een iedere die al reeds op de kosterslijst van de Zuiderkerk stond of men toch nog mee wil gaan naar 2015 voor de Zuiderkerk en dat we tzt (zodra we definitief in de Kapel gaan kerken) al deze werkzaamheden met alle kosters etc gaan afsluiten. Half december heeft José de lijsten weer klaar. We rekenen op u allen. Groet Marten, Fenny, Fred en José

 

 

 

Advent

 

Op zondagmiddag 21 december organiseren wij onze jaarlijkse adventsmiddag. De middag zal zijn van 15.00 tot 17.00 uur. Voor in de hal ligt een lijst en daarop kunt u aangeven of u komt. We rekenen op velen van u.

 

Met vriendelijke groet, Hilly, Marten, Fenny, Fred en José

 

 

 

Afscheid ds van der Kevie

 

Zoals u weet neemt ds van der Kevie op zondag 28 december afscheid van onze wijkgemeente. Hij heeft 4 jaar het pastoraat voor onze gemeente verzorgd. We willen hem een cadeau geven als dank voor zijn inzet.

 

Wilt u hier aan een bijdrage geven? Dan kan dat op zondag 7 of 21 december in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

 

Harma Kleine Deters.

 

 

 

Actie4Kids    Schoenendoos actie

 

De schoenendozen zijn woensdag naar het inleverpunt gebracht. Onze kerk doet al voor de 12e keer mee.

 

Wij hebben 47 dozen weg mogen brengen, wat weer een fantastisch aantal is. De financiële bijdrage voor verzending van de dozen kwam totaal op € 320,00.

 

 

 

De schoenendozen van dit actiejaar gaan naar Armenië, Roemenië, Malawi, Sierra Leone en Togo.

 

De schoenendozen voor Sierra Leone zullen voorzien worden van een pamflet met uitleg over Ebola preventie en een flesje desinfectans. Om een doos te vullen moet je creatief en actief zijn  en daarom wordt  u allen vriendelijk bedankt voor de deelname aan deze actie.

 

Greta, Fenny en Wea

30 november   

* Autorijden:                    Naber  

* CP uitdelen:                  Fam Nijhoff

* Interieur:                      fam Tjeerdsma

* Zondagskoster:              avondmaalskosters

* Geluid:                         Klaas Zantingh

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer

 

 

 

Bericht van fam ter Steege

 

Gemeentegenoten,

 

Zoals bekend is het besluit genomen tot samengaan van de PGE-wijkgemeenten Kapel en Zuiderkerk.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor velen, in de gegeven omstandigheden, een aanvaardbaar besluit is.

 

Voor ons zelf is dit echter aanleiding om ons over te laten schrijven naar respectievelijk de wijkgemeenten Grote Kerk en Emmen-Zuid met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar.
Aangezien we via de PGE met elkaar verbonden blijven, nemen we niet echt afscheid. We zijn van plan van tijd tot tijd o.a. ook diensten in de Zuiderkerk te bezoeken.

 

We hopen dat u allen  zich zo spoedig mogelijk ergens kerkelijk thuis voelt in deze nieuwe situatie.

 

De hartelijke groeten, Marriët en Wolter ter Steege

 

 

Kopij  Voor zondag 7 december 2014 kunt aanleveren tot woensdag 3 december voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws:

 

Kerstnachtdienst

Het leger des Heils organiseert in de Zuiderkerk hun jaarlijks kerstnachtdienst. De dienst begint om 22.30 uur. Deze avond is in samenwerking met de brassband van het leger en True Desire. We hopen velen van u te zien tijdens deze kerstnachtdienst.

 

Zondag 23 november 2014

Laatste zondag Kerkelijk jaar

 

In de morgendienst gaat voor ds A. vd Kevie, ambtsdrager mw F. van Wieren en de organist is dhr J de Goede.

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Rabbers en volgende week door de

fam Nijhoff, Huizingsbrinkweg.

 

Besluit tot vereniging

De kerkenraden van de wijkgemeentes Kapel en Zuiderkerk hebben, nadat ze de gemeenten gekend en gehoord hebben, in de vergadering van 11 november 2014 besloten over te willen gaan tot vereniging.

 

De kerkenraden hebben uitgesproken op basis van gelijkwaardigheid deze vereniging in te gaan. Er zal een nieuwe wijkgemeente gevormd worden, met een evangelisch-belijdende identiteit en pluriform van samenstelling. Beide gemeenten zullen hun inbreng hebben in het ontwerp van deze nieuwe gemeente. Ds. R. Wijnsma zal de wijkpredikant zijn van de nieuwe gemeente. Omdat eerder besloten is dat de Zuiderkerk verkocht zal worden, zal de Kapel het kerkgebouw voor de nieuw te vormen wijkgemeente zijn.

Beide kerkenraden willen binnen de termijn van enkele maanden hun activiteiten samenvoegen. Er wordt een werkgroep ingesteld die dit proces gaat begeleiden.

 

Een proces van vereniging is een proces waar van twee culturen van gewoonten en gebruiken iets nieuws gevormd moet worden. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt, ook moeilijke keuzes. De hoop is om onder leiding van de werkgroep spoedig de eerste ‘blauwdruk’ van de nieuwe gemeente te kunnen tonen. De kerkenraden vragen de gemeenteleden om vertrouwen, dat er in onderling overleg – en door de leiding van de Heilige Geest - uit het beste van twee werelden een warme nieuwe gemeente zal ontstaan.

 

Gezamenlijke kerkdienst 7 december 2014; van ootmoed en dankbaarheid

Het besluit tot vereniging vormt ook de afsluiting van een serie gesprekken waarin beide kerkenraden de rafels en pijnpunten uit het recente verleden met elkaar hebben uitgewisseld en besproken. Dit heeft geleid tot verheldering en meer wederzijds begrip. Dit proces van uitpraten zal in een gezamenlijke kerkdienst worden afgerond en gedeeld en dan ook als een nieuw vertrekpunt worden gevierd.

Deze eerste gezamenlijke kerkdienst van Kapel en Zuiderkerk is op zondag 7 december 2014 om 10:00 uur in de Zuiderkerk. Voorganger is ds. Wijnsma. Na afloop is gelegenheid voor koffie en ontmoeting. We hopen dat u allen dit bijzondere moment in de geschiedenis van beide gemeenten mee wilt vieren.

 

Gemeente avond

Op dinsdag 25 november om 19.30 zal in de Zuiderkerk een gemeente avond worden gehouden.

Hier kunnen vragen gesteld worden die misschien zijn voortgekomen uit de avond van 21 oktober jl.  Maar ook kan men kennismaken met ds Rob Wijnsma. Van harte welkom!

Met Groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba

 

Orde van Dienst:

Zie liturgie

 

Zieken

Mevr. H. Hoekstra-Boekhoudt,  is opgenomen met een longontsteking in het Scheperziekenhuis. De geplande hartoperatie in het UMCG gaat dan ook voorlopig niet door. Om e.e.a. te verwerken is heel wat en ook herstel van krachten zal wel even duren. We zijn in gedachten bij hen en wensen hen alle kracht toe die nodig is!

Verder noemen we de namen van Mevr. A. Schots-Haaksema, Valkenhof, Boomvalk 80/201 en mevr. H. Idema-Smit, Holtingerhof, Holtingerbrink 62, kamer 8.

Beiden tobben met hun gezondheid. We wensen hen moed en krachten!

Ook willen we nogmaals noemen: mevr. Kwint-Mol, Hondsrugweg 167, mevr.H.de Groot-Oost, De Horst, afd. de Vaart, mevr. H. Omvlee, Zuidermarke, KDO en mevr. A. Kroon-Gringhuis, Veenkampenweg 82.  Gods nabijheid voor u allen!

 

Overleden

Op 14 november 2014 is Geertruida Hofstra-de Jonge overleden 88 jaar oud. Ze woonde Klepel 454, en werd de laatste dagen verpleegd in de Zuidermarke, afd. KDO.

Truus Hofstra was sinds 2012 weduwe van Leen Hofstra. Op donderdag 20 november is ze na een viering in het Oeverse Bos begraven op de begraafplaats aldaar.

We gedenken haar in dankbaarheid voor hetgeen ze ook in onze gemeente heeft betekend en willen kinderen, klein-en achterkleinkinderen toewensen dat ze in goede herinneringen aan hun moeder en (over)oma hun levensweg mogen vervolgen. De liefde van God en van elkaar moge hen daarbij tot steun zijn.

 

Advent

Volgende week begint de Adventstijd. Op weg naar Gods toekomst, gaat de Zuiderkerkgemeente ook een nieuwe toekomst tegemoet, met de Messias in haar midden!

Ik wens u een tijd vol hoopvolle verwachting , en (steeds meer) licht in de duisternis.

Een gezegende Avondmaalsviering toegewenst,  samen met elkaar en ds. Kajim-Snijder!

 

Gedachtenis van de overledenen

Vandaag zijn ze speciaal in onze gedachten en gebeden aanwezig. zij die ons voorgingen naar het Land van louter licht.We noemen hun namen in het geloof dat ze mogen leven bij God, gekend bij hun namen die ze ontvingen bij hun doop. Een gezegende dienst wensen we elkaar toe!

Met hartelijke groet, ds. A. van der Kevie

 

Dankwoord

Dhr en mw Mennik-Otter, Wilhelminastraat 96d danken de gemeente hartelijk voor het prachtige bloemstuk wat ze afgelopen zondag hebben ontvangen. Het is fijn als er aan je wordt gedacht in tijd van ziektes.

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw H. de Groot-Oost, in de Horst, afd de Vaart, de bloemen worden bezorgd door Gea Herder.

 

Collectes voor deze zondag:

1e collecte diakonie en de 2e collecte kerk

 

Actie4Kids    Schoenendoos actie

De schoenendoosactie bestaat 20 jaar. Onze kerk doet dit jaar al voor de 12e keer mee. Omdat 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede leeft is dit project nog steeds hard nodig. De schoenendozen van dit actiejaar gaan naar Armenië, Roemenië, Malawi, Sierra Leone en Togo. De schoenendozen voor Sierra Leone zullen voorzien worden van een pamflet met uitleg over Ebola preventie en een flesje desinfectans. Dit is de laatste zondag waarop u een doos kunt inleveren. De schoenendozen worden woensdag naar het inleverpunt gebracht.

Greta, Fenny en Wea

23 november   

* Autorijden:                      Tjeerdsma

* CP uitdelen:                    Fam Rabbers    

* Interieur:                        Hillie /Bep /Willie     

* Zondagskoster:                Jaro Herder

* Geluid:                            Marten Busstra               

* Weekkoster:                    Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Bericht voor de vrijwilliger kosters, tuinonderhoud, interieur en geluid van de Zuiderkerk

Zoals men reeds heeft kunnen lezen, is men in onderhandeling met de Kapel om daar in de toekomst verder mee samen te werken. Wij vragen een iedere die al reeds op de kosterslijst van de Zuiderkerk stond of men toch nog mee wil gaan naar 2015 voor de Zuiderkerk en dat we tzt (zodra we definitief in de Kapel gaan kerken) al deze werkzaamheden met alle kosters etc gaan afsluiten. Half december heeft José de lijsten weer klaar. We rekenen op u allen. Groet Marten, Fenny, Fred en José

Kopij  Voor zondag 30 november 2014 kunt aanleveren tot woensdag 26 november voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws:

Dinsdag 25 november

Persbericht Pancratiusinterview met dhr. A. Mewe, gemeentesecretaris Emmen.

Informatie : Menso Rappoldt, tel 0591-226144, rapi@quicknet.nl

------------------------------------------

ARJEN MEWE: AMBTENAAR IN 2014

Na een lange loopbaan bij de overheid en een dienstverband van 13 jaar als gemeentesecretaris van de gemeente Emmen gaat dhr. A. Mewe in november met pensioen. Als gemeentesecretaris is hij de hoogste ambtenaar van de gemeente en verantwoordelijk voor de gemeenteorganisatie.

Zijn vertrek is aanleiding voor een zgn. Pancratiusinterview in de Grote of Pancratiuskerk op het Marktplein van Emmen. Hoe is het om ambtenaar te zijn? Welke eisen worden in deze tijd aan ambtenaren gesteld? Wat maakt iemand tot een goede ambtenaar? Vanuit welke motivatie en inspiratie wordt je ambtenaar? Wat maakt het leuk en wat maakt het moeilijk?

 

Het interview wordt gehouden door Ivette Folkers (mediator) en Menso Rappoldt (predikant van de Grote Kerk). Er is gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen aan dhr. A Mewe.  Ook kunnen van te voren één of twee vragen voor het interview worden gemaild naar: pancratius@grotekerkemmen.nl

Het interview is op dinsdag 25 november begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie.

Na 21.30 uur is er nog een drankje en een hapje.

Toegang € 5,00 voor de kosten. (Studenten € 2,50). Kaarten verkrijgbaar voor aanvang in de Grote Kerk.

 

Toonkunstkoor Emmen

J.S.Bach’s Grootste Koorwerk!

Op zaterdag 29 november wordt  in de Goede Herderkerk  in Emmen de Hohe Messe van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd door het Toonkunstkoor Emmen o.l.v. Iassen Raykov. Voor zover bekend is in Emmen deze prachtige Mis nog nooit uitgevoerd. Toonkunstkoor Emmen staat aan de vooravond van haar 70 jarige bestaan in 2015. Dat wordt uitgebreid gevierd met meerdere grote concerten  in het jaar dat Emmen Culturele hoofdstad  is van Drenthe.

De Hohe Messe wordt beschouwd als Bach’s laatste grote koorwerk. Solisten zijn Heleen Koele sopraan, Lien Haegeman mezzo-sopraan, Frank Fritschy tenor en Vincent Spoeltman bas/ bariton. Concerto D’ Amsterdam verzorgt de muzikale begeleiding. Aanvang: 19.30 uur Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg 30 Emmen

Entree: €25,-jongeren t/m 18 jaar en CJP houders €20,- Reserveren: 0524-582448 of via website www.toonkunstkooremmen.nl en bij Boekhandel Vermeer in de Noorderstraat. De kerk gaat open om 18.45 uur.

Wij zijn verheugd dat wij dit meesterwerk kunnen uitvoeren en hopen van harte dat u er net zoveel plezier aan beleefd als wij met het instuderen van dit monumentale werk.

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

Met het vocaalensemble HARMONIE komt op zaterdag 29 november 2014 om 19.30 uur in de Zuiderkerk naar Emmen weer één van de beste russische mannenkoren op bezoek.

Zes mannen, individualisten en voortreffelijke solozangers, zijn in 1996 in St.Petersburg samengegaan, om gezamenlijk het beste aan zangkunst te bieden waarover Rusland toen beschikte.

De 6 zangers zijn afgestudeerd aan het Rimski-Korsakov-Conservatorium, waaraan o.a. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky gewerkt heeft. Zij kennen elkaar uit de studententijd en uit verschillende samenwerkingsverbanden.

 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Blokker aan de Noorderstraat, mw van Wieren, 0591- 618 588, Fred Gommer 0591 – 648 341 of dhr Marten Busstra 0591 – 612 703 of via de mail josegommer-pietersma@hotmail.com. De kaarten kosten € 7.50 in de voorverkoop en aan de zaal € 9,00.

 

Zang- en Evangelisatiedienst

Zondag 7 december a.s. is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen.

Voorganger is F. Stalman uit Emmer-Compascuum. Met medewerking van het”Chr. Mannenkoor Stadskanaal”

o.l.v. Johan Pots. Organist: Wim Kramer. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

 

VOETSTAPPEN IN HET ZAND

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen 't leven door en lieten in het zand, een spoor van stappen,

twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: "Heere, waarom dan toch?" Juist toen 'k U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag op 't zwaarste deel van 't pad...

De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen:

"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen".

zondag 16 november 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds G. Kajim, ambtsdrager mw H. Kleine Deters en de organist is dhr K. Salomons

 

Er is koffiedrinken na de dienst.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk en volgende week door de fam Rabbers

 

 

 

Besluit tot vereniging

 

De kerkenraden van de wijkgemeentes Kapel en Zuiderkerk hebben, nadat ze de gemeenten gekend en gehoord hebben, in de vergadering van 11 november 2014 besloten over te willen gaan tot vereniging.

 

 

 

De kerkenraden hebben uitgesproken op basis van gelijkwaardigheid deze vereniging in te gaan. Er zal een nieuwe wijkgemeente gevormd worden, met een evangelisch-belijdende identiteit en pluriform van samenstelling. Beide gemeenten zullen hun inbreng hebben in het ontwerp van deze nieuwe gemeente. Ds. R. Wijnsma zal de wijkpredikant zijn van de nieuwe gemeente. Omdat eerder besloten is dat de Zuiderkerk verkocht zal worden, zal de Kapel het kerkgebouw voor de nieuw te vormen wijkgemeente zijn.

 

Beide kerkenraden willen binnen de termijn van enkele maanden hun activiteiten samenvoegen. Er wordt een werkgroep ingesteld die dit proces gaat begeleiden.

 

 

 

Een proces van vereniging is een proces waar van twee culturen van gewoonten en gebruiken iets nieuws gevormd moet worden. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt, ook moeilijke keuzes. De hoop is om onder leiding van de werkgroep spoedig de eerste ‘blauwdruk’ van de nieuwe gemeente te kunnen tonen. De kerkenraden vragen de gemeenteleden om vertrouwen, dat er in onderling overleg – en door de leiding van de Heilige Geest - uit het beste van twee werelden een warme nieuwe gemeente zal ontstaan.

 

 

 

Gezamenlijke kerkdienst 7 december 2014; van ootmoed en dankbaarheid

 

Het besluit tot vereniging vormt ook de afsluiting van een serie gesprekken waarin beide kerkenraden de rafels en pijnpunten uit het recente verleden met elkaar hebben uitgewisseld en besproken. Dit heeft geleid tot verheldering en meer wederzijds begrip. Dit proces van uitpraten zal in een gezamenlijke kerkdienst worden afgerond en gedeeld en dan ook als een nieuw vertrekpunt worden gevierd.

 

Deze eerste gezamenlijke kerkdienst van Kapel en Zuiderkerk is op zondag 7 december 2014 om 10:00 uur in de Zuiderkerk. Voorganger is ds. Wijnsma. Na afloop is gelegenheid voor koffie en ontmoeting. We hopen dat u allen dit bijzondere moment in de geschiedenis van beide gemeenten mee wilt vieren.

 

 

 

Gemeente avond

 

Op dinsdag 25 november om 19.30 zal in de Zuiderkerk een gemeente avond worden gehouden.

 

Hier kunnen vragen gesteld worden die misschien zijn voortgekomen uit de avond van 21 oktober jl.  Maar ook kan men kennismaken met ds Rob Wijnsma. Van harte welkom!

 

Met Groet, Harma Kleine Deters, waarnemend scriba

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Binnenkomst predikant en kerkenraad (nemen plaats op de eerste rij)

 

Moment van stilte

 

Welkom

 

Zingen: psalm 9: 1 en 9

 

Bemoediging en Groet

 

Aansluitend zingen: psalm 9: 5

 

Inleiding op de dienst

 

Gebed, afgewisseld door het zingen van:

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: psalm 9: 1

 

Gebed

 

Lezen:

 

Ezechiël 34: 11-17

 

Matteüs 25: 31-46

 

Zingen: NLB 528: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

 

 

Zingen: Zingenderwijs, lied 27: 1, 2, 4, 7 en 9 (t: Reinier Kleijer; m: psalm 134)

 

1. De werken van barmhartigheid, ze zijn voor eeuwig en altijd

 

de stappen die ons leiden tot, het helend koninkrijk van God.

 

 

 

2. Overal waar gebrek aan brood, de mensen plaagt met hongersnood,

 

zijn wij Gods handen voor elkaar: als hoopvol zegenend gebaar.

 

 

 

4. Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, die hun bezit zijn kwijt geraakt,

 

door hen te kleden het gevoel, hoe God hun leven heeft bedoeld.

 

 

 

7. Laat mensen nooit terzijde staan, vanwege fouten ooit begaan.

 

Open uw hart, reik hen uw hand, en breng iets ongedachts tot stand.

 

 

 

9. Wij stellen tot in deze tijd, tekenen van barmhartigheid,

 

opdat de wereld blijvend merkt, dat God door mensenhanden werkt.

 

 

 

Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met de gezongen bede:

 

 

 

Mededelingen en Collecte

 

Zingen: NLB 838: 1, 2 en 4

 

Zegen

 

Zingen: NLB 416: 1

 

 

 

Zieken

 

Mevr. G. Hofstra-de Jonge,  is opgenomen in de Zuidermarke, Afd 3 K.D.O. Haar gezondheid gaat sterk achteruit. Mevr. H.G.A. Hoekstra-Boekhoudt, Deverbrink 114 zal 20 november voor een hartoperatie opgenomen worden in het UMCG in Groningen, als haar toestand het toelaat gaat zij naar het Scheperziekenhuis.

 

Mevr. H. Kwint-Mol, Hondsrugweg 167, is uit het ziekenhuis ontslagen na een aantal onderzoeken. Ze heeft een ernstige ingrijpende ziekte.

 

Mevr. H. de Groot-Oost,  verblijft in de Horst voor revalidatie. Afd. de Vaart, k 16. Mevr. A. Kroon-Gringhuis, Veenkampenweg 82, mocht na een kort verblijf in het ziekenhuis weer naar huis terugkeren.

 

Mevr.  H. Omvlee-Joffers,  heeft door een val haar ruggenwervel gebroken. Ze heeft een korset aangemeten gekregen en verblijft nu in de Zuidermarke, Kort Durende Opname, voor verpleging en revalidatie. We wensen haar alle kracht toe, uithoudingsvermogen en herstel !

 

Allen een hartelijke groet, veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst!

 

 

 

GECONDOLEERD

 

We condoleren Fred en José Gommer, Anna Paulownalaan 2, met  het overlijden van Fred zijn vader.

 

Veel sterkte bij het verweken van het verlies en bij de opvang van moeder!

 

Eveneens condoleren we Jacob en Gretha Baron-Nijboer, Sterrenkamp 9 met het overlijden van Gretha´s zus Roelfke. Woorden schieten tekort, als je je zus en schoonzus op zo jonge leeftijd moet missen.

 

Alle kracht van God voor jullie en de naaste familie toegewenst!

 

 

 

Dankwoord

 

Mw Kroon-Gringhuis wil dank zeggen voor de prachtige bloemen die ze heeft ontvangen voor haar 90-ste verjaardag. Nogmaals dank daarvoor.

 

 

 

Wij danken een ieder die met ons heeft meegeleefd na het overlijden van mijn vader/schoonvader. Dank voor alle condoleances, kaarten, knuffels, belletje. Het heeft ons en de familie goed gedaan.

 

Groetend ook namens de familie, Fred en José Gommer.

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw Mennik-Otter, Wilhelminastraat 96d, de bloemen worden bezorgd door Manny Bakker.

 

 

 

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

 

Op 23 november a.s. de laatste zondag voor Advent, zondag van de Voleinding, zullen we de overledenen die het afgelopen kerkelijk zijn gestorven gedenken in de dienst. De familie ontvangt een uitnodiging deze dienst bij te wonen. In de dienst zal er bij het noemen van de naam van de overledene een kaars voor hen ontstoken worden aan de Paaskaars. Zij die ons voorgingen mogen leven in het Land van louter Licht, naar we geloven. Er zal voor een liturgieboekje worden gezorgd. Ikzelf mag voorgaan in die dienst. En dat wil ik ook graag, juist omdat ik de overledenen en hun familie pastoraal mocht begeleiden, rondom hun sterven en bij de begrafenis. Als tekst voor de verkondiging wil ik nemen: Mattheus 22:32 “Ik ben de God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden”. We hopen op een zin-hoop- en troostvolle dienst! In deze dienst zal er oppas- en kindernevendienst zijn.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte diakonie en de 2e collecte kerk

 

 

 

Bericht voor de vrijwilliger kosters, tuinonderhoud, interieur en geluid

 

Zoals men reeds heeft kunnen lezen, is men in onderhandeling met de Kapel om daar in de toekomst verder mee samen te werken. Wij vragen een iedere die al reeds op de kosterslijst stond of men toch nog mee wil gaan naar 2015 en dat we tzt al deze werkzaamheden met alle kosters etc. gaan afsluiten. Half december heeft José de lijsten weer klaar. We rekenen op u allen. Groet Marten, Fenny, Fred en José

 

 

 

Berichten van de ZWO Commissie:

 

Hierbij willen u graag berichten over het resultaat van de zendingsbusjes die we op 30 oktober  hebben geleegd.

 

Mevr. Imminga                                   €  53.50

 

Mevr. Kroon                                     €  96.85

 

Mevr. Oosting                                   € 196.80

 

Mevr. Rabbers                                  €  119.77

 

Dhr. Baron                                       € 113.19

 

------------

 

Totaal                                             € 580.11

 

 

 

Geweldig!!! Onze hartelijke dank voor uw bijdrage! Collectanten ook bedankt!

 

Namens de zendingscommissie, J.Baron Penningmeester

 

 

 

                                               16 november 

 

 • *Autorijden:             Homans /Zantingh
 • *CP uitdelen:            diakenen GK/ZK
 • * Interieur:               R, Kleine Deters/M. Bakker
 • *Zondagskoster:        Fam Warringa
 • * Geluid:                  Jaro Herder
 • * Weekkoster:          Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Kopij  Voor zondag 23 november 2014 kunt aanleveren tot woensdag 19 november voor 17 uur

 

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

Algemeen nieuws:

 

Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging "Passage"

 

Passage houdt haar ledenavond elke 3e dinsdag van de maand. Op 18 november a,s, hebben wij als sprekers Ketty Hollander, zij is apotheker in Nieuw Amsterdam en verteld over haar werk als apotheker.Aanvang 19.45 uur in de Ichthuskerk, Meerstraat 21. Met vriendelijke groet, Leny Bodewitz, secretaresse.

 

 

 

Zondag 23 november

 

beste beddenrijdenvrijwilligers,

 

Op zondag 23 november gaan wij weer patiënten begeleiden tijdens de kerkdienst in het ziekenhuis.

 

Zonder afzegging hoop ik iedereen om 9.45 uur in de vergaderzaal te ontmoeten.

 

Tot dan, Joke Kugel

 

 

 

Dinsdag 25 november

 

Persbericht Pancratiusinterview met dhr. A. Mewe, gemeentesecretaris Emmen.

 

Informatie : Menso Rappoldt, tel 0591-226144, rapi@quicknet.nl

 

------------------------------------------

 

ARJEN MEWE: AMBTENAAR IN 2014

 

Na een lange loopbaan bij de overheid en een dienstverband van 13 jaar als gemeentesecretaris van de gemeente Emmen gaat dhr. A. Mewe in november met pensioen. Als gemeentesecretaris is hij de hoogste ambtenaar van de gemeente en verantwoordelijk voor de gemeenteorganisatie.

 

Zijn vertrek is aanleiding voor een zgn. Pancratiusinterview in de Grote of Pancratiuskerk op het Marktplein van Emmen. Hoe is het om ambtenaar te zijn? Welke eisen worden in deze tijd aan ambtenaren gesteld? Wat maakt iemand tot een goede ambtenaar? Vanuit welke motivatie en inspiratie wordt je ambtenaar? Wat maakt het leuk en wat maakt het moeilijk?

 

 

 

Het interview wordt gehouden door Ivette Folkers (mediator) en Menso Rappoldt (predikant van de Grote Kerk). Er is gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen aan dhr. A Mewe.  Ook kunnen van te voren één of twee vragen voor het interview worden gemaild naar: pancratius@grotekerkemmen.nl

 

Het interview is op dinsdag 25 november begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie.

 

Na 21.30 uur is er nog een drankje en een hapje.

 

Toegang € 5,00 voor de kosten. (Studenten € 2,50). Kaarten verkrijgbaar voor aanvang in de Grote Kerk.

 

 

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

 

Met het vocaalensemble HARMONIE komt op zaterdag 29 november 2014 om 19.30 uur in de Zuiderkerk naar Emmen weer één van de beste russische mannenkoren op bezoek.

 

Zes mannen, individualisten en voortreffelijke solozangers, zijn in 1996 in St.Petersburg samengegaan, om gezamenlijk het beste aan zangkunst te bieden waarover Rusland toen beschikte.

 

De 6 zangers zijn afgestudeerd aan het Rimski-Korsakov-Conservatorium, waaraan o.a. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky gewerkt heeft. Zij kennen elkaar uit de studententijd en uit verschillende samenwerkingsverbanden.

 

 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Blokker aan de Noorderstraat, mw van Wieren, 0591- 618 588, Fred Gommer 0591 – 648 341 of dhr Marten Busstra 0591 – 612 703 of via de mail josegommer-pietersma@hotmail.com. De kaarten kosten € 7.50 in de voorverkoop en aan de zaal € 9,00.

 

 

zondag 2 november 2014

 

 

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds C. Terpstra, ambtsdrager mw F. Busstra en de organist is dhr K. Salomons

 

Er is koffiedrinken na de dienst.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door Wolter ter Steege en Aukje Zantingh en over 2 weken wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Welkom

 

Zingen Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 (Juicht Gode toe, bazuin en zing)
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Klein Gloria
We belijden ons geloof met het zingen van Gezang 305 : 1, 2, 3 “Alle eer en alle glorie” (staande)

 

Gebed
Zingen: Gezang 313 : 1 (Een rijke schat van wijsheid)
Schriftlezing  Jesaja 22 vers 20 tot 22
                        Openbaring 3 vers 7 tot 13
Zingen: Gezang 313 : 2, 5
Tekst: Openbaring 3 vers 8
“Ik weet wat u doet. Ik heb er voor gezorgd, dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.
Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.”

 

Thema: “Een geopende deur.”

 

Zingen: Gezang 967 : 1, 4, 5, 6 (Zonne der gerechtigheid)

 

Herbevestiging van Mw. F. van Wieren-Bolt in het ambt van ouderling.
Presentatie – Bevestigingsformulier met vragen – Zegen
Zingen: Psalm 134 : 1, 2, 3 (Gij dienaars aan de Heer gewijd)

 

Dankgebed, Voorbeden, Persoonlijk gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied Gezang 413 : 1, 2 (Grote God, wij loven U)

 

Zegen
Zingen Gezang 413 : 3 (Heer, ontferm U over ons)

 

Zieken

 

Mevr. H. de Groot-Oost,  is opnieuw opgenomen in het Scheperziekenhuis, Intensive Care afdeling. Mevr. H.Kwint-Mol,  ligt in datzelfde ziekenhuis sinds 24 oktober j.l. voor nader onderzoek. Mevr. H. Hoekstra-Boekhoudt,  moet na onderzoeken waarschijnlijk een hartoperatie ondergaan in het UMCG in Groningen. Mevr. H. Besselaar-Richters, Veenkampenweg 178, kwam met een gebroken ellenboog terug van een vakantie in de Verenigde Staten. Allen sterkte, beterschap en Gods nabijheid gewenst, Ds Anje van der Kevie

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw de Jonge-Profijt, Veenkampenweg 142,  de bloemen worden bezorgd door Rika Huizing.

 

 

 

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

 

Op 23 november a.s. de laatste zondag voor Advent, zondag van de Voleinding, zullen we de overledenen die het afgelopen kerkelijk zijn gestorven gedenken in de dienst. De familie ontvangt een uitnodiging deze dienst bij te wonen. In de dienst zal er bij het noemen van de naam van de overledene een kaars voor hen ontstoken worden aan de Paaskaars. Zij die ons voorgingen mogen leven in het Land van louter Licht, naar we geloven. Er zal voor een liturgieboekje worden gezorgd.

 

Ikzelf mag voorgaan in die dienst. En dat wil ik ook graag, juist omdat ik de overledenen en hun familie pastoraal mocht begeleiden, rondom hun sterven en bij de begrafenis. Als tekst voor de verkondiging wil ik nemen: Mattheus 22:32 “Ik ben de God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden”. We hopen op een zin-hoop- en troostvolle dienst!

 

In deze dienst zal er oppas- en kindernevendienst zijn.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte najaarszending en de 2e collecte wijkkas

 

 

 

Collecte vorige zondag

 

1e collecte € 83.01 (Hospice Emmen) en 2e collecte € 51.92 (PG Emmen)

 

Berichten van de ZWO Commissie:

 

 • Zendingszondag:

 

Aan de leden van onze wijkgemeente, vandaag zal de eerste collecte bestemd zijn voor de zending.

 

Daartoe heeft u een envelopje ontvangen, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst.

 

Heeft u geen envelopje ontvangen in de hal liggen er nog enkele. Als u op deze zondag afwezig bent, het envelopje mag ook de eerstvolgende keer in de Zuiderkerk of u kunt uw bijdrage ook overmaken op onze rekening. Het nummer is: NL74 FVLB0225382938 t.n.v. zendingszondag.

 

Wij willen deze collecte bij u aanbevelen, om de Stichting GAMBIA VOORUIT te blijven ondersteunen. Het project wat we nu van hen gaan ondersteunen is het bouwen van een school met drie lokalen en een toiletgebouw. De bouwtekening is bij deze centrumpost toegevoegd.

 

 

 

 • Ballonnen:

 

De kaartjes van de teruggekomen ballonnen kunt u nog eens bekijken in de hal bij de achteringang van kerk.

 

 

 

 • Koffie:

 

Wij willen u graag uitnodigen voor een kop koffie na de dienst, daar zullen de dames van de Stichting Gambia Vooruit een korte uitleg geven over het nieuwe project.

 

Namens de zendingscommissie, J.Baron, penningmeester                                                          

 

 

 

ACTIE4KIDS Start: Schoenendoosactie

 

De schoenendoosactie gaat weer van start. 

 

Met elkaar kunnen wij weer kinderen blij maken met een mooie schoenendoos 

 

vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel.

 

De dozen gaan naar de allerarmste kinderen op aarde.  

 

Jong en oud kunnen door het vullen van een schoenendoos 

 

laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen heeft gedacht.

 

Door een boekje met Bijbelverhalen mogen we hen ook bekend maken met Gods liefde.

 

 

 

In de hal staan dozen  die u mag meenemen uit de kerk. In de folder leest u waarmee u hem kunt vullen.

 

De gevulde schoenendoos kunt u een volgende zondag voor in de kerk neerzetten. De bijdrage voor transportkosten is  € 5,--.  De geldenvelop zit aan de folder vast. U plakt het plaatje van een jongen/meisje op de doos en kruist de leeftijd aan. De doos kunt u tot 23 november inleveren.

 

 

 

Wanneer het niet mogelijk is om een schoenendoos te vullen dan kunt u de actie financieel steunen. In de hal staat een doos waarin u een bijdrage kunt doen.

 

Fenny, Greta, Wea

 

 

 

Bloemfonds: In de maand oktober is er weer in totaal binnenkomen € 35,10. Dank daarvoor, Rika Huizing.

2 november             

* Autorijden:              Baron 

* CP uitdelen:             Wolter ter S en Aukje Z

* Interieur:                 Fam Bergman

* Zondagskoster          Fam Tjeerdsma

* Geluid:                     Klaas Zantingh                               

*Weekkoster:              Jan Omvlee en Fred Gommer

Kopij  Voor zondag 16 november 2014 kunt aanleveren tot woensdag 12 november voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws: 

Vandaag 

 • Vanmiddag om 17.00 uur Preek van de Leek dienst met zangeres en actrice Ellen ten Damme

Vanmiddag (02/11) is er de tweede Preek van de Leek kerkdienst in De Opgang aan de Mantingerbrink 199 in de Bargeres. Om 17.00 uur preekt dan Ellen ten Damme, de in Roden in Noord Drenthe opgegroeide zangeres en actrice, regelmatig ook op TV te zien. Niet alleen bekend in Nederland maar vooral ook in Duitsland. En Ellen zal vast niet alleen spreken. We gaan er helemaal van uit dat ze ook gaat zingen. We zijn erg beniewd. En neem vooral uw buren, vrienden en familie mee. Van harte welkom om 17.00 uur in De Opgang

 

 • Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen.  Voorganger is ds. K.H.W. Klaassens uit Erica. Met medewerking van het Chr. Zanggroep ”Fundament” uit Klazienaveen. o.l.v. Jan Timmerman Organist: Reint Elling De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

Binnenkort:

Concert Week van de mantelzorg

In het kader van de week van de mantelzorg wordt er op dinsdag 11 november van 19.30 uur tot 21.30 uur een concert georganiseerd. U kunt dan luisteren naar de zang van ‘Female Voices’ in de Grote Kerk. Dit vocaal ensemble van zeven vrouwen zingt 2- tot 7-stemmige liederen en kent een uitgebreid repertoire. Speciaal voor deze gelegenheid hebben zij een concert samengesteld. Ook zal Aleid Rensen tweemaal een boeiend verhaal vertellen, door haar geschreven voor deze avond.

 

Ledenmiddag PCOB

Op woensdag 12 november 2014, aanvang 14.00 uur is er een LEDENMIDDAG PCOB, afdeling Emmen in "Ichthus", Walstraat 21, tel. 611728 Dhr. H. Groenwold (voormalig huisarts te Emmen) zal aan de hand van een brochure van de PCOB spreken over het onderwerp:  “Spreek op tijd over uw levenseinde”.
Het gaat over de praktische maar tegelijk principiële vraag: “Wat zijn mijn grenzen, wensen en verwachtingen rond mijn levenseinde? ”Belangrijk is, dat we hierover vroegtijdig praten met onze huisarts, kinderen of naaste familie. Want ons levenseinde gaat niet alleen onszelf aan, maar ook degenen, die ons tot het laatste begeleiden en die achterblijven. De PCOB heeft over dit onderwerp een handreiking geschreven, waarin allerlei vragen aan de orde komen, zoals: “Weet u, in welke situaties u niet meer behandeld wilt worden? Of wat voor behandelingen u niet meer wilt krijgen? Zijn uw kinderen of naaste familie hiervan ook op de hoogte?”Op de bijeenkomst van woensdag 12 november zal deze handreiking aanwezig zijn. En natuurlijk kunt u over dit onderwerp ook vragen stellen (mondeling of schriftelijk).

We verheugen ons, dat dhr. H. Groenwold (gedurende vele jaren huisarts te Emmen) bereid is bovengenoemde handreiking toe te lichten en om in te gaan op vragen daarover. Het bestuur van de PCOB-afdeling Emmen nodigt niet alleen haar leden maar ook belangstellenden, die geen lid zijn, uit deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen.
Iedereen is van harte welkom! Het bestuur van de PCOB, afdeling Emmen.

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

Met het vocaalensemble HARMONIE komt op zaterdag 29 november 2014 om 19.30 uur in de Zuiderkerk naar Emmen weer één van de beste russische mannenkoren op bezoek.

Zes mannen, individualisten en voortreffelijke solozangers, zijn in 1996 in St.Petersburg samengegaan, om gezamenlijk het beste aan zangkunst te bieden waarover Rusland toen beschikte.

De 6 zangers zijn afgestudeerd aan het Rimski-Korsakov-Conservatorium, waaraan o.a. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky gewerkt heeft. Zij kennen elkaar uit de studententijd en uit verschillende samenwerkingsverbanden.

 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Blokker aan de Noorderstraat, mw van Wieren, 0591- 618 588, Fred Gommer 0591 – 648 341 of dhr Marten Busstra 0591 – 612 703 of via de mail josegommer-pietersma@hotmail.com. De kaarten kosten € 7.50 in de voorverkoop en aan de zaal € 9,00.

 

zondag 26 oktober 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds mw S. Kajim-Snijder, ambtsdrager mw A. Zantingh en de organist is dhr A. Stulp

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Tjeerdsma en op zondag 2 november door Wolter ter Steege en Aukje Zantingh.

 

Orde van Dienst:

WELKOM EN MEDEDELINGEN

AANVANGSLIED 139:1 en 2

STIL GEBED

BEMOEDIGING EN GROET           

LIED 139: 8

OVER DEZE DIENST

GEBED OM ONTFERMING

LIED 705: 1, 3 EN 4

TIEN WOORDEN

Lied 119: 3

LIED 317: 1, 2 EN 3

SCHRIFTLEZING: Lucas 4: 14 – 30 

Lied 146c: 1,5,6,7 

OVERWEGING

Lied 972: 7, 8 en 2, deze volgorde!

 

GELOOFSBELIJDENIS (melodie ‘Wat de toekomst brengen moge’ Lied 913)   

Ik geloof in God de Vader, Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt hij ons nader, wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven, en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden, want wij zijn Hem alles waard.

 

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam, toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven: kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen, want verzoening was zijn wens.

 

Ik geloof de Geest, die heilig, als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt, als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren, zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden, die gemeenschap samenbindt.

 

GEBEDEN

INZAMELING

SLOTLIED: Lied 868: 1, 2 en 5

 

ZEGEN
Gemeente: ‘Amen, amen, amen…’ (Gezang 415: 3)

 

 Zieken

Mevr. H.de Groot-Oost,  is na opname in het Scheperziekenhuis nu opgenomen in De Horst, Afd De Vaart, kamer 12. Wij groeten haar hartelijk en wensen haar sterkte met de therapie.

 

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Op 23 november a.s. de laatste zondag voor Advent, zondag van de Voleinding, zullen we de overledenen die het afgelopen kerkelijk zijn gestorven gedenken in de dienst. De familie ontvangt een uitnodiging deze dienst bij te wonen.In de dienst zal er bij het noemen van de naam van de overledene een kaars voor hen ontstoken worden aan de Paaskaars. Zij die ons voorgingen mogen leven in het Land van louter Licht, naar we geloven. Er zal voor een liturgieboekje worden gezorgd.

Ikzelf mag voorgaan in die dienst. En dat wil ik ook graag, juist omdat ik de overledenen en hun familie pastoraal mocht begeleiden, rondom hun sterven en bij de begrafenis. Als tekst voor de verkondiging wil ik nemen: Mattheus 22:32 “Ik ben de God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jacob.Hij is niet een God van doden, maar van levenden”. We hopen op een zin-hoop- en troostvolle dienst!

In deze dienst zal er oppas- en kindernevendienst zijn.

 

NADEREND AFSCHEID

Nog twee maanden dan zit mijn tijd als “bijstand in het pastoraat” onder u er op. Vier jaar mocht ik in uw midden zijn. Nu komt hieraan een einde. Mocht u me voordat ik vertrek nog willen ontmoeten, schroom niet me dat te laten weten. Tel 0597-856150, of 06-40207506, email; atbmvanderkevie@ziggo.nl, of Loosterweg 3 ,9566 PC Veelerveen. Op 28 december na mijn laatste dienst kunt u me de hand drukken in de kerk. Maar er is nog twee maanden te gaan. Hartelijke groet, Ds. van der Kevie 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw G. Hofstra-de Jonge, de Klepel 454, de bloemen worden bezorgd door mw Lammie Oving

 

Collectes voor deze zondag:

1e collecte NBV (Hospice) en de 2e collecte PG Emmen

 

Collecte vorige zondag

1e collecte € 107,09 (diakonie) en 2e collecte € 64,47 (PG Emmen)

 

NBV collecte Hospice Emmen

Een hospice is een 'bijna-thuis' waar mensen die ernstig ziek zijn hun laatste weken of dagen kunnen doorbrengen. Het hospice biedt een huiselijke omgeving, ondersteuning en hulp als het gaat om persoonlijke verzorging, eten en drinken.
Voor wie is het

Het hospice is opgezet voor mensen, die geen hoop meer op genezing hebben en in hun laatste levensfase verkeren. Een verblijf in het ziekenhuis of een andere gezondheidsinstelling is dan vaak minder gewenst. Als de verzorging van de stervende te zwaar wordt voor de naaste omgeving, biedt het hospice een uitstekend alternatief.
Wat doet het hospice

Het hospice wil zoveel mogelijk een thuis bieden aan de gast die nog maar kort te leven heeft. De gast krijgt een ruime, prettige kamer met een mooi uitzicht op de natuur. Vrijwilligers, de thuiszorg en de huisarts zorgen voor alle noodzakelijke verzorging en ondersteuning. Partner, familie, vrienden en kennissen zijn in overleg dag en nacht welkom. Nadere info: www.hospice-emmen.nl Namens de diaconie, Harma Kleine Deters

 

Bevestiging en afscheid ambtsdrager(s)

Op zondag 2 november wordt Frouke van Wieren bevestigd als ouderling/voorzitter kerkenraad. We nemen afscheid van diaken Hilly Vugteveen en ouderling/scriba Zwaantje Huising (zij heeft ontheffing gevraagd).

Aukje Zantingh, Anna Tjeerdsma, Fenny Busstra en Jaro Herder hebben hun periode als ambtsdrager verlengd.

Hier zijn we ook heel blij mee. Harma Kleine Deters, moderamenlid Zuiderkerk

 

 Bericht van de ZWO Commissie:

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

2 November, de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe zult u in de komende weken een envelopje ontvangen, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze rekening: NL74FVLB0225382938t.n.v. zendingszondag

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  De ZWO Commissie 

Bloemfonds:

In de maand september is er een gift binnengekomen van € 50,-- en € 15,70 via de collectezak.

Dank daarvoor. Rika Huizing.

 

 •     26 oktober
 • *  Autorijden:                       Homans
 • *  CP uitdelen:                      Fam Tjeerdsma           
 • *  Interieur:                          Gez. schoonmaak
 • *  Zondagskoster:                  Fam Tjeerdsma          
 • *  Geluid:                             Marten Busstra
 • *  Weekkoster:                     Jan Omvlee en Fred Gommer 

Kopij  Voor zondag 2 november 2014 kunt aanleveren tot woensdag 29 oktober voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws:

 

Zondag 2 november a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen.  Voorganger is ds. K.H.W. Klaassens uit Erica. Met medewerking van het Chr. Zanggroep ”Fundament” uit Klazienaveen. o.l.v. Jan Timmerman Organist: Reint Elling De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

Op zaterdag 20 december van 17.30 – 20.00 uur a.s wordt er door de PKN gemeente Emmen-Zuid in Zuidbarge een kerstbelevingstocht georganiseerd. Dit houdt in dat er in een gezellige sfeer een wandeling door het dorp wordt gehouden en dat op 18 verschillende locaties het klassieke kerstverhaal, maar ook het kerstverhaal in de hedendaagse tijd wordt uitgebeeld. Verder zal er muziek te beluisteren zijn.

Voor deze avond zijn wij nog op zoek naar twintigers die Jozef of Maria willen spelen. Het zijn kleine rollen met of zonder tekst. Figuranten van alle leeftijden zijn ook van harte welkom. Wilt u graag muziek maken, ook dat kan. Lijkt het jou/u leuk om mee te doen, meld je aan via www.wod.nl/kerstbelevingstocht.html. Of meld je aan bij Agnes Dubbelboer dubbelboer@hetnet.nl

 

zondag 19 oktober 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds A. van der Kevie, ambtsdrager dhr J. Langenburg en de organist is dhr K. Salomons

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en van de Zuiderkerk en op zondag 26 oktober door Warringa.

 

 

 Orde van Dienst:

 

Aanvangslied 287:1,2,5

 

Stilte, Bemoediging en Groet

 

Psalm van de zondag  84:1,3

 

Smeekgebed

 

Glorialied: 305:1,2,3

 

Gebed van de zondag

 

Filippenzen 1:1-11

 

339A

 

Preek

 

Apostolische Geloofsbelijdenis staande zingen: 340B

 

Gebeden, Onze Vader

 

Inzameling der gaven

 

Slotlied: 756:1-6

 

Zegen (gezongen Amen)

 

 

 Zieken: (dit stukje is geschreven voor mijn vakantie 9 oktober)

 

Mevr. A. Naber-Wanders, Beatrixstraat 114, is afgelopen week opgenomen geweest in de UMCG in Groningen voor en ingreep. Zij is inmiddels weer thuis. Een hartelijke groet van de gemeente voor Alie en haar man Henk!

 

Mevr. H. de Groot-Oost,  hoopt op een plaats in De Horst. Als dit geschreven wordt verblijft ze nog in het Scheperziekenhuis. Alle sterkte ook bij het verblijf in De Horst en Gods nabijheid in heel uw leven, waar dan ook!

 

Mevr. E. Mennink-Otter, Wilhelminastraat 96D is na hernieuwde opname en operatie nu weer naar huis teruggekeerd. Sterkte ook bij de nabehandeling straks. Een hartelijke groet voor haar en haar man namens de gemeente!

 

Fred Gommer, Anna Paulownalaan 2, kreeg helaas een ontsteking aan de geopereerde knie, wat weer een aantal weken extra rust voor hem betekent en geduld. Sterkte Fred en José!

 

Mevr. L. de Jonge-Profijt, Veenkampenweg 142, is na haar tweede operatie en verblijf in het Scheperziekenhuis op donderdag 9 oktober naar huis teruggekeerd. Voor haar en haar man reden tot vreugde! Wel sterkte bij het herstel van krachten en het leren leven met beperkingen.

 

We groeten hen beiden hartelijk!

 

Overlijden:

 

Op 4 oktober is in de leeftijd van 94 jaar overleden WIJNA FOLKERTS-LELIJ, Laan van het Kwekebos 118/316 ( “De Schans”). Op vrijdag 10 oktober is ze na een afscheidsdienst in de aula van het Oeverse Bos, in besloten kring begraven naast haar man op “De Wolfsbergen” in Emmen. Op de kaart en in de dienst stonden we stil bij Psalm 23: ”De HEER is mijn Herder”. Moge haar gedachtenis de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen tot zegen zijn!

 

ds A. van der Kevie

Huwelijksjubilea:

 

De fam Homans-Nieboer, Beatrixstraat 83 was afgelopen zondag 12 oktober 66 jaar getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst. Ds A. vd Kevie.

 

 Dankwoord:

 

Wij willen graag iedereen bedanken die ons 50-jarig huwelijk tot een feest hebben gemaakt. Het zij door bloemen, kaarten, telefoontjes en schouderklopjes. Het was een fantastisch feestdag met een gouden randje.

 

Bedankt, Luuk en Ellie Rabbers

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw M. de Vries-vd Meer, Ellie Rabbers zal de bloemen bezorgen.

 

 Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte diakonie       en de 2e collecte PG Emmen

 

 Mededeling kerkenraad

 

Gesprekken Zuiderkerk-Kapel

 

Afgelopen voorjaar hebben de moderamina van de Zuiderkerk en de Kapel met elkaar gesproken vanuit de vraag of de beide gemeenten in de huidige situatie iets voor elkaar kunnen betekenen. Afgesproken is toen dat voordat die vraag werkelijk aan de orde kan komen, er eerst met elkaar gesproken moet worden over de wederzijdse beelden die er van elkaar bestaan en eventuele rafels die er liggen vanuit het verleden. In september en oktober zijn de kerkenraden bijeen geweest. Nu is het zover dat we de gemeente willen vertellen hoe we met elkaar hebben gesproken en te horen hoe men hier over denkt.

 

 Gemeente avond 21 oktober

 

Voor beide gemeenten is er op dinsdag 21 oktober, een afzonderlijke gemeente-avond, waarop de kerkenraden verslag zullen doen van de gesprekken en een standpunt zullen innemen over een eventuele verdere samenwerking tussen de Kapel en de Zuiderkerk. Beide gemeente-avonden beginnen om 19:30 uur. Op de gemeente-avond van de Zuiderkerk zal Jenneke Span aanwezig zijn. Graag tot 21 oktober!

 

 Bevestiging en afscheid ambtsdragers

 

Op zondag 2 november worden mw Wea Nijhoff en mw Frouke van Wieren bevestigd als diaken en ouderling/voorzitter kerkenraad. We nemen afscheid van diaken Hilly Vugteveen en ouderling/scriba Zwaantje Huising (zij heeft ontheffing gevraagd).

 

Aukje Zantingh, Anna Tjeerdsma, Fenny Busstra en Jaro Herder hebben hun periode als ambtsdrager verlengd.

 

Hier zijn we ook heel blij mee. Harma Kleine Deters, moderamenlid Zuiderkerk

 

 Bericht van de ZWO Commissie:

 

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

 

2 November, de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe zult u in de komende weken een envelopje ontvangen, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze rekening: NL74FVLB0225382938t.n.v. zendingszondag

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  De ZWO Commissie

Zondag        19 oktober

 

* Autorijden:            ?           

* CP uitdelen:           diakenen GK en ZK

* Interieur:               fam Tjeerdsma

* Zondagskoster:       Fam Kors

* Geluid:                   Fred Gommer

*Weekkoster:            Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Kopij  Voor zondag 26 oktober 2014 kunt aanleveren tot woensdag 22 oktober voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

zondag 5 oktober 2014

 

 

In de morgendienst gaat voor ds G. Kajim, ambtsdrager mw G. Herder en de organist is dhr A. Stulp.

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Baron en op zondag 19 oktober door de diakenen van de Grote Kerk en de Zuiderkerk.

 

Orde van Dienst:

Orgelspel

Binnenkomst predikant en kerkenraad (nemen plaats op de eerste rij)

Moment van stilte

Welkom

Intochtlied: NLB 93 : 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

We zingen: NLB 93 : 4

Inleiding op de dienst

Smeekgebed om ontferming, afgewisseld door Owinu Malkeinu (Onze Vader, onze Koning)

Lezen van de Tien woorden

Zingen: NLB 605: 1, 2, 4 en 5

Gebed

Lezing uit de Bijbel: Genesis 8: 1-14 en Marcus 6: 45-52 (Beide lezingen uit de Naardense Bijbel)

Zingen: NLB 603: 1, 2, 3 en 4

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 350: 1, 3, 5, 6 en 7

Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met de gezongen bede:

 

 

Mededelingen en Collecte

Slotlied: OLB Gezang 467: 1, 2, 3 en 4

 

1. O eeuwge Vader, sterk in macht,

wiens arm betoomt der baren kracht,

die wijst de grondlooz' oceaan

de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze beê

voor hen, die zijn in nood op zee!

 

2. O Christus, wiens bestraffend woord

door wind en water werd gehoord,

die onder 't stormen rustig sliep

en wandeld' over 't schuimend diep,

o wil verhoren onze beê

voor hen, die zijn in nood op zee!

 

3. O Geest, die op de grote vloed

gelijk een vogel hebt gebroed,

breng Gij 't geweld der zee tot staan

en laat de mens met vrede gaan.

O wil verhoren onze beê

voor hen, die zijn in nood op zee!

 

4. O God, die ons behoeden wilt,

bescherm de broeders, wees hun schild

in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van 't geweld der zee,

dat land en water wijd en zijd

lofzingen uw barmhartigheid.

 

Zegen

 

Zieken:

Mevr. H.de Groot-Oost, Molenstraat 27, is na opnieuw een val nu toch in het ziekenhuis opgenomen.

Mevr. E. Mennink-Otter,Wilhelminastraat 96 D mocht 1 oktober uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. Mevr. L.de Jonge-Profijt wordt vrijdag 3 oktober voor de tweede keer geopereerd in het Scheperziekenhuis. We wensen hen kracht, beterschap en Gods nabijheid toe.

 

50 JARIG HUWELIJK

Op maandag 6 oktober 2014 hopen L. Rabbers en E. Rabbers-Veenstra, Wilhelminastraat 80C, 50 jaar getrouwd te zijn. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen, ook in de toekomst. En een fijne feestdag!

 

HERFSTVAKANTIE

Van 11-18 oktober hoop ik op herfstvakantie te zijn. In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met de scriba, mevr. Zwaantje Huising, tel 611036, die u verder door kan verwijzen. 

Een hartelijke groet aan u allen, Ds. Anje van der Kevie

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw G. ten Hoor, Beatrixstraat 63,  Greetje Langenburg zal de bloemen bezorgen.

 

Collectes voor deze zondag:

1e collecte          PKN kerk en Israël          en de 2e collecte wijkkas

Collectes van zondag 28 september

1e collecte voor diaconie € 60.65 2e voor de kerk € 63.60

 

Mededeling kerkenraad

Gemeenteleden:

Op dinsdag 21 oktober om 19.30 uur wordt er een gemeenteavond gehouden.

Voor verdere informatie zie OpWeg, oktober (ontvangt u in de loop van deze week)

De kerkenraad.

5 oktober

* Autorijden:               Kleine Deters

* CP uitdelen:             Fam Baron

* Interieur:                dhr Kl. Deters en mw Bakker

* Zondagskoster:        Fam Langenburg

* Geluid:                   Jaro Herder

*Weekkoster:            Jan Omvlee en Fred Gommer

Kopij  Voor zondag 19 oktober 2014 kunt aanleveren tot woensdag 15 oktober voor 17 uur

aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

                           

zondag 28 september 2014

In de morgendienst gaat voor ds J. de Korte, ambtsdrager mw A. Zantingh en de organist is dhr K. Salomons.

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Hazelhoff en op zondag 5 oktober door de fam Baron, Sterrenkamp.

 

Orde van Dienst:

'Bron van zegen'

 

Bij deze dienst

Eigenlijk heet hij nog Abram, de man waarover we zingen in lied 805. 'Abraham' zingt gewoon lekkerder, zo heeft Hanna Lam misschien gedacht. De stem die inbreekt in zijn leven is duidelijk: 'Trek weg uit je land'. En in die trek zal hij tot zegen worden, 'een bron van zegen' vertaalt onze nieuwe Bijbelvertaling mooi. Een zegen om voor jezelf te wensen.

Vooraf orgelspel

Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst

'… verlaat je land, verlaat je stam!'

(Lied 805)

Als de voorganger zijn plaats heeft ingenomen gaat de gemeente staan

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader

                en van Jezus, de Heer.

allen:    AMEN.

Psalm 67:1 en 2

de gemeente gaat zitten

Inleidend woord

Lied 207

Genesis 11:27-32

Lied 805

Gebed om ontferming

Gebed om de opening van het Woord: Lied 317

Genesis 12:1-9

Matteüs 4:12-22

Lied 806

Overdenking

Lied 802:1,2,4 en 6

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied 713:1,2 en 5

Zegen, gemeente zingt AMEN

 

Zieken:

Mevr. E. Mennink-Otter,  , is geopereerd en ligt in het Scheperziekenhuis.

Mevr. L. de Jonge-Profijt, , is na operatie aldaar, nieuwe opname voor onderzoek weer thuis, maar moet opnieuw geopereerd worden. Beiden en hun echtgenoten wensen we toe Gods nabijheid en kracht om het alles te doorstaan en dat de operaties het beoogde resultaat mogen hebben.

Thuis uit het Scheperziekenhuis zijn mevr. J.L. Rozendaal-Baron, Pr. Hendrikweg 27, mevr. G. ten Hoor-Huiting, Beatrixstraat 63, mevr. G. Hofstra-de Jonge, Klepel 454.

Mevr. H. de Groot-Oost, Molenstraat 27, hoefde na een val, gelukkig niet naar het ziekenhuis. Mevr. H. Kleine Deters-van der Lei, Kapelstraat 80, kwam op de gemeentezondag ten val en heeft een lichte hersenschudding. Allen verder voorspoedig herstel toegewenst. 

P.S. Algemeen verzoek. Wilt u mij bij ziekte s.v.p.tijdig op de hoogte (laten) brengen. 

 

50 JARIG HUWELIJK

Op maandag 6 oktober 2014 hopen L. Rabbers en E. Rabbers-Veenstra, Wilhelminastraat 80C, 50 jaar getrouwd te zijn. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen, ook in de toekomst. En een fijne feestdag!

 

HERFSTVAKANTIE

Van 11-18 oktober hoop ik op herfstvakantie te zijn. In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met de scriba, mevr. Zwaantje Huising, tel 611036, die u verder door kan verwijzen. 

Een hartelijke groet aan u allen, Ds. Anje van der Kevie

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw H. Kleine Deters-vd Leij, Kapelstraat 80,  

Gea Herder zal de bloemen bezorgen.

 

Collectes voor deze zondag:

1e collecte voor diaconie en de 2e collecte Kerk

 

Er is via ds Van der Kevie een anonieme gift ontvangen van € 50,-- voor kerk in Actie.

Zondag        28 september  

* Autorijden:            Naber 

* CP uitdelen:            Fam Hazelhoff               

* Interieur:                Wea Nijhoff/Willie Peeks

* Zondagskoster:        Fam Warringa 

* Geluid:                    Klaas Zantingh 

*Weekkoster:            Jan Omvlee en Fred Gommer

5 oktober

* Autorijden:              Kleine Deters

* CP uitdelen:             Fam Baron

* Interieur:                dhr Kl. Deters en mw Bakker

* Zondagskoster:        Fam Langenburg

* Geluid:                   Jaro Herder

*Weekkoster:            Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Agenda voor de komende week:

Dinsdag 30 september 19.30 uur kerkenraad

Woensdag 1 oktober 19.30 uur ZWO aan de Sterrenkamp 9

 

Kopij  Voor zondag 5 oktober 2014 kunt aanleveren tot woensdag 1 oktober voor 17 uur

 

Aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341,

 

email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

        zondag 21 september

           Startzondag

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds A. van der Kevie, ambtsdrager J. Langenburg en de organist is dhr A. Stulp

 

De koffie is aan de Huizingsbrinkweg 41.

 

Onderstaand gedicht n.a.v. de startzondag over de liefde en tegelijk een aansporing voor ons allemaal om liefdevol en met aandacht voor elkaar het nieuwe seizoen in te gaan. 

 

 

Laat ons zingen van de dromen,  van het hart dat liefde kent,

van de mens die uit wil stromen en zich naar de ander wendt,

van de God die met ons meetrekt en ons licht en leven zendt.

 

Laat ons danken voor de toekomst, die zich als een bloem ontvouwt,

in de mens die zich wil geven, zich de ander toevertrouwt,

die de woning van zijn leven, op de rots van liefde bouwt.

 

Laat ons vieren dat wat goed is, dat wat mensen mensen maakt,

dat wat leven, kracht en moed is en in tederheid ontwaakt:

hoop, geloof en vooral liefde, waarin God ons intens raakt.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de diaken van de Grote Kerk en Zuiderkerk en op zondag 28 september door de fam Baron, Sterrenkamp.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Zie liturgie

 

 

 

PASTORALE KANTTEKENINGEN

 

OVERLEDEN

 

Op 8 september is overleden: Jansje Joling-Muiderman in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde de laatste jaren in de Zuidermarke, k 4 11, de begrafenis vond plaats op de Wolfsbergen op 12 september 2014 na de dankdienst voor haar leven, in de aula aldaar. Ze was sinds 1977 weduwe van Willem Joling. Ze had geen kinderen. Nichten bezochten haar trouw. Moge de gedachtenis aan hun tante hen tot zegen zijn.

 

Correspondentieadres is mevr. Joke Muiderman, Muldersdreef 544, 7328 EN Apeldoorn .

 

 

 

ZIEKEN

 

Mevr. M.de Vries- van der Meer, Zuidermarke k 321, is opgenomen geweest in het Scheperziekenhuis, maar gelukkig weer thuis. Mevr. E. Mennink-Otter moet donderdag 25 sept.a.s. in dat ziekenhuis een ingrijpende operatie ondergaan. We wensen haar en haar man kracht toe en dat de ingreep goed mag verlopen!

 

 

 

55 JARIG HUWELIJK

 

Op 3 oktober hopen dhr F. en mevr L. Witteveen- Velema, Beatrixstraat 72,  55 jaar getrouwd te zijn.

 

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen ook voor de toekomst!

 

 

 

WEER AAN HET WERK

 

Sinds begin september ben ik weer aan het werk, ik moet nog wel geholpen worden ‘s morgens door de thuiszorg,

 

die me komt verbinden, maar het gaat de goede kant op met de wond aan mijn been. Dank aan degenen, die met me hebben meegeleefd en dat middels kaarten en telefoontjes lieten blijken!

 

Aan allen een hartelijke groet, Ds. van der Kevie

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar de heer G. Jonge Vos, mevrouw Bakker zal de bloemen bezorgen.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte voor PKN Vredeswerk en de 2e collecte Kerk

 

 

 

Collectes openluchtdienst 7 sept. voor Pakistan € 1262.19     Kostenbestrijding € 1187.54

 

Avondmaal Zuidermarke (7 september) € 112.10

 

 

 

Bloemenfonds

 

Het bloemenfonds heeft in de afgelopen maanden juni € 65.60, juli € 36.93 en in augustus € 46.60 opgebracht. Veel dank hiervoor. Rika Huizing

 

 

 

Bericht van de ZWO commissie:

 

De opbrengst van de pinkstercollecte 8 juni 2014 :

 

De opbrengst van de pinkstercollecte was geweldig !! Totaal is er voor het project € 1575.05 binnen gekomen

 

Ballonnen:

 

Er zijn op dit moment 17 kaartjes teruggekomen,  de verste ballon is gevonden in Berlijn. Deze ballon was van de heer Langenburg  Veenkampenweg 86, er is door de ZWO commissie een bloemetje bezorgd.

 

Alle mensen die een kaartje terug hebben gestuurd zijn door de commissie bedankt met een kaartje met een foto van onze kerk.

 

De kaartjes die teruggestuurd zijn, zijn  te bekijken op de startzondag bij de familie Nijhof

 

Met vriendelijke groet de ZWO Commissie

 

 

 

Dankwoord:

 

Zondag 24 augustus jl. kreeg ik de bloemen uit de kerk. Een prachtig mooi groot bloemstuk. Dank daarvoor en ook aan  degene die het zo mooi heeft gemaakt. En met een hartelijke groet van de Zuiderkerkgemeente. Dank ook daarvoor en ik zou zeggen: De groeten terug aan u allen! H. Langenburg (ds).

 

 

 

Zondag 31 augustus jl: Lammert Kemfers bedankt de gemeente voor het prachtige bloemstuk die hij mocht ontvangen. Was fijn om dit te ontvangen en te weten dat de gemeente echt mee leeft. Nogmaals dank daarvoor Lammert Kemfers, de Hoge Loo

 

 

 

 

 

Zondag 21 september

 • Autorijden:              Tjeerdsma
 • * CP uitdelen:           diakenen
 • * Interieur:               Fam Bergman
 • * Zondagskoster:       Fam Zantingh
 • * Geluid:                  Klaas Zantingh           
 • * Weekkoster:          Jan Omvlee en Fred Gommer

 

 

 

 

 

Kopij  Voor zondag 28 september 2014 kunt aanleveren tot woensdag 24 september voor 17 uur

 

Aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341,

 

email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Zondag 21 september 2014 - Pianoconcert  Jorian van Nee

 

Vorig jaar werd ik getipt door Gerard Huizing. Hij zat tijdens de Full Colour dienst naast de heer van Nee, een oude bekende van hem. Al pratende viel de naam van de kleinzoon van dhr. van Nee Jorian, dat hij zo geweldig piano speelt.  Misschien een keer in de Grote Kerk?

 

 

 

Dat gaat gebeuren op 21 september a.s. om 15.00 uur. Entree €10,- vrienden SGKC €8,- Incl. pauzeconsumptie

 

Voorverkoop: 05910 -645180 en voor aanvang van het concert.

 

 

 

Jorian van Nee is 14 jaar. Hij woont in Tull en ‘t Waal en gaat naar school op het Cals college in Nieuwegein. Hij begon op zijn negende piano te spelen. Jorian heeft al verschillende optredens gedaan, onder andere op het Debussy festival in Zaltbommel, het kamermuziekfestival in Hoorn en het grachtenfestival in Amsterdam. Met het Residentie Orkest in Den Haag speelde hij het Mozart pianoconcert KV449 met als dirigent Lawrence Foster. Hij is

 

ook al te horen geweest op de radio en op TV bij De Wereld Draait Door. Jorian componeert ook graag zelf en speelde zelfs al eigen werk live op radio 4. In 2013 won hij een eerste prijs bij het Prinses Christina Concours terwijl hij tevens een eerste prijs kreeg bij het Prinses Christina Compositie Concours voor twee van zijn eigen pianostukken. Op het Peter de Grote festival 2013 won hij de HJSO prijs die inhoudt dat hij een concert mag componeren voor het Haydn Jeugd Strijkorkest waar hij zelf de pianopartij mag spelen.

 

U bent van harte uitgenodigd bij het eerste concert van het seizoen 2014-2015 georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Cultureel.

 

Hannie Alting, namens SGKC

 

 

 

 

 

UITNODIGING voor de Gemeenteleden.

 

Startavond Seizoen 2014 2015 PG Emmen – Donderdag 25 september in de Opgang.

 

In Op Weg en ook in de Schakel heeft reeds een aankondig gestaan van deze startavond.

 

Deze avond is bestemd voor de wijkkerkenraad, maar ook voor u, als lid van de Protestantse Gemeente Emmen. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor deze bijzondere en vast en zeker inspirerende avond.

 

 

 

Prof.  dr. Henk de Roest zal vertellen over vernieuwing en vitalisering van kerken. Hij heeft daarover veel onderzoek gedaan en ook veel over deze zaken gepubliceerd. Hij is onder meer verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en is binnen de PKN, maar ook ver daarbuiten, een autoriteit op het gebied van kerkvernieuwing en gemeenteopbouw.

 

We zijn als organisatie van plan Henk de Roest niet alleen maar wat te laten vertellen. Twee leden van de PG Emmen zullen hem interviewen. En uiteraard is er ook voor alle mensen die op 25 september aanwezig zijn volop gelegenheid vragen te stellen en van gedachten te wisselen

 

 

 

De Werkgroep Vitalisering van de PG Emmen bereidt de avond inhoudelijk voor. En als u over de inhoudelijke kant van de avond wat meer wilt weten of een opmerking hebt, dan kunt u contact opnemen met ds. Rob Wijnsma robwijnsma@gmail.com of ds. Menso Rappoldt rapi@quicknet.nl. De verdere verzorging van de avond gebeurt door de PG Emmen Zuid.  

 

 

 

De indeling van de avond ziet er zo ongeveer als volgt uit:

 

 • 17.30 uur Ontvangst met koffie, thee en een kleine verrassing
 • 18.00 uur Liturgische opening
 • 18.15 uur Broodmaaltijd
 • 19.15 uur Inhoudelijk gesprek met Prof De Roest.
 • 20.15 uur Pauze
 • 20.45 uur Vervolg gesprek en vragen uit de zaal
 • 21.15 uur Liturgische afsluiting.
 • 21.45 uur Napraten over het genot van een hapje en een drankje.

 

 

 

Graag opgave tot maandag 22 september bij Hennie Hendriks, scriba Algemene Kerkenraad, e-mail  Scriba-AK@xs4all.nl  of tel. 619774

 

 

 

We hebben een aantal keren bij u opgetreden met ons duo: ‘Jorien & Corien’.

 

Onlangs hebben we besloten om te stoppen met optreden, o.a. doordat we ver uit elkaar wonen en druk bezig zijn met onze eigen muzikale ontwikkelingen. Omdat wij altijd met heel veel plezier hebben opgetreden en mooie herinneringen bewaren aan de optredens in de Zuiderkerk, willen we u uitnodigen om zondag 19 oktober om 14.30 naar ons allerlaatste concert te komen in de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam (vaart noordzijde 139). ‘Jorien & Corien’ zullen daar muziek laten horen, maar ook popkoor Leek waar Corien dirigente van is en muzikaal duo ‘VocaVie’ bestaande uit Jorien en Hannina. Kortom, het wordt een leuke middag met veel verschillende muziek. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

 

 

zondag 31 augustus 2014, HA

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds C. Terpstra, ambtsdrager is niet bekend en de organist is dhr T. Bos

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Kleine Deters en op zondag 21 september door de diakenen van de Grote Kerk en de Zuiderkerk.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 84 : 1 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 84 : 2 (Het heil, dat uw altaar omgeeft)

 

Gebed van verootmoediging)
Jezus’ nodiging: Mattheüs 11 vers 28 tot 30
Zingen Gezang 840 : 1, 2 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom)
Leefregel: Mattheüs 5 vers 1 tot 10
Zingen Gezang 840  : 3 (Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt))

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing: Openbaring 2 vers 12 tot 17
Zingen Gezang 518 : 1, 2 (Hoe helder staat de morgenster)

 

Preek n.a.v. Openbaring 2 vers 17
“Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die hem ontvangt.”

 

Orgelspel
Zingen Gezang 518 : 3 en 4 (Gij schittert als een edelsteen)

 

Lezing van een gedeelte uit het Avondmaalsformulier
Tijdens de lezing zingen we Gezang 518 : 5 (Voor Gij de wereld hebt gemaakt) en 7 (Hoe is Hij mij zo innig na)

 

Nodiging, instellingswoorden
Brood
Na het eten van het brood zingen we Psalm 23c : 1, 2, 3 (Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij)
Beker
Na het drinken uit de beker zingen we Psalm 23c : 4, 5 (Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar)

 

Dankzegging, Voorbeden, Persoonlijk gebed, Onze Vader

 

Gaven

 

Slotlied  Gezang 413 : 1, 2, 3 (Grote God, wij loven U…)
Bij couplet 3 (Heer ontferm U over ons…) gaan we staan.
Zegen – Amen

 

 

 

Zieken: geen opgaaf ontvangen.

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar dhr Kemfers, de Hoge Loo 29, mw Oving zal de bloemen bezorgen.

 

 

 

ZESTIGJARIG HUWELIJK

 

Wij willen de gemeente hartelijk danken voor het getoonde meeleven, door middel van kaarten, telefoontjes, bezoek ivm ons 60 jarig huwelijk van zondag 3 augustus jl.

 

Met vriendelijke groet Henk en Alie Naber-Wanders, Beatrixstraat 114 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte voor nbv en de 2e voor de kerk

 

 

 

NBV Collcte 31 augustus 2014

 

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij de mensen thuis op bezoek komen.

 

Voor wie?
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Namens de Diaconie, Harma Kleine Deters

 

 

 

Startzondag 2014

 

Startzondag 21 september 2014. In de dienst zal er een liturgie zijn. Om 10 uur gaan we met z’n allen naar de kerk, daarna zal het vervolg zijn bij de fam Nijhoff aan de Huizingsbrinkweg 41. We starten met een kopje koffie/thee of iets frissigs en iets lekkers erbij. Daarna gaan we de startzondag vervolgen met een heerlijke BBQ, broodjes, soep en de overheerlijke salades van onze Marten. Ook dit jaar doen we er een rad van avontuur bij. Als een ieder een leuk presentje meeneemt wordt dit een leuke dag. En natuurlijk dit alles onder het genot van een drankje. We zien u graag op zondag 21 september.

 

We zijn nog op zoek naar soepkokers en cakebakkers, graag melden bij José Gommer 648 341 of via de mail josegommer-pietersma@hotmail.com, graag uiterlijk voor maandag 15 september.

 

Met een hartelijke groet. Centrum Commissie en ds A. vd Kevie.

 

 

 

Zondag 31 augustus

 

* Autorijden: Warringa en Zantingh ipv 7 september   * CP uitdelen: Fam Kleine Deters          

 

* Interieur: Hillie/Bep/Willie/Ellie * Zondagskoster:  Avondmaalskoster  * Geluid: Marten Busstra

 

* Weekkoster: Jan Omvlee en Fred Gommer   

 

 

 

Kopij  Voor zondag 21 september 2014 kunt aanleveren tot woensdag 17 september voor 17 uur

 

Aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341,

 

email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Openluchtdienst

 

Op zondag 7 september blijven alle kerkgebouwen dicht en viert de Protestantse Gemeente Emmen om 10.30 uur een Openluchtdienst. Medewerking wordt verleend door de Emmense Predikanten, muziekkorps Laus Deo, kindernevendienst- en crècheleiding. Er zal professionele geluidstechniek zijn.

 

Locatie: Sportpark Drenthina aan de Oude Roswinkelerweg.

 

Parkeerwachten zullen het autoverkeer leiden. Komt u zoveel mogelijk op de fiets. Voor vervoer kan ook gezorgd worden: stuurt u een mailtje naar lin30kleine@gmail.com of neem contact op met de autorijdienst van uw eigen wijkgemeente. Voor stoelen wordt gezorgd, maar indien mogelijk graag een tuinstoel mee brengen. In de liturgie staan alle teksten afgedrukt. Voor kinderen is er een programma in het bos en er zal oppas zijn voor de allerkleinsten in het kantinegebouw. Na de dienst zijn er koffie, soep en broodjes.

 

 

 

Let op gewijzigd OPENLUCHTDIENST UITWIJKLOCATIE SLECHT WEER: DE OPGANG

 

We gaan natuurlijk uit van mooi weer, maar het kan zijn dat de Openluchtdienst aanstaande zondag 7 september ergens binnen gehouden moet worden. Tot nu toe is als uitwijklocatie het Hondsrugcollege genoemd, zo ook op de flyer die vorige week is uitgedeeld. De Hondsrug blijkt echter een beperktere capaciteit te hebben dan ons 'eigen' pge-kerkgebouw de Opgang. Daarom is besloten dat bij slecht weer de Openluchtdienst in de Opgang gehouden zal worden. Kijk vrijdag 5 september vanaf 12:00 uur op www.pgemmen.nl voor de beslissing voor de locatie: buiten bij Drentina bij mooi weer, of binnen in de Opgang bij slecht weer. U kunt ook via uw eigen wijkgemeente informeren.

 

We hopen natuurlijk op mooi weer en verwachten een grote opkomst voor deze tweede gezamenlijke dienst!

 

 

 

 

 

zondag 24 augustus 201

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds G. Kajim, ambtsdrager van dienst is mw A. Zantingh en de organist is

 

dhr K. Salomons.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Rabbers en volgende week door de fam Kleine Deters.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Binnenkomst predikant en kerkenraad (nemen plaats op de eerste rij)

 

Moment van stilte

 

Welkom

 

Intochtlied: NLB 281: 1 en 3

 

Bemoediging en Groet

 

Zingen: NLB 281: 10

 

Inleiding op de dienst

 

Lezen: Rechters 6: 1-6

 

Kyrie-Gebed

 

Zingen: NLB 281: 2 en 5

 

Lezen: Rechters 6: 7-10

 

Leefregel

 

Zingen: NLB 281: 4 en 6

 

Lezen: Rechters 6: 11-13

 

Overdenking

 

Lezen: Rechters 6: 14-24

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 932: 1 en 4

 

Lezen: Rechters  6: 25-32

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 919: 1 en 2

 

Lezen: Rechters 6: 33-40

 

Overdenking

 

Lezen: Rechters 7: 1-8

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 904: 1 en 4

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 887: 1, 2 en 3

 

Gebeden

 

Mededelingen en Collecte

 

Zingen: NLB 909: 1, 2 en 3

 

Zegen

 

Zingen: NLB 416: 2

 

 

 

 

 

 

 

Zieken:

 

Dhr. L. Kemfers, De Hoge Loo 29, heeft brandwonden opgelopen. Dat vergt tijd om te genezen en beperkingen. We wensen hem en zijn vrouw daarbij geduld en uithoudingssterkte toe!

 

Dhr. F. Gommer,  Anna Paulownalaan 2, moet i.v.m. zijn gezondheid even wat afstand nemen van het kerkenwerk. We wensen hem en zijn vrouw sterkte daarbij.

 

 

 

Ikzelf, ds vd Kevie, heb 1 augustus mijn been verwond. En moet me in acht nemen wat lopen, fietsen etc betreft. Kon tot op heden mijn pastorale werk deze maand niet doen. Ik hoop z.s.m. weer bezoeken te gaan afleggen. (Overigens kunt u zich met mij per email of telefonisch in contact treden.) Dank aan degenen, die mij kaarten stuurden. ds. Anje van der Kevie

 

 

 

ZESTIGJARIG HUWELIJK

 

Op 3 augustus waren Henk en Alie Naber-Wanders, Beatrixstraat 114 60 jaar getrouwd. Alsnog ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de rest van jullie leven!

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar ds Langenburg, Veenkampenweg 86 mw Langenburg zal de bloemen bij haar bezorgen.

 

 

 

Collectes voor deze zondag:

 

1e collecte voor diaconie en de 2e voor de kerk

 

 

 

Collecte vorige week zondag

 

1e collecte € 104.40 en de 2e 96.84

 

 

 

Startzondag 2014

 

Startzondag 21 september 2014. In de dienst zal er een liturgie zijn. Om 10 uur gaan we met z’n allen naar de kerk, daarna zal het vervolg zijn bij de fam Nijhoff aan de Huizingsbrinkweg 41. We starten met een kopje koffie/thee of iets frissigs en iets lekkers erbij. Daarna gaan we de startzondag vervolgen met een heerlijke BBQ, broodjes, soep en de overheerlijke salades van onze Marten. Ook dit jaar doen we er een rad van avontuur bij. Als een ieder een leuk presentje meeneemt wordt dit een leuke dag. En natuurlijk dit alles onder het genot van een drankje. We zien u graag op zondag 21 september.

 

We zijn nog op zoek naar soepkokers en cakebakkers, graag melden bij José Gommer 648 341 of via de mail josegommer-pietersma@hotmail.com, graag uiterlijk voor maandag 15 september.

 

Met een hartelijke groet. Centrum Commissie en ds A. vd Kevie.

 

 ....................................................................

]

Zondag        24 augustus

* Autorijden:              Baron  

* CP uitdelen:            Fam Rabbers

* Interieur:                Rieks en Manny

* Zondagskoster:

* Geluid:                     Jaro Herder

*Weekkoster:               Jan Omvlee en Fred Gommer

31 augustus

* Autorijden:               Warringa en Zantingh

* CP uitdelen:              Fam Kleine Deters

* Interieur:                  Hillie/Bep/Willie/Ellie

* Zondagskoster:          Avondmaalskoster

* Geluid:                     Marten Busstra

*Weekkoster:          Jan Omvlee en Fred Gommer

7 september

* Autorijden:            * CP uitdelen:           nvt

* Interieur:                fam Tjeerdsma

* Zondagskoster:        nvt

* Geluid:                   nvt

*Weekkoster:            Jan Omvlee en Fred Gommer

 

Kopij

Voor zondag 31 augustus 2014 kunt aanleveren tot woensdag 27 augustus 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws

 

Uur van gebed voor ‘onze’ kinderen

Aan het begin van het nieuwe school- en jeugdwerkseizoen, op 3 september, is er in Bethel een gebedsuur voor ‘onze’ kinderen. We bidden voor kinderen en jongeren in de breedste zin van het woord: je eigen (klein) kinderen, die van de gemeente, kinderen 

 

 

zondag 29 juni 2014

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds G. Kajim. ambtsdrager van dienst is mw A. Zantingh en de organist is

 

dhr T Bos. Na de dienst is er koffiedrinken.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Vandaag wordt u welkom geheten door de fam Herder en volgende week door de fam Dijkstra.

 

 

 

De laatste Centrum Post zal zijn op zondag 6 juli 2014, op zondag 24 augustus zal de Centrum Post weer verschijnen.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Binnenkomst predikant en kerkenraad (nemen plaats op de eerste rij)

 

Moment van stilte

 

Welkom

 

Zingen intochtslied: NLB 975: 1

 

Votum en Groet

 

Zingen: NLB 975: 2

 

Inleiding op de dienst

 

Gebed

 

Zingen: NLB 975: 3 en 4

 

Gebed

 

Lezen: Handelingen 2: 43-47 en 1 Petrus 4: 7-11

 

Zingen: NLB 971: 1, 2 en 3

 

Gesprek en overdenking

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: NLB 970: 1, 2, 3 en 5

 

Gebeden

 

Mededelingen en Collecte

 

Zingen: NLB 838: 1, 2 en 4

 

Zegen

 

Zingen: NLB 416: 1 en 4

 

 

 

Zieken: In verband met de afwezigheid van ds Van der Kevie is hier geen opgaaf van ontvangen.

 

 

 

Vakantie

 

Van 9 t/m 30 juni ben ik met vakantie. In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met

 

mevr. Zwaantje Huising-Oldengarm, Oosterstraat 22, tel 611036. E-mailadres: zwaantjehuising@kpnmail.nl

 

Een hartelijke groet van Ds. Anje van der Kevie       

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw Naber-Wanders, Beatrixstraat 114,

 

mw Herder zal de bloemen bij haar bezorgen.

 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord:

 

Voor de vele felicitaties ter gelegenheid van ons vijftig jarig huwelijk (via kaarten en handdrukken) zeggen wij de Zuiderkerk gemeenschap hartelijk dank.

 

Sien en Tinus Bergman.

 

 

 

Kosterrooster in de Zomerperiode

 

 

 

                                               Zondag 29 juni                                                                                

 

* Autorijden:                    Warringa/Zantingh                                                                 

 

* CP uitdelen:                  Fam Herder                                                                         

 

* Interieur:                        Tjeerdsma                                                               

 

* Zondagskoster:            Fam Langenburg                                                                       

 

* Geluid:                             Jaro Herder                                                                     

 

* Weekkoster:                                                Jan Omvlee en Fred Gommer  

 

  6  juli 

 

 * Autorijden:              Tjeerdsma    

* CP uitdelen:              Fam   Dijkstra 

* Interieur:                  gez. schoonmaak 

* Zondagskoster:          Fam  Kors

* Geluid:                      Marten/Fred 

   13 juli

* Autorijden:             nvt

* CP uitdelen:            nvt

* Interieur:                Fam Bergman

* Zondagskoster:         nvt

* Geluid:                   nvt  

 

    Zondag 20 juli                                                                         

 

* Autorijden:                  Naber                                                                           

 

* CP uitdelen:                 nvt                                                                                                             

 

* Interieur:                    Wea en Wily                                                                              

 

* Zondagskoster:            FamTjeerdsma                                                            

 

* Geluid:                        Klaas                                                                                                    

 

* Weekkoster:               Jan Omvlee en Fred Gommer  

 

 

 27    juli  

  * Autorijden:                  Kleine Deters  

* CP uitdelen:                   nvt 

* Interieur:                       Rieks en Manny 

* Zondagskoster:               Fam  Warringa 

* Geluid:                          Fred 

* Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer

   3 augustus

  * Autorijden:                   Homans

* CP uitdelen:                    nvt

* Interieur:                        Bep/Wily/Hilly

* Zondagskoster:                Fam Langenburg

* Geluid:                           Fred

 Weekkoster:                    Jan Omvlee en Fred Gommer  

 

 

                                          

 

Mocht in het kosterrooster iets niet kloppen zet het op de mail. Dank José Gommer

 

 

 

Kopij (wijziging mailadres)

 

Voor zondag 6 juli 2014 kunt aanleveren tot woensdag 2 juli 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

Algemeen nieuws

 

 

 

Uitnodiging

 

De kerkenraadsleden en de pastorale medewerk(st)ers worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een presentatie met betrekking tot "de Zorgzame Kerk". Dit is een geheel nieuw project dat door de Protestantse Kerk Nederland via KerkinAktie is opgezet. De Zorgzame Kerk biedt mogelijkheden om kerk te zijn midden in de samenleving. Gekozen is : Kerk als knooppunt levensvragen . De kerk is er voor mensen met hun levensvragen . Voor mensen binnen en buiten de kerk. Nieuwe vormen van pastoraal werk zijn nodig. Anneke van der Velde , Gemeenteadviseur van de classis Zwolle en Kampen zal op dinsdag 1 juli 2014 een presentatie houden over het genoemde onderwerp. Deze presentatie wordt gehouden in de Schepershof , Het Waal 400 , Emmerhout . Aanvangstijd 19.30 uur. Aan de hand van de presentatie kan men als wijkgemeente de beslissing nemen om aan dit project deel te nemen . Men is dan een van de pilotgemeenten in Nederland. Hier hoort gedurende een bepaalde tijd ondersteuning en begeleiding bij.

 

J.E.Bronda , namens de diaconale werkgroep PGEmmen 

 

 

 

zondag 22 juni 2014

 

 

In de morgendienst gaat voor ds J. van Breevoort, Nw Amsterdam, ambtsdrager van dienst is

dhr F. Gommer en de organist is dhr A. Stulp.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam ten Hoor. Volgende week wordt u welkom geheten door de fam Herder.

 

De laatste Centrum Post zal zijn op zondag 6 juli 2014, op zondag 24 augustus zal de Centrum Post weer verschijnen.

 

Orde van Dienst:

Aanvangslied: Lied 653:1,7.

Stilte-Votum-Groet

Klein Gloria(=lied 195)

Gebed.

Morgenlied 215:1,2,7.

Lezen: Hand. 1:9,10,11.; Joh. 16:16 t/m 20;Luc.24:50 t/m 53;  1 Thess. 4:12-18.

Lied 663

Preek

Lied 416:1,2,3,4.

Gebed

Kollekte (cd 725 e.a. )

Slotlied 727: 1,2, 6 , 8, 10.

Zegenbede

Lied 415:3.

 

Zieken: In verband met afwezigheid van ds Van der Kevie is hiervan geen opgaaf ontvangen.

 

Dankwoord: Ik wil een ieder bedanken voor zijn/haar bezoekje, kaarten, bloemen en de bloemen van de kerk van afgelopen zondag. Het is fijn dat er zo aan je wordt gedacht. Veel dank daarvoor Hillie Pieters.

 

Collectes:           1e collecte diakonie       2e kerk

 

Vakantie

Van 9 t/m 30 juni ben ik met vakantie. In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met

mevr. Zwaantje Huising-Oldengarm , Oosterstraat 22, tel 611036. E-mailadres: zwaantjehuising@kpnmail.nl

Een hartelijke groet van Ds. Anje van der Kevie       

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw H. Harms-Engberts, Beatrixstraat 2, de bloemen worden bezorgd door mw Kors.

 

Kopij (wijziging mailadres)

Voor zondag 29 juni 2014 kunt aanleveren tot woensdag 25 juni voor 17 uur aan José Gommer,

Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

                                               Zondag 22 juni                                                                              

* Autorijden:                 Baron                                                                         

* CP uitdelen:                Fam ten Hoor                                                               

* Interieur:                    Bep S/ Willy P/Hilly                                                               

* Zondagskoster:           Fam Langenburg                                                      

* Geluid:                        Klaas Zantingh                                                                 

* Weekkoster:              Jan Omvlee en Fred Gommer  

  29  juni 

* Autorijden:                   Warringa/Zantingh

* CP uitdelen:                  Fam.  Herder

* Interieur:                      Tjeerdsma

* Zondagskoster:             Fam.  Langenburg 

* Geluid:                          Fred Gommer

* Weekkoster:                Jan Omvlee en Fred Gommer  

 6 juli

* Autorijden:                     Tjeerdsma

* CP uitdelen:                    Fam Dijkstra

* Interieur:                        gez. schoonmaak

* Zondagskoster:               Fam Kors

* Geluid:                            Marten/Fred

* Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer  

Algemeen nieuws

 

Zomeravondzang met Valerius

Op zondagavond 22 juni om 19.30 uur organiseert het Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen een samenzangavond in het kerkelijk centrum ‘De Opgang’ aan de Mantingerbrink in de wijk Bargeres. Dit als afsluiting van het seizoen. De entree is gratis, bij de uitgang is er een collecte.

De begeleiding verzorgt organist Kees Steketee. Mw. Ina Klompmakers zal de verbindende teksten spreken. De algemene leiding is in handen van dirigent Luuk Tuinder en uiteraard zullen de mannen zich van hun beste kant laten horen.

Van harte welkom.

 

Uitnodiging

De kerkenraadsleden en de pastorale medewerk(st)ers worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een presentatie met betrekking tot "de Zorgzame Kerk". Dit is een geheel nieuw project dat door de Protestantse Kerk Nederland via KerkinAktie is opgezet. De Zorgzame Kerk biedt mogelijkheden om kerk te zijn midden in de samenleving. Gekozen is : Kerk als knooppunt levensvragen . De kerk is er voor mensen met hun levensvragen . Voor mensen binnen en buiten de kerk. Nieuwe vormen van pastoraal werk zijn nodig. Anneke van der Velde , Gemeenteadviseur van de classis Zwolle en Kampen zal op dinsdag 1 juli 2014 een presentatie houden over het genoemde onderwerp. Deze presentatie wordt gehouden in de Schepershof , Het Waal 400 , Emmerhout . Aanvangstijd 19.30 uur. Aan de hand van de presentatie kan men als wijkgemeente de beslissing nemen om aan dit project deel te nemen . Men is dan een van de pilotgemeenten in Nederland. Hier hoort gedurende een bepaalde tijd ondersteuning en begeleiding bij.

J.E.Bronda , namens de diaconale werkgroep PGEmmen 

 

zondag 15 juni 2014

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor dhr F. Sprenger, uit Schoonebeek, ambtsdrager van dienst is

 

mevrouw  A. Tjeerdsma en de organist is dhr T. Bos. Na de dienst is er koffiedrinken.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: U wordt vanmorgen welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en van de Zuiderkerk. Volgende week zondag door de fam. ten Hoor.

 

 

 

De laatste centrum post zal zijn op zondag 6 juli 2014, op zondag 24 augustus zal de Centrum Post weer verschijnen.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

de voorbereiding

 

 • orgelspel
 • moment van stilte
 • beginlied: Nieuwe liedboek gezang 657: 1,3,4
 • votum
 • inleiding
 • drempelgebed       
 • bemoediging
 • intochtslied: psalm 8: 1,3,4,5,6
 • gebed voor de nood van de wereld (kyrie litanie)
 • loflied: Nieuwe liedboek: gezang 705

 

de dienst van het Woord

 

 • openingsgebed
 • lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 30: 11-20
 • nieuwe liedboek: gezang 314: 1
 • apostellezing: Romeinen 8: 31-39
 • nieuwe liedboek: gezang 314: 2
 • lezing uit het Evangelie: Johannes 3: 1-17
 • nieuwe liedboek: gezang 314: 3
 • kanselgroet              
 • tekstwoord
 • uitleg van de Heilige Schrift
 • kanselzegen
 • nieuwe Liedboek: gezang 680

 

de dienst der gebeden

 

 • inleidend gebed
 • voorbeden
 • stil gebed
 • gezamenlijk "Onze Vader"

 

 

 

 • inzameling van de gaven
 • slotlied: nieuwe Lieboek 675,
 • zegenbede

 

 

 

Zieken:

 

In verband met afwezigheid van ds Van der Kevie is hier geen opgaaf over ontvangen.

 

 

 

Collecte:

 

Zondag 15 juni:                                1e collecte diakonie                      2e collecte PG Emmen

 

 

 

Vakantie

 

Van 9 t/m 30 juni ben ik met vakantie. In voorkomende situaties kunt u kontakt opnemen met mevr. Zwaantje Huising-Oldengarm , Oosterstraat 22, tel 611036. E-mailadres: zwaantjehuising@kpnmail.nl

 

Een hartelijke groet van Ds. Anje van der Kevie       

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw H. Pieters-Klingenberg, Sterrenkamp 27. De bloemen worden bezorgd door mw L. Oving.

 

 

 

 

 

                                               Zondag 15 juni                                                                            

 

* Autorijden:                    Baron                                                                                                  

 

* CP uitdelen:                  diaken GK en ZK                                                               

 

* Interieur:                      Kleine Deters en Bakker                                 

 

* Zondagskoster:              Warringa                                                                               

 

* Geluid:                         Jaro Herder                                                                     

 

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer  

 

  22  juni 

   * Autorijden:      Baron  

* CP uitdelen:       Fam ten  Hoor

* Interieur:           Bep S/ WillyP/Hilly 

 * Zondagskoster:  Langenburg  

* Geluid:              Klaas  Zantingh

* Weekkoster:     Jan Omvlee en Fred Gommer 

   29 juni

* Autorijden:        Warringa/Zantingh

* CP uitdelen:       Fam Herder

* Interieur:           Tjeerdsma

* Zondagskoster:   Langenburg

* Geluid:              Fred Gommer

* Weekkoster:      Jan Omvlee en Fred Gommer 

 

Kopij (wijziging mailadres)

 

Voor zondag 22 juni 2014 kunt aanleveren tot woensdag 18 juni voor 17 uur aan José Gommer,

 

Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

Algemeen nieuws:

 

 

 

Zomeravondzang met Valerius

 

Op zondagavond 22 juni om 19.30 uur organiseert het Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen een samenzangavond in het kerkelijk centrum ‘De Opgang’ aan de Mantingerbrink in de wijk Bargeres. Dit als afsluiting van het seizoen. De entree is gratis, bij de uitgang is er een collecte.

 

De begeleiding verzorgt organist Kees Steketee. Mw. Ina Klompmakers zal de verbindende teksten spreken. De algemene leiding is in handen van dirigent Luuk Tuinder en uiteraard zullen de mannen zich van hun beste kant laten horen.

 

Van harte welkom. 

 

 

zondag 8 juni 2014  

1e Pinksterdag

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds A. van der Kevie. ambtsdrager van dienst is dhr J. Herder en de organist is dhr S. van der Laan. Er is kindernevendienst en oppasdienst.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: De fam Warringa van de ZWO heeft u van harte welkom vandaag, volgende week zondag doen dit de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

 

 

Orde van Dienst: zie liturgie

 

 

 

Liturgisch bloemstuk:

 

Het vuur van de Geest

 

 

 

Overleden

 

Op 3 juni 2014 is overleden: Grietje Noordhof-Menning in de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde in de Oostermarke,  De begrafenis vond plaats op 6 juni j.l. op de Algemene Begraafplaats in Veenoord. Voorafgaande daaraan werd de afscheidsdienst gehouden in de aula aan het Drijverspad 2 te Nieuw-Amsterdam.

 

 

 

Op de kaart staat gezang 390:3 uit het oude Liedboek, door haar zelf uitgezocht.

 

 

 

Ik weet , aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht.

 

Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht.

 

Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe,

 

voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe.

 

 

 

Kinderen en kleinkinderen gedenken haar in dankbaarheid.

 

Moge ze elkaar blijven bemoedigen en daarbij de nabijheid van de levende Heer ervaren.

 

 

 

Zieken:

 

Mevr. Hillie Pieters-Klingenberg,  is vrijdag 30 juni opgenomen in het Scheperziekenhuis. Het gaat gelukkig goed. We wensen haar kracht en moed toe voor de revalidatie en steun in het geloof in God, die met haar is. Andere gemeenteleden soms ingrijpend ziek, die niet bij name genoemd (willen) worden wensen we toe de kracht van Gods Geest.

 

 

 

Verjaardag

 

Op 22 juni a.s. hoopt mevr. H. Luinge-Eefting, Beatrixstraat 168, honderd jaar te worden.

 

Omdat ik dan met vakantie ben, wil ik haar namens de gemeente nu alvast van harte feliciteren en haar Gods zegen toewensen

 

voor de tijd dat ze mag leven !!  Lang zal ze leven in de gloria, is aan haar bewaarheid geworden!

 

 

 

Vakantie

 

Van 9 t/m 30 juni ben ik met vakantie. In voorkomende situaties kunt u kontakt opnemen met mevr. Zwaantje Huising-Oldengarm , Oosterstraat 22, tel 611036. E-mailadres: zwaantjehuising@kpnmail.nl

 

Een hartelijke groet van Ds. Anje van der Kevie       

 

 

 

Bloemen: De bloemen van de Zuiderkerkgemeente gaan naar mw A. de Olde-Hartman, Weerdingerstraat 311, mw G. Herder zal de bloemen bij haar bezorgen.

 

 

 

Bloemenfonds:

 

In de maand april is er € 81,30 en in mei € 30,70. Alle gevers heel hartelijk dank.

 

Met bloemenrijke groet, mevr. Rika Huizing.

 

 

 

Dankwoord:

 

 • De bewoners en de verzorgers van de Zuidermarke waren enorm verrast door de prachtige bloemen die ze hebben ontvangen op Hemelvaartsdag.
 • Ik was erg verrast door de mooie bloemen die ik heb mogen ontvangen van de Zuiderkerk gemeente. Heel erg bedankt daarvoor. Wendy Haaksema-Hartman
 • Afgelopen zondag zijn de bloemen gegaan naar mevr. Lasker-Gnodde aan de Derksstraat 202. Zij wil de gemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen. Ze was er erg blij mee.

 

 

 

Zendingscommissie   PGE Zuiderkerk   Emmen-Centrum

 

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

 

Vandaag , de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe hebt u in de afgelopen week een envelopje ontvangt u, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. Heeft u uw envelopje vergeten er liggen enkele bij de hoofdingang of u kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening: NL74FVLB0225382938    t.n.v. zendingszondag

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  De ZWO Commissie

 Zondag 8 juni    

                                                                   

 

K* Autorijden:                    Kleine Deters

* CP uitdelen:                  ZWO comm

* Interieur:                        Wea Nijhoff/Willy Peeks

* Zondagskoster:               Tjeerdsma          

* Geluid:                             Marten Busstra

* Weekkoster:                   Jan Omvlee en Fred Gommer

15 juni                                     

  *  Autorijden:              Baron 

  * CP uitdelen:             diaken GK en ZK

  * Interieur:                 Kleine Deters en Bakker 

  * Zondagskoster:        Warringa

  * Geluid:                     Jaro Herder   

   * Weekkoster:           Jan Omvlee en Fred Gommer 

22 juni

  *  Autorijden:        Baron

* CP uitdelen:          Fam ten Hoor

 * Interieur:             Bep S/ Willy P/ 

* Zondagskoster :    Langenburg

* Geluid:                  Klaas Zantingh

 * Weekkoster:       Jan Omvlee en Fred Gommer 

copij

(wijziging mailadres)

 

Voor zondag 15 juni 2014 kunt aanleveren tot woensdag 11 juni 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341,

 

email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

 

 

Gedurende het Pinksterfeest,
toen zij wachtend bijeen zaten,
verscheen ineens d' Heilige Geest,
die in vreemde taal deed praten.
Men zag als een vlamtong van vuur
boven hun hoofd deze godsvlam,
als een voedend nieuw levensvuur,
dat hen zette in vuur en vlam.

Gods energie werd ook gehoord :
Zijn 'geestdrift ' aan hen geschonken
woei als stormwind de kamer door,
't was of zij hadden gedronken.
Dorstend naar Hem als uitgedroogd,
loofden hun tongen Zijn werken,
en werd hun energie verhoogd
met goddelijke kenmerken.

Gesterkt in hun diepste wezen,
kon vrees hen niet langer deren.
Met Gods liefdesgeest verweven,
als ' verlichten ' aangewezen,
zouden zij de mensheid leren
over Zijn werken en leven........

 

 

zondag 25 mei 2014 Heilig Avondmaal

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds J. de Korte, ambtsdrager van dienst is mw A. Zantingh en de organist is dhr van der Laan

 

 

 

Uitreiking Centrum post: De fam Warringa heeft u vandaag welkom, volgende week zondag zal de fam Nijhoff u welkom heten.

Bij deze dienst

Laat je voeden, dat horen we in de brief van Petrus, alsof het de eerste keer is. Een beeld van vernieuwing, het oude achter je laten, opnieuw beginnen. Zo kun je ook het avondmaal vieren, als de eerste keer.

Vooraf orgelspel

Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst

'Voed ons met uw leven, vis en brood'

(Lied 383)

Als de voorganger zijn plaats heeft ingenomen gaat de gemeente staan

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader

                en van Jezus, de Heer.

allen:    AMEN.

Psalm 33:1,7 en 8

de gemeente gaat zitten

Inleidend woord

1 Petrus 2:1-5

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.

Lied 653:1 en 2

Gebed, als deel van het gebed zingen we enkele malen lied 415:1

Johannes 21:1-14

1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

Lied 695

Overdenking

Lied 415:2 en 3

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor diaconie en de 2e is voor PG Emmen

Lied 970

Tafelgebed, waarin opgenomen de voorbede en lied 995

voorganger:       De Heer zal bij u zijn!

gemeente:         DE HEER ZAL U BEWAREN!

voorganger:       De harten omhoog!

gemeente:         WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

voorganger:       Laten wij Hem dan danken!

gemeente:         JA, DAT PAST ONS!

voorganger:       …

Dankgebed

Lied 413

Zegen, gemeente zingt AMEN

 

BEMOEDIGING

Zij die met chronische ziekte hebben te kampen, met handicap en beperkingen

Zij die met gemis moeten leven en voor wie het alleen verder gaan een opgave is

Zij die door ouderdom steeds meer leeftijdsgenoten zien wegvallen

Zij die psychisch met depressieve en andersoortige moeilijke gedachten leven

bidden we de nabijheid troost en kracht van Gods Geest  toe.

Christus heeft het zelf beloofd: dat Hij de Heilige Geest de Trooster zal zenden.

En beloofd is beloofd ook voor hen en ons allen!

 

 

ZESTIG JARIG HUWELIJK

Op 12 juni hopen Jan Habing en Geertje Habing- Veltman 60 jaar getrouwd tee zijn.

Namens de gemeente : van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst.

Op 15 juni hopen ze het te vieren met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

en ieder die verder een uitnodiging kreeg.Van dankbaarheid en blijdschap spreekt het bruidspaar en het volgende gedichtje geeft hun eigen gevoelen weer:

 

Als je waardeert wat het leven je geeft

Alle dagen stuk voor stuk

Tevreden bent met wat je krijgt

dan heb je GELUK

 

Een fijn feest toegewenst! Ds. vd Kevie

 

Bloemen:

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Haaksema-Hartman, Noordbargerstraat 34. De bloemen worden gebracht door mevrouw Rabbers.

 

Dankwoord:

 • Ik was enorm verrast door de prachtige bloemen die ik heb ontvangen van de Zuiderkerkgemeente. Heel veel dank daarvoor. Mw Rodenhuis-Bouwers.
 • Wij willen jullie bedanken voor de hartelijk ontvangst afgelopen zondag in de Zuiderkerk. We staan er elke keer weer versteld van hoeveel belangstelling er is voor ons werk in Gambia. Ook onze dank voor de giften die het mogelijk hebben gemaakt dat we een auto voor de medische post konden realiseren.

Met vriendelijke groet, Liesbeth, Jeanette en Thea (Stichting Gambia Vooruit)

 

Zendingscommissie PGE Zuiderkerk Emmen-Centrum

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

Op 8 juni, de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe ontvangt u in de komende week een envelopje, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. Als u op deze zondag afwezig bent, het envelopje mag ook de daarop volgende week of u kunt uw bijdrage ook overmaken op onze rekening: NL74FVLB0225382938    t.n.v. zendingszondag

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  De ZWO Commissie

 

Op zondag 8 juni worden er ballonnen opgelaten voor alle gemeenteleden van de Zuiderkerk in Emmen. Mocht u liever niet uw gegevens (naam, adres etc) op de kaart hebben staan, laat ons dit uiterlijk 3 juni weten, dan kunnen we uw kaartje er nog uithalen. U kunt contact opnemen met José Gommer 648 341 of met Greta Baron 628 968.

 

Zondag 25 mei:                                                                                              

* Autorijden:                      Tjeerdsma                                        

* Zondagskoster:                 Fred Gommer                                   

* Geluid:                            Marten Busstra                                               

* Weekkoster:                    Jan Omvlee en Fred Gommer   

* Interieur:                        gez schoonmaak                             

 Zondag 1 juni:

 * Autorijden:                    Homans

* Zondagskoster:               Jaro Herder

* Geluid:                          Klaas Zantingh

* Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer

* Interieur:                       fam Bergman

Kopij (wijziging mailadres)

Voor zondag 1 juni 2014 kunt aanleveren tot dinsdag 27 mei voor 17 uur aan

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

zondag 18 mei 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor ds A. vd Kevie, ambtsdrager van dienst is mw G. Herder en de organist is dhr Anton Stulp. Na de dienst is er koffiedrinken.

 

Uitreiking Centrum post: De diakenen van de Grote Kerk en van de Zuiderkerk heten u vandaag van harte welkom. Volgende week zondag de fam Warringa.

 

ZONDAG CANTATE

Deze  vierde zondag na Pasen heet in de kerkelijke traditie: Zondag Cantate= Zingt. Dat is van de intochtspsalm het eerste woord in het Latijn , psalm 98. In onze Nieuwe Liedboek, lied 98.

Zing een nieuw lied voor God de Here. We zingen heel die psalm. Na de lezing uit 1 Petrus 2, zingen we lied 971, waarvan de eerst regel luidt: Zing een nieuw lied en wees van harte zeer verblijd, na de preek zingen we lied 655: zing voor de Heer  een nieuw gezang.En met 339a U komt de lof toe en 150: Loof God, loof Hem overal doen we ook aan de naam Cantate recht, als we God zingen, dat een lieve lust is. Ds vd Kevie

 

Orde van Dienst:

Orgelspel

Welkom

98:1

Stilte, Bemoediging en Groet

Drempelgebed

98:2

Kyriëgebed

Als glorialied : 98;3,4

Gebed van de zondag

1 Petrus 2:1-10

971

Johannes 14:1-14

339a

Preek

655

Gebeden, Onze vader

Kollekte 1e collecte voor diakonie en de 2e is voor PG Emmen

Slotlied 150

Zegen (3x Amen)

 

Openluchtdienst 2013

Vorig jaar tijdens de openluchtdienst hebben de kinderen met lego een kerk gebouwd.  Dit bouwwerk komt bij elke kerk een maand te staan. Het is de bedoeling dat we hieraan verder gaan bouwen.
De andere wijkgemeenten zijn al bezig geweest met het bouwen nu is de beurt aan ons. We hebben geen kinderen die kunnen bouwen maar we hopen dat onze gemeenteleden dit op zich willen nemen. Hopelijk zijn er veel mensen die  hun steentje bij willen dragen. De legokerk staat in de kleine zaal.
Er volgt nog een datum wanneer we er aan gaan werken.

 

 

Bericht van de ZWO commissie:

Vandaag zal er tijdens het koffiedrinken een korte presentatie worden gehouden door de dames van Stichting Gambia Vooruit. Zij zullen verslag doen van hun reis naar Gambia, en de auto die zij mede door uw giften konden aanschaffen voor medische hulp.

 

Zendingscommissie   PGE Zuiderkerk  Emmen-Centrum

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

Op 8 juni, de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe ontvangt u in de komende week een envelopje, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. Als u op deze zondag afwezig bent, het envelopje mag ook de daarop volgende week of u kunt uw bijdrage ook overmaken op onze rekening: NL74FVLB0225382938    t.n.v. zendingszondag

Bij voorbaat onze hartelijke dank!  De ZWO Commissie

 

Huwelijksjubilea

Vijfenvijftigjarig huwelijk

Op 19 mei hopen dhr. en mevr. de Jonge-Idema, Beatrixstraat 152, 55 jaar getrouwd te zijn.

Namens de gemeente van harte gelukgewenst en Gods zegen ook in het verdere van uw huwelijk!

Ds. van der Kevie

 

Op 22 mei zijn Willem en Zwaantje Geerlinks 50 jaar getrouwd en zijn hier zeer dankbaar voor dat ze dit samen hun kinderen, kleinkinderen en familie mogen vieren. Met een hartelijke groet Willem en Zwaantje Geerlinks.

 

Bloemen:

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mw Imminga, Veenkampenweg 150 Oostermarke. De bloemen worden gebracht door mevrouw Huizing.

 

Zondag 18 mei:                                                                                              

* Autorijden:                   Warringa en Zantingh                  

* Zondagskoster:              Fam Zantingh                                  

* Geluid:                         Klaas Zantingh                                

* Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer   

* Interieur:                      fam Tjeerdsma                                

Zondag 25 mei:

 * Autorijden:                    Tjeerdsma

 * Zondagskoster:               Fred Gommer

 * Geluid:                          Marten Busstra

* Weekkoster:                   Jan Omvlee en Fred Gommer

* Interieur:                        gez. schoonmaak

 

Kopij (wijziging mailadres)

Voor zondag 25 mei 2014 kunt aanleveren tot woensdag 21 mei voor 17 uur aan

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer-pietersma@hotmail.com

 

Algemeen nieuws

“PCOB afdeling Emmen,

Dinsdag 20 mei a.s. ledenbijeenkomst voor de leden en belangstellenden. In Ichthus, aanvang 14.00.  Onderwerp: Presentatie over het weer.”

 

Zondag 25 mei 19.30 interactieve Jeugddienst in de Opgang

Zondag 25 mei is er om 19.30 in de Opgang een jeugddienst met als thema: From battle to Bethel! Een dienst over geloven. Over de moeite, de uitdagingen en de schoonheid ervan. Een interactieve dienst. Kom in gesprek via twitter en SMS met de spreker van de avond: Paul Robbers. Paul is bekend van Youth Alive. De fantastische band van Youth Alive zal ook meewerken. Dus er kan ook heerlijk gezongen worden. Rond de dienst is er alle tijd om met elkaar te praten en elkaar te ontmoeten. Kortom: heb je zin om met leeftijdsgenoten een mooie avond te beleven? Kom dan op zondag 25 mei naar de Opgang. Van harte welkom!

 

 

zondag 4 mei 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: mw. F. van Wieren, ambtsdrager van dienst is dhr J. Herder en de organist is dhr D. Swama.

 

Uitreiking Centrum post: De fam Langenburg en in de week van zondag 18 mei door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

Orde van Dienst:

Zie liturgie

 

Collecte zondag 4 mei:

1e collecte         diakonie                             2e collecte         Wijkkas

 

Collecte zondag 27 april:

1e collecte nbv voedselbank  € 142,47  2e collecte         Kerk € 60,25

 

Overlijden

Op zaterdag 26 april 2014 is overleden Grietje Dijkman-Hoekstra, Zuidermarke Wilhelminastr. 8 C 316, geboren 31-05-1927. De begrafenis vond plaats op vrijdag 2 mei 2014 op De Wolfsbergen, na een dienst aldaar in de aula. Mevr. Dijkman was sinds 10 oktober 1995 weduwe van Roelf Dijkman. Ze hadden geen kinderen. Correspondentieadres van nicht en neef Roelie en Eppo Sheeres-Dijkman is : Frans Kellendonkstraat 10, 6921 TZ Duiven. Er stond een toepasselijk gedicht op de rouwkaart door Gré Dijkman zelf gemaakt:

 

Ik ga naar huis

mijn tijd is hier verstreken

Ik ga naar huis daar

heb ik geen gebreken

Ik ga naar huis waar

zoveel voor mij gingen

Ik ga naar huis om voor

Gods troon te zingen

 

Verlenging contract

Mijn contract om hulpdiensten te verrichten in de Zuiderkerkgemeente is verlengd tot eind

december 2014. Ds A. van der Kevie

 

Bloemen:

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mw Rodenhuis-Bouwers in de Oostermarke. De bloemen worden gebracht door mevrouw Oving

 

Dankwoord

Ik wil de gemeente hartelijk dankzeggen voor de prachtige bloemen die ik met Pasen heb ontvangen, ook de kaarten, belletje en bezoek het was geweldig. Dank daarvoor. Fred Gommer, Anna Paulownalaan.

 

Bericht van de kerkenraad.

Met de AK is overeengekomen dat het contract met ds. Van der Kevie wordt verlengd tot het eind van dit jaar. Met deze verlenging komt ds. Van der Kevie aan de maximum periode van 4 jaar, die een emeritus predikant met een wijkgemeente mag aangaan.

 

De kerkenraad heeft de enquêteformulieren over de toekomst van de Zuiderkerk intensief met elkaar besproken. Fusie en een vorm van samenwerking opgeteld scoorde net iets hoger dan opheffen van de wijkgemeente. Een even groot aantal leden heeft geen voorkeur aangegeven voor het een of het ander. De uitkomst van de enquête gaf geen extra voorkeur voor samenwerking met één andere wijkgemeente aan. Gemeenteleden hebben veel waardevolle adviezen gegeven. Vanwege deze adviezen en in het belang van gemeenteleden Zuiderkerk heeft de kerkenraad besloten om verkennende gesprekken te gaan voeren met de Kapel over de mogelijkheid van samenwerking tussen beide wijkgemeentes.

 

Bericht van de diakonie:

40 dagen actie voor STICHTING Suwa Setha Nederland, heeft € 307,70 opgebracht. Dit is ingezameld door middel van opbrengst van  de maaltijd en de spaardoosjes.

Hartelijk dank hiervoor. Wilt u het werk van SSN volgen? Dat kan op hun website www.suwasetha.nl

Namens de diaconie, Harma Kleine Deters

 

Zondag 4 mei:                                                                                

* Autorijden:                   dhr Baron                                          

* Zondagskoster:             Fam Kors                                            

* Geluid:                          Klaas Zantingh                                

* Weekkoster:                Jan Omvlee en Fred Gommer   

* Interieur:                     dhr Kleine Deters en mw Bakker             

 Zondag 11 mei:

 * Autorijden:               nvt

 * Zondagskoster:         nvt

 * Geluid:                       nvt

 * Weekkoster:            Jan Omvlee en Fred Gommer

 * Interieur:                 Hillie Pieters/Bep Scholten/Willie Peeks

 

Kopij

Voor zondag 18 mei 2014 kunt aanleveren tot woensdag 14 mei voor 17 uur aan

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

Zang- en evangelisatiedienst

Zondag 4 mei a.s. wordt er een zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door Ds. F. Stalman uit Emmer-Compascuum. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor ” Valerius’’ uit Emmen o.l.v. Luuk Tuinder en Jan Lenselink aan de piano. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom

 

Wie is Joop Slangen ?? Pancratius-lezing 2014

Op dinsdagavond 13 mei is er in de Grote Kerk een avond waarin Joop Slangen wordt geïnterviewd over zijn werk voor de gemeente Emmen. Joop Slangen is de nieuwe Supervisor centrum vernieuwing in Emmen. De functie is bedoeld om alle werkzaamheden in het centrum zo af te stemmen dat het een samenhangend geheel wordt dat Emmen meer gezicht geeft. Hij  wordt deze avond gevraagd zich nader voor te stellen aan de inwoners van Emmen. Het interview wordt gehouden door Sophie Room (architect) en Menso Rappoldt. Er is op de avond gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen aan Joop Slangen. Maar ook kunnen van te voren één of twee vragen voor het interview worden gemaild naar: pancratius@grotekerk.nl Het interview begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie. Na 21.30 uur is er nog een drankje en een hapje. Toegang € 5,00,studenten € 2,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plantage Boekhandel Vermeer, de Tourist Information en ’s avonds in de Grote Kerk.

 

zondag 27 april 2014

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: mw. M. ter Steege, ambtsdrager van dienst is mw H. Kleine Deters en de organist is dhr A. Stulp.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: De fam Zantingh en volgende week zondag door fam Langenburg.

 

Volgende week zondag is er een liturgie.

 

 

 

Kerktelefoon

 

Al langere tijd heeft de Zuidermarke en anderen buiten de Zuidermarke geen toegang meer tot de zenders die de kerkdienst uitzenden van diverse kerken binnen de PGE. Nu is het voor een ieder mogelijk om een kastje te huren. Indien u dit graag wilt, kunt u contact opnemen met Fred Gommer,

 

0591 – 648 341. De kosten voor dit kastje bedragen € 10,-- per maand.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Intochtslied psalm 139:1 en 4
Welkom
Moment van stilte
Bemoediging
Zingen lied 218
Dienst van het woord
Gebed
Lezing
Deuteronomium 6: 1-10
Zingen lied 321:1,2,6 en 7
Evangelielezing
Marcus 12:28-34
Zingen lied 838
Verkondiging
Zingen lied 422
Voorbeden
Collecte
Zingen lied 822. 3 x herhalen
Wegzending en zegen
Zingen  lied 708: 1 en 6

 

 

 

Collecte zondag 27 april:

 

1e collecte         nbv                        2e collecte         Kerk

 

 

 

Collecte zondag 20 april:

 

1e collecte diaconie €89.15        2e collecte Kerk € 87.10

 

Avondmaal Zuidermarke 17 april € 112.64

 

 

 

Zieken:

 

Mevr. G. Lasker-Gnodde, Derkstraat 202,  mocht uit het ziekenhuis weet naar huis terugkeren. Sterkte en goed herstel toegewenst. Namens de gemeente, ds vd Kevie

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar de fam te Strake, Veenkampenweg 274  De bloemen worden gebracht door mevrouw Kors.

 

 

 

Bericht van de Zendingscommissie

 

 • Onlangs mocht de zendingscommissie een contante gift van € 100,- ontvangen, Gever bedankt,
 • Dhr Swart heeft aangegeven dat hij wil stoppen als collectant voor de  zending. Wij willen hem hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor deze taak. Dit houd wel in dat de zendingscommisssie op zoek is naar een nieuwe collectant. Graag contact met een van de leden opnemen als u denkt  “IK STA OP” want hiermee kan ik mijn bijdrage leveren aan onze gemeente.
 • Bij de deur hebt u een folder ontvangen over een uitgezonden medewerker naar Timor. Zij werkt daar nu aan de theologieopleiding waar ook de predikanten voor Sumba worden opgeleid. Judith schrijft op gezette tijden een weblog, die kun je vinden bij de projectinfo, bij het tabblad Verhalen uit het veld daarin schrijft ze over haar werk op Timor.

 

http://www.kerkinactie.nl/projecten/Judith-van-den-Berg-Meelis-theologiedocent-UKAW--p931-7796

 

J. Baron, Penningmeester

 

 

 

Zondag 27 april:                                                                              

 

* Autorijden:                   W. ter Steege                                          

 

* Zondagskoster:              Fam Warringa                                   

 

* Geluid:                         Marten Busstra                                               

 

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer   

 

* Interieur:                      Willy Peeks en Wea Nijhoff      

Zondag 4 mei:

* Autorijden:                    dhr Baron

* Zondagskoster:               Fam Kors

* Geluid:                          Klaas Zantingh

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer

* Interieur:                      Dhr Kl Deters en mw Bakker

 

 

 

 

 

Kopij

 

Voor zondag 4 mei 2014 kunt aanleveren tot woensdag 30 april voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

 Zang- en evangelisatiedienst

 

Zondag 4 mei a.s. wordt er een zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door Ds. F. Stalman uit Emmer-Compascuum. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor ” Valerius’’ uit Emmen o.l.v. Luuk Tuinder en Jan Lenselink aan de piano. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom

 

 

           1e paasdag 20 april 2014

 

 

 In de morgendienst gaat voor: ds A. vd Kevie, ambtsdrager van dienst is mw A. Zantingh en de organist is dhr. E. Wieringa.

 

 

 Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door fam Kors en volgende week zondag door de fam Zantingh, Schimmerweg.

 

 

 Kerktelefoon

 

Al langere tijd heeft de Zuidermarke en anderen buiten de Zuidermarke geen toegang meer tot de zenders die de kerkdienst uitzenden van diverse kerken binnen de PGE. Nu is het voor een ieder mogelijk om een kastje te huren. Indien u dit graag wilt, kunt u contact opnemen met Fred Gommer,

 

0591 – 648 341. De kosten voor dit kastje bedragen € 10,-- per maand.

 

 

 Orde van Dienst: zie liturgie

 

 

 Liturgisch bloemstuk

 

Zondag 20 april: Pasen

 

Thema: Weldadige stilte.

 

In de stilte van de vroege ochtend, terwijl het nog donker is, gaat Maria naar het graf.  Bij het graf aangekomen ziet ze dat de steen voor de toegangspoort weg is. Ze gaat naar Petrus en een andere leerling en vertelt over de steen die weggerold is en haar angst dat het lichaam van Jezus is weggehaald. Petrus en de leerling gaan terug naar het graf. Langzaam gaat hen een Licht op. Maria zoekt de stilte van de graftuin op. Daar ontmoet ze de opgestane Heer.

 

Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven dat sterker is dan de dood.

 

Licht, ontloken aan het donker.

 

 

 Collecte zondag 20 april:

 

1e collecte         diaconie              2e collecte         Kerk

 

 

 Zieken:

 

Mevr. G. Lasker-Gnodde verblijft in het Scheperziekenhuis, West k 390. Dhr en mevr te Strake-Kuiper waren daar beiden opgenomen, maar zijn weer thuis, Veenkampenweg 274. Andere gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en met lichamelijke beperkingen een hartelijke groet namens de gemeente. Hier willen we m.n. mevr. J. Joling-Muiderman Wilhelminastraat 8, k 411 en

 

mevr. A. Busstra-Lentz, Holtingerhof k 88 noemen, alsmede dhr. H.J. Hoorn die verhuisd is naar de 4de verdieping in de Zuidermarke. Voor hem en zijn vrouw Zuidermarke k.107, het beste, maar wel moeilijk te aanvaarden voor haar. Gods nabijheid voor u allen! En gezegende Paasdagen. Ds.A. van der Kevie

 

 

 GOEDE PAASDAGEN

 

De opwekking van Christus is de kern van ons geloof.

 

Wij kunnen hoopvol leven, er is toekomst van leven !

 

In dit aardse leven en voor eeuwig.

 

Reden tot vreugde en vertrouwen .

 

Gezegende paasdagen voor u allen.

 

Ds. A. van der Kevie 

 

 

  Bloemen:

 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar dhr Fred Gommer, Anna Paulownalaan. De bloemen worden gebracht door mevrouw Langenburg.

 

 

 Dankwoord:

 

Mw N. Dokter is ontzettend blij met de bloemen die ze onlangs mocht ontvangen vanuit de Zuiderkerk. Het is fijn als er aan je gedacht wordt.

 

 

 Spaardoosjes 40 dagen actie

 

Vandaag kunnen de spaardoosjes voor de 40 dagen actie, Stichting Suwa Setha, Ingeleverd worden.

 

Bent u het vergeten dan kan het komende week nog ingeleverd worden bij Fenny Busstra, Jose Gommer of Harma Kleine Deters. Namens de kinderen in Sri Lanka, hartelijk dank. De diaconie

 

 

 

Zondag 20 april:                                                                             

 

* Autorijden:                      Homans                                              

 

* Zondagskoster:                Fam Tjeerdsma                                               

 

* Geluid:                           Jaro Herder                                      

 

* Weekkoster:                   Jan Omvlee en Fred Gommer  

 

* Interieur:                        Fam Bergman

                                 

 Zondag 27 april:

* Autorijden:                    ter Steege

* Zondagskoster:               Fam Warringa

 * Geluid:                         Marten Busstra

 * Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer

 * Interieur:                      Willy Peeks en Wea Nijhoff

 

 

 Kopij

 

Voor zondag 27 april 2014 kunt aanleveren tot woensdag 23 april voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 Algemeen nieuws

 

 

Stolpersteine, waarom en waarvoor?

 

Een lezing door Klaas Hoogenboezem.

 

Donderdag 24 april, om 14.00 uur in de Schepershof Het Waal 400

 

Een lezing over de "struikelstenen" die in Emmen geplaatst zijn om te herinneren aan de Joden die hier woonden. Zie verder het bericht onder Emmen-Oost in Op Weg. Namens V&T bent u van harte uitgenodigd. Aansluitend aan de lezing gaan we samen langs Stolpersteine in Emmen.

 

Oranjeconcert Mannenkoor Valerius terug van weggeweest

 

Na drie jaar afwezigheid presenteert het Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen zich op  vrijdag     25 april tijdens het Oranjeconcert. Een nieuwe dirigent, een verfrissend repertoire en de medewerking van Martine Salomons en Jan de Roos zijn de ingrediënten voor een prachtige uitvoering in de Grote Kerk te Emmen. Het programma, dat om 20.00 uur begint, is een vrolijke mix van diverse religieuze liederen en populaire muziek met een Koninklijk tintje. Zo speelt Jan de Roos op de vleugel een prachtige Toccata van Claude Debussy en laat sopraan Martine Salomons een eigentijdse versie horen van 'What a wonderfull world' van Louis Armstrong. Het concert wordt traditioneel afgesloten met een samenzang van het Wilhelmus. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar in de voorverkoop €8,- bij de leden van het koor, Toerist Info, de Babyhoek en via de website van Valerius. De kerk is vanaf 19.00 uur geopend en een toegangsbewijs kost dan €10,-.
Kunt u zingen? Zing dan met ons mee. Er is ruimte genoeg voor meer mannen. Voelt u zich enigszins aangetrokken, aarzel dan niet maar kom eens langs in De Opgang. We zijn er elke dinsdagavond van half acht tot kwart voor tien, naast het stevig repeteren is gezelligheid, humor en kameraadschap een belangrijke factor. We nodigen u hierbij van harte uit.

 

Meer informatie vindt u op: www.mannenkoorvalerius.nl.

 

VOOR DE DIENST

 

Evangelisch liedbundel 122

 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

     die galmt door gans’ Jeruzalem;

     een heerlijk morgen licht breekt aan:

     de Zoon van God is opgestaan!

 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

     Hij overwon, die sterke Held,

     Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,

     want Hij is God, bekleed met macht!

 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

     want alles, alles is voldaan;

     Wie in ’t geloof op Jezus ziet,

     die vreest voor dood en duivel niet.

 

4. Want nu de Heer is opgestaan,

     nu vangt het nieuwe leven aan,

     een leven, door zijn dood bereid,

     een leven in zijn heerlijkheid.

 

 

 

 

ZONDAG 6 april 2014

 

In de morgendienst gaat voor: mw. J. Keim-de Wit, ambtsdrager van dienst is mw G. Herder-Imminga en de organist is dhr. K. Salomons.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door mw Mennik en mw Gommer en zondag 20 april (1e paasdag) door de fam Kors.

 

Kerktelefoon

Al langere tijd heeft de Zuidermarke en anderen buiten de Zuidermarke geen toegang meer tot de zenders die de kerkdienst uitzenden van diverse kerken binnen de PGE. Nu is het voor een ieder mogelijk om een kastje te huren. Indien u dit graag wilt, kunt u contact opnemen met Fred Gommer,

0591 – 648 341. De kosten voor dit kastje bedragen € 10,-- per maand.

 

Orde van Dienst:

De vijfde zondag in de 40-dagentijd; zondag Judica ontleent aan Psalm 43:1-2a

“Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.

Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

U bent toch mijn God, mijn toevlucht.

Deze zondag wordt ook wel de 1e Passie- of Lijdenszondag genoemd.

 

Orgelspel

Moment van stilte

Intochtslied:  NLB  43:  1  en  3 

Groet:                    V:   De Heer zij met U

                                G:  Ook met u zij de Heer

Bemoediging:       V:   Onze hulp is in de naam van de Heer

                                G:   Die hemel en aarde gemaakt heeft

                                V:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid

                                G:   en niet loslaat het werk van zijn handen

                                V:   Die ons zijn licht en waarheid zendt

                                G:  en ons zal geleiden naar de plaats waar Hij woont.

               

                                V:   Genade en vrede mogen wij ontvangen,

                                       van God, de Vader die achter ons staat,

                                       van Jezus, de Zoon die met ons gaat,

                                       en van de Heilige Geest,

                                       die als een beschermende mantel om ons heen wil zijn.

                                 G:  Amen.

 

Zingen:  NLB  43:  4  en  5

Welkom

Drempelgebed

Zingen:  NLB  65:  1,  2 en  3

Kyriëgebed

Zingen:  NLB  1008:  1,  2  en  3 (In de 40-dagentijd wordt er geen glorialied gezongen)

 

Uitleg van het liturgisch bloemstuk

Basis voor de schikkingen in de 40-dagentijd is het symbool van een poort.

Deze poort is de verbindende schakel tussen de lezingen.

Een poort geeft een overgang aan.

Je komt van binnen en gaat naar buiten, of andersom.

De poort staat ook voor ons zoeken naar stilte.

Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven.

In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.De poort staat ook voor de opstanding van Jezus, het licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.

 

Het thema van de vijfde zondag in de 40-dagentijd is:  Verraderlijke stilte

Met een verwijzing naar de profeet Zacharia over de herder van God die gedood zal worden, zegt Jezus dat zijn leerlingen hem in de steek zullen laten.

Petrus heeft het hoogste woord waar het zijn trouw aan Jezus betreft.

Vurig antwoordt Petrus ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit” ; hoe anders zal het gaan. Juist hij zal Jezus tot drie keer toe verloochenen.

Het gaat zo eenvoudig, grote woorden zeggen, beloftes doen.

Als het erop aankomt dan is alles anders dan gedacht.

Je gaat daarmee als het ware een poort door.

We zien aan de ene kant van de poort drie felle, harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard. Een zwaard dat de goede herder zal doden.

 

Zingen:  Projectlied – De stilte is uw huis (Melodie NLB  512)

1. U woont niet in een storm, o Heer,                                  2.  Een stilte die zich horen laat,

maar in een zacht geruis.                                                           heel zacht, nog ongekend         

Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:                          ze fluistert van wat komen gaat

De stilte is uw huis.                                                                      en wie U voor mij bent.

 

3. Ik zoek de stilte, zoek een rust

die ruimte maakt in mij.

Ik adem op, ik ben gerust

en voel U heel dichtbij.

 

Gebed om de Heilige Geest

1e Schriftlezing:  Zacharia  13:  1 t/m  9

Zingen:  NLB  66:  3

2e Schriftlezing:  Matteüs  26:  31  t/m  35

Tekst uitgesproken door Gretha Baron

Zomaar

is het gezegd

ik niet,

nee, ik niet

toch

in angst 

in benauwdheid

kan het anders gaan

dan gedacht

 

stilte

daalt

neer

 

trouwe God

dat wij blijven staan

voor recht en gerechtigheid.

 

Overdenking

Stilte

Lezen:  NLB  23d

 

Was ik een schaap, was Hij mijn herder,

was ik een schaap, Hij bracht mij verder

naar ’t frisse gras en even later

waar water was, fris helder water

naar de overkant, naar het beloofde land,

waar je drinken kon zo van de bron.

 

En was ik stom, ging ik verdwalen,

Hij keerde om om mij te halen.

Ik wist: zolang als Hij maar bij mij was

aan de overkant, in het beloofde land,

waar je drinken kon, zo van de bron.

 

Hij leidde me dan langs diepe ravijnen,

ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen.

Hij hield mij ver van wilde dieren,

Hij hielp me door heel diepe rivieren

naar de overkant, naar het beloofde land,

waar je drinken kon zo uit de bron.

 

Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen,

ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen,

was ik een schaap, was Hij mijn herder,

was ik een schaap, Hij bracht mij verder

naar de overkant, naar het beloofde land,

waar je leven kon vlak bij de bron.

Karel Eykman

 

Zingen:  NLB  654:  2,  4,  5  en  6
Dankgebed – Voorbeden - Stil Gebed- Onze Vader

Inzameling van de gaven

 

Slotlied:  Geroepen om te zingen  241  (Melodie NLB 247)

 

1. Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit                  

naar tijd en land door U ooit aangeduid.                            

Leef op in ons, de mens die leven moet,                           

één die de toekomst heeft die leeft voorgoed.                             

 

 2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd,

gun ons een flits, een teken in de tijd,

 en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3. Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?

Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,

houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

 

Zegen

Gezongen Amen ( 3x )

 

 

Collecte zondag 6 april:

1e collecte         Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 2e collecte         Wijkkas

 

Paasgroetenactie 2014

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt’. Ze maakten een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Het posttarief voor Internationaal is € 1,05, het is nodig een prioritysticker te plakken.

Namens de diaconie, Harma Kleine Deters

 

Maaltijd in de Veertigdagentijd

Op vrijdag 11 april om 18.00 uur willen we een maaltijd organiseren. Als u komt, wel graag even uw eigen bord en bestek meenemen. Er ligt een lijst achter in de hal waarop u uw naam kunt schrijven en of u zou willen koken. Met vriendelijke groeten, diaconie en centrumcommissie.

 

Zieken: geen opgaaf ontvangen

 

Bloemen:

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mw N. Dokter in de Zuidermarke kamer 103. De bloemen worden gebracht door mevrouw Bakker.

 

Bloemenfonds

In de maand maart hebt u samen weer goed gedacht aan de kosten voor de bloemen.

U hebt opgebracht € 48.66. Alle gevers heel hartelijk dank.

et bloemenrijke groet, mevr. Rika Huizing.

 

Zondag 6 april:                                                                               

* Autorijden:                  Tjeerdsma                                        

* Zondagskoster:            Langenburg                                      

* Geluid:                         Jaro Herder                                      

* Weekkoster:                Jan Omvlee en Fred Gommer   

* Interieur:                      Fam Tjeerdsma                                              

 Zondag 13 april:

 * Autorijden:                    nvt

 * Zondagskoster:              nvt

 * Geluid:                            nvt

 * Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer

 * Interieur:                        Gez. schoonmaak

Kopij

Voor zondag 20 april 2014 kunt aanleveren tot woensdag 16 april voor 17 uur aan

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

         

 ZONDAG 23 maart 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds. A. van der Kevie, ambtsdrager van dienst is dhr J. Herder en de organist is dhr. K. Salomons.

 

  Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de familie Kleine Deters  en zondag 6 april door mw G. Mennik en mw J. Gommer.

 

 Orde van Dienst:

 

Orgelspel, Welkom, Uitleg bloemstuk, gedichtje Gretha Baron

 

118:8

 

v. de Heer zij met u

 

g. Ook met u zij de Heer

 

v. onze hulp is de Naam van de Heer

 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

 

g. en voltooit wat Hij begon

 

v...drempelgebed, door christus onze Heer

 

g. Amen

 

25a

 

300b als Kyriëgebed , zingen het refrein na elke bede

 

Gebed vaan de zondag, daarna lezen we Jesaja 5:1-7

 

841

 

Mattheus 21:33-46

 

561

 

Preek en Orgelspel

 

340b Geloofsbelijdenis (staande zingen)

 

Afscheid van Frouke van Wieren-Bolt als ouderling omdat haar ambtstermijn is verstreken.

 

Gebed daarna zingen we 362:2,3

 

Dankgebed, voorbeden, stil Gebed, het Onze Vader

 

Kollekte, daarna zingen we 536, Zegen (3x gezongen Amen)

 

 Liturgisch bloemstuk

 

Uitleg symbolische schikking

 

”Zoek de stilte”, ontdek wat je beweegt, het thema in deze veertigdagentijd.

 

Als basis voor deze zondagen is een poort het symbool van een doorgang; verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft doorgang, je komt van buiten en gaat naar binnen. De poort staat ook voor opstanding van Jezus. Het licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.

 

In de poort zien we de hoeksteen. De boodschap van vandaag gaat over de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. (Matteüs 21:33-46). Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. (Psalm 118:13-23).

 

hebben

 

steeds meer hebben

 

niets ontziend

 

gewelddadig

 

onopvallend is daar

 

de hoeksteen

 

dragend – sterk en stil

 

trouwe God

 

overkom ons

 

met Uw stille kracht

 

 Collecte zondag 23 maart:

 

1e collecte         Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 2e collecte         PG Emmen

 

 Mededeling Kerkenraad:

 

Volgens de kerkorde mag Frouke van Wieren niet langer aanblijven als voorzitter van de kerkenraad. Daarom nemen we vandaag afscheid van haar na een periode van 12½ jaar (waarvan een half jaar dispensatie omdat er geen nieuwe voorzitter van de kerkenraad is gevonden).

 

Wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet. Zolang de vacature niet is ingevuld verdelen Harma Kleine Deters en Zwaantje Huising deze kerkenraadstaken, bijgestaan door ds. Jan de Korte.

 

 Resultaat enquête:

 

De kerkenraad dankt de gemeente voor het invullen van de enquête formulieren en de opmerkingen. Er zijn 83 formulieren ingeleverd. Ruim 50% hiervan heeft gebruik gemaakt van de ruimte om opmerkingen te maken. Hieruit blijkt wel de grote betrokkenheid bij de wijkgemeente Zuiderkerk.

 

Twee gemeenteleden hebben aangegeven de kerkenraad van de Zuiderkerk te willen versterken, de één als diaken en de ander als ouderling-kerkrentmeester.

 

Een viertal gemeenteleden stelt zich beschikbaar als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 

Op de volgende kerkenraadsvergadering zal de enquête besproken worden. De resultaten moeten nog nader worden uitgewerkt. De opmerkingen worden door de kerkenraad meegenomen bij de verdere besluitvorming.

 

Zieken:

 

Fred Gommer, Anna Paulownalaan 2, heeft een voetoperatie ondergaan. Hij moet drie weken liggen en daarna krijgt hij loopgips. In totaal zal hij wel zes weken zoet ermee zijn. We zullen hem in deze weken node missen als koster. Fred geduld en sterkte gewenst namens ons allen.

 

Ds. Anje van der Kevie

 

Bloemen:

 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mw Scholtens-Velzing, Monetpassage 130. De bloemen worden gebracht door mevrouw Huizing.

 

Dankwoord

 

Mw Speelman, Kapelstraat dankt de gemeente hartelijk voor de prachtige bloemen die ze vorige week heeft gehad.

Zondag 16 maart:                                                                           

 

* Autorijden:                    Tjeerdsma                                          

 

* Zondagskoster:                Langenburg                                      

 

* Geluid:                           Marten Busstra                                               

 

* Weekkoster:                   Jan Omvlee en Fred Gommer   

 

* Interieur:                        Dhr Kleine Deters en mw Bakker           

Zondag 30 maart:

   Autorijden:                  nvt

 * Zondagskoster:             nvt

 * Geluid:                        nvt

 * Weekkoster:  Jan Omvlee en Fred Gommer

 * Interieur: Hillie Pieters/Bep Scholten/Willie Peeks

 

 Kopij

 

Voor zondag 6 april 2014 kunt aanleveren tot woensdag 2 april voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

           ZONDAG 16 maart 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds. G. Kajim, ambtsdrager van dienst is mw. A. Zantingh en de organist is dhr. A. Stulp.

 

Na de dienst is er koffie drinken

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en van de Zuiderkerk en op zondag 23 maart door de fam Kleine Deters, Kapelstraat.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Binnenkomst predikant en kerkenraad

 

Moment van stilte

 

Intochtslied: Psalm 25: 1 en4

 

Votum en Groet

 

Zingen: psalm 25: 7

 

Inleiding op de dienst

 

Zingen: De stilte is uw huis (mel: NLB 512)

 

 

 

U woont niet in een storm, o Heer, maar in een zacht geruis.

 

Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: De stilte is uw huis.

 

 

 

Een stilte die zich horen laat, heel zacht, nog ongekend;

 

ze fluistert van wat komen gaat, en wie U voor mij bent.

 

 

 

Ik zoek de stilte, zoek een rust, die ruimte maakt in mij.

 

Ik adem op, ik ben gerust, en voel U heel dichtbij.

 

Gebed

 

Zingen: psalm 25: 3

 

Leefregel

 

Zingen: psalm 25: 2

 

Gebed

 

Lezen: Matteüs 17: 1-9

 

Zingen: Iedereen zoekt het groot geluk (t. C. van Doesburgh; mel. OLB Gezang 170

 

(Meester, men zoekt u wijd en zijd)

 

 

 

Iedereen zoekt het groot geluk,

 

’t doel waar wij allen naar streven.

 

Daardoor staat meestal onder druk

 

hoe wij het heden beleven.

 

Zoek niet naar ooit, bezie vandaag,

 

Toekomst is niet de grote vraag.

 

Kijk naar wat ons is gegeven.

 

Later is niet het grote doel,

 

dwaal ook niet in het verleden.

 

Leef met het hart en het gevoel,

 

wees met het kleine tevreden.

 

Tel wat je hebt, beleef de dag,

 

weet wat je kunt en wat je mag.

 

Leef in ’t geluk van het heden.

 

 

 

Verkondiging

 

Muziek: Messiaen : La Transfiguration de notre seigneur Jésus-Christ, II 1

 

Zingen: Jezus, naam van heind’ en ver (t: A. Bronswijk; mel. NLB 558): 1, 2, 3 en 4

 

 

 

Jezus, naam van heind’ en ver,

 

lichtkolom en levensster,

 

woord voor wie hier woordloos zijn:

 

Open ons het Gods geheim.

 

 

 

Jezus, tegenstrijdigheid

 

tussen tijd en eeuwigheid,

 

mens in wie God mens wil zijn:

 

Open ons het Gods geheim.

 

 

 

Jezus, strand en zee gelijk,

 

scheppingslied en eeuwigheid,

 

hand voor wie hier zoekend zijn:

 

Open ons het Gods geheim.

 

 

 

Jezus, stem van het begin,

 

tussen aard en hemel in,

 

glimlach die met ons wil zijn:

 

Mens geworden Gods geheim.

 

 

 

Gebeden

 

Mededelingen, Collecte

 

Zingen: NLB 834: 1, 2 en 3

 

Zegen

 

Zingen: NLB 416: 1, 2, 3 en 4

 

 

 

Liturgisch bloemstuk

 

’’Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt”, dit is het thema van de 40-dagen-tijd.

 

Jeremia 1:7-11;  Matteüs 21:10-17.

 

16 maart: tweede zondag.

 

Als basis voor de komende zondagen is een poort, symbool voor een doorgang, als verbindende schakel tussen de lezingen.

 

Een poort geeft een doorgang van buiten naar binnen.  De poort staat ook voor de Opstanding van Jezus. Het licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.

 

Nadat Jezus de stad is ingereden gaat Hij naar de tempel, wat een huis van gebed en stilte moet zij is geworden tot een marktplaats van handel.

 

Bij het zien van deze schending verandert de stille man op de ezel. Verontwaardigt en boos gooit Jezus de tafels en stoelen van de geldwisselaars en duivenverkopers om.

 

We zien aan de ene kant van de poort felgekleurde bloemen en distels. Jezus is verontwaardigt. Aan de andere kant witte tulpen en mos. Dit verteld over de rust en het gebed van Jezus.

 

Mededeling kerkenraad

 

 • Gemeenteleden,

 

De kerkenraad heeft een aantal ingevulde enquêteformulieren over de toekomst van de wijkgemeente Zuiderkerk ontvangen.

 

Voor wie de enquête nog niet heeft ingevuld en zijn / haar mening wil laten meetellen is vandaag (zondag 16 maart) de laatste dag om de formulieren in te leveren bij de kerkenraadsleden.

 

 

 

 • Gemeenteleden,

 

Maandag 17 maart is er kerkvisitatie voor de wijkgemeente Zuiderkerk.

 

U kunt ook spreken met de leden van de kerkvisitatie. Zie de mededeling in Op Weg.

 

Op maandag 17 maart  van 19.00 uur tot 19.30 uur is er gelegenheid voor ieder gemeentelid om met de visitatoren te spreken. Niet alleen zij die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken, maar ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken of denken goede suggesties te hebben, zijn daar van harte welkom. Ieder geboortelid, dooplid of belijdend lid heeft het recht aan de visitatoren haar of zijn interesse voor de kerkelijke gemeente te laten blijken. Laat uw stem horen.

 

U bent op genoemd tijdstip welkom in de Zuiderkerk.

 

 

 

Collecte zondag 16 maart:

 

1e collecte         Kerk in Actie (40-dagen tijd)                     2e collecte         PG Emmen

 

 

 

Zieken: geen opgaaf ontvangen

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mw Speelman-Munneke, Kapelstraat 55. De bloemen worden gebracht door mevrouw Oving.

 

 

 

Zondag 16 maart:                                                                           

 

* Autorijden:                   Warringa en Zantingh                   

 

* Zondagskoster:              Jaro Herder                                       

 

* Geluid:                         Fred Gommer                                 

 

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer   

 

* Interieur:                     Gez. schoonmaak                           

 

 Zondag 23 maart:

* Autorijden:                  Tjeerdsma

* Zondagskoster:            Fam Langenburg

* Geluid:                         Marten Busstra

* Weekkoster:               Jan Omvlee en Fred Gommer

* Interieur:                     Dhr Kleine Deters en mw Bakker

 

Kopij

 

Voor zondag 23 maart 2014 kunt aanleveren tot woensdag 19 maart voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging "Passage"

 

Passage houdt haar ledenavond elke 3e dinsdag van de maand. Op 18 maart a.s. hebben wij als spreekster Tammy Faassen uit Erica. Zij is verpleegkundige en heeft als Thema: Diabetis.

 

Aanvang 19.45 uur in Ichthus, Walstraat 21. Met vr. gr. Leny Bodewitz, secretaresse.

 

 

 

'Hun namen worden niet vergeten'

 

Op zaterdag 22 maart 2014 wordt onder deze titel een symposium in de Grote Kerk in Emmen gehouden. Aanvang 10.00 uur einde 16.45 uur  Aanleiding is het feit dat er nu in de gemeente Emmen 138 gedenkstenen liggen ter nagedachtenis aan de 138 vermoorde Joodse plaatsgenoten.

 

Vier sprekers zullen ingaan op de geschiedenis van de Joden in Emmen. De heer B. Mensingh spreekt over het Joodse leven vóór de oorlog. De heer W.Postma (van het bekende en later beruchte Hotel Postma) praat over zijn verscheurde familie. Een aantal leden van de familie waren de N.S.B. toegedaan; een ander deel zat in het verzet. 's Middags  bespreekt de heer H.Bechtluft de toestand in de Duitse buurgemeente Twist in de oorlog. De heer M.Bulte sluit de rij door de geschiedenis van de Emmense Joden in de oorlog te behandelen. Aan het eind van de dag presenteert hij zijn boek

 

over de joodse Emmenaren in de oorlog. De namen van de 138 slachtoffers zullen gelezen worden en er is passende muziek. Kosten € 19.50 inclusief koffie/thee en lunch. Opgave zo spoedig mogelijk per e-mail: stolpersteine@ziggo.nl

 

 Gedicht voor 40-dagentijd

 

 

 

Neem van mij, mijn onrust,
het jagen door de tijd,
het piekeren, de zorgen,
de onmacht en de spijt.

 

 

 

Neem van mij, mijn twijfel,
het rusteloze gaan,
het steeds weer zoveel moeten,
het nooit genoeg gedaan.

 

 

 

Geef mij, van jouw ruimte
de lichtboog van de lucht,
het verre vogelfluiten,
de ganzen in de vlucht.

 

 

 

Geef mij, van jouw kleuren
het lichte tere groen,
het wit van de margrieten,
de klaproos, korenbloem.

 


Geef mij van jouw stilte

 

 

ZONDAG 2 maart 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds. J. Fischer, ambtsdrager van dienst is mw. G. Herder en de organist is dhr. F. Vogelaar.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam. Warringa en op zondag 16 maart door diakenen van de Grote Kerk en van de Zuiderkerk.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Na het binnenkomen van de kerkenraad is er een moment van stilte

 

We zingen als intochtlied:                               NLB 280, 1+2+3+4

 

Bemoediging en groet

 

We zingen:                           NLB 280, 5+6+7

 

Korte inleiding op het thema van de dienst

 

Gebed om Gods ontferming en Zijn zegen

 

Antwoordlied:                     NLB 912, 1+2+3+6

 

Lezing uit de Bijbel : Psalm 84

 

We zingen :                          NLB 84, 1+2+3

 

Lezing van Psalm 84 in de vertaling van Huub Oosterhuis

 

We zingen:                           NLB 84, 4+5+6

 

Overdenking

 

Antwoordlied:                     NLB 737, 1 t/m 5 + 21

 

Dankgebed en voorbeden - gezamenlijk Onze Vader

 

Collecte

 

Slotlied:                                 NLB 419, 1+2+3

 

Zegen.

 

 

 

Collecte zondag 2 maart:

 

1e collecte            Clubwerk                              2e collecte            Wijkkas

 

 

 

Zieken

 

Mevr. N. Dokter is ernstig ziek. Op dit moment verblijft ze waarschijnlijk nog in het ziekenhuis. Ze was daar voor een controle op donderdag 20 februari en moest toen blijven. Wij wensen haar Gods zegen en steun van de gemeente toe.

 

Bloemen:

 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar dhr. Springer, Wilhelminastraat 94m. De bloemen worden gebracht door mevrouw Kors.

 

Dankzegging. Graag wil ik de gemeente hartelijk dank zeggen voor de bloemen die ik eind januari mocht ontvangen. Dit is weer een mooi blijk van verbondenheid van onze gemeente.

 

Hartelijke groet van mevr. Jagt-Woltmeijer.

 

Vervolg Bloemen

 

In de maand februari hebt u samen weer goed gedacht aan de kosten voor de bloemen.

 

U hebt opgebracht €30,-. Daarnaast mochten we twee giften ontvangen. De ene was €50,- en de tweede €20,-. Alle gevers heel hartelijk dank.

 

Met bloemenrijke groet, mevr. Rika Huizing.

 

 

 

Zondag 2 maart:                                                                               

 

* Autorijden:                        dhr. Baron                                           

 

* Zondagskoster:                 Fam Tjeerdsma                                   

 

* Geluid:                               Jaro Herder                                         

 

* Weekkoster:                      Jan Omvlee en Fred Gommer           

 

* Interieur: Hilly Pieters, Bep Scholten en Willy Peeks            

 Zondag 9 maart:

* Autorijden:                        nvt

* Zondagskoster:                   nvt

* Geluid:                              nvt

* Weekkoster:                      Jan Omvlee en Fred Gommer

 * Interieur:                          Fam Tjeerdsma

 

 

 

Kopij

 

Voor zondag 16 maart 2014 kunt aanleveren tot woensdag 12 maart voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen. Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Zondag 2 maart a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door Majoor Sj. van Hese. M.m.v. Groot Chr. Gemengd Koor

 

‘Samen op Weg’ uit Valthermond o.l.v. Jan van Oosten. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

 

 

Voorjaarslezing door Bert Keizer ‘Waar blijft de ziel’ op dinsdag 4 maart in de Grote Kerk

 

Bert Keizer is verpleeghuisarts, filosoof en schrijver/columnist. Zijn laatste boek ‘Tumult bij de uitgang’ staat hoog in de bestsellerlijsten. Ter gelegenheid van de maand van de Filosofie 2012 schreef hij het essay ‘Waar blijft de ziel?’. Hierin verzet hij zich tegen het populaire idee dat ‘wij ons brein zijn’ en vraagt zich af wanneer en waarom wij vinden, dat plant, dier en mens al dan niet een ziel hebben en of ze die ook kwijt kunnen raken. De avond begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is €7,50. ’s Avonds in de kerk betaalt u €8,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plantage Boekhandel Vermeer, Tourist Information en via cgcs@grotekerkemmen.nl

 

 

 

Informatiemiddag van Het Vakantiebureau, donderdag, 6 maart, 14.30 uur, Ichthus,

 

Het Vakantiebureau organiseert jaarlijks diverse vakantieweken op prachtige locaties in Nederland.

 

Wij verwelkomen daarbij veel senioren, maar ook gasten die dagelijks extra zorg of begeleiding nodig hebben.

 

De vakanties worden mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers die gedurende zo’n week voor de mensen klaar staan. Onze vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de goede verzorging en gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger.

 

De gasten uit Emmen, die al een keer zijn mee geweest, kijken met veel plezier op die week terug. Velen daarvan hopen ook dit jaar weer graag te gaan.

 

 

 

Met hulp van een foto presentatie en een kort filmpje, willen we die middag informatie geven over Het Vakantiebureau, de verschillende vakantieweken, de activiteiten, de begeleiding van vrijwilligers en de hotels.

 

Er is ruimte voor vragen en men ontvangt na afloop de Vakantiegids van 2014 met daarin beschreven de verschillende mogelijkheden die er zijn. Vanaf 14.00 uur staat de thee of koffie al klaar.

 

 

 

Contactpersonen voor Emmen: Tineke Seigers, Dick en Gea Warringa

 

(Wilt u graag gehaald worden voor die middag, dan graag tijdig even bellen, dan proberen we iets te regelen. Tel. 647677)

 

 

ZONDAG 23 februari 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds A. vd Kevie, uit Veelerveen, ambtsdrager van dienst is

 

mw A. Zantingh en de organist is dhr. K. Salomons

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door mw van Wieren en mw Huising en volgende week zondag door de fam Warringa.

 

 

 

Orde van Dienst: de 7-de zondag na Epifanie

 

Intochtspsalm: 18:1

 

Stilte

 

v.De Heer zij met u

 

g.Ook met u zij de Heer

 

v.Onze hulp is de Naam van de Heer

 

g.Die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v.Die trouw houdt in eeuwigheid

 

g.en voltooit wat Hij begon

 

v...drempelgebed..door Christus onze Heer,

 

g.Amen

 

Vervolg intochtspsalm 18:9

 

Als Kyrië en Gloria: lied 281  geheel

 

Gebed van de zondag

 

Lezing: Exodus 22:20-27

 

Lied 320:1,2,3

 

Lezing: Mattheus 5:33-48

 

Lied 320:4,5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied 340 b, de Apostolische Geloofsbelijdenis (zo mogelijk staande)

 

Dankgebed, voorbeden, stille voorbeden, het Onze Vader

 

Inzameling der gaven

 

Slotlied: 791 geheel

 

Heenzending

 

Zegen (gezongen Amen)

 

 

 

Collecte zondag 23 februari:

 

1e collecte          nbv                        2e collecte          PG Emmen

 

NBV collecte is bestemd voor De stichting Op ‘t Stee is in 1999 voortgekomen uit de Raad van Kerken en geloofsgemeenschappen in Emmen.  De stichting heeft als doel om op grond van christelijke en humanitaire motieven, noodhulp te verlenen aan asielzoekers in nood. Vooral aan hen die, doordat zij geen beroep kunnen doen op enige voorziening van overheidswege, maar Nederland niet kunnen verlaten, in een uitzichtloze situatie verkeren.

 

Collecte zondag 16 februari: 1e collecte diakonie € 97,83 - 2e collecte PG Emmen € 84,80

 

Zieken

 

Mevr.Habing, Hondsrugweg 159 en mevr.Wind, Klepel 155 zijn afgelopen week weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Sterkte bij verder herstel en revalidatie. Met een hartelijke groet van de gemeente, ds. van der Kevie

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Joling-Muiderman, Zuidermarke kamer 411. De bloemen worden gebracht door mevrouw Herder.

 

 

 

Dankwoord.
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk dankzeggen voor het prachtige bloemstuk dat ik

 

zondag 16 februari van de Zuiderkerkgemeente heb mogen ontvangen. 

 

Tevens wil ik u allen hartelijk groeten, mw A. Busstra-Lentz.

 

 

 

VRIJE WEEK

 

Van 24 februari tot en met 2 maart heb ik voorjaarsvakantie en vertoef in mijn stacaravan onder Oudewater. In voorkomende gevallen kunt u kontakt opnemen met de scriba, mevr.Zwaantje Huising, tel 611036. Ds.vd Kevie

 

 

 

Zondag  23 Februari:                                                                  

 

* Autorijden:              dhr ter Steege                                 

 

* Zondagskoster:         Fam Langenburg                             

 

* Geluid:                     Klaas Zantingh                                 

 

* Weekkoster:             Jan Omvlee en Fred Gommer                  

 

* Interieur:                 dhr Kleine Deters en mw Bakker            

 

   Zondag 2 maart:

* Autorijden:                    dhr Baron

* Zondagskoster:               Fam Tjeerdsma

* Geluid:                          Jaro Herder

 * Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer

* Interieur:                       Hilly Pieters, Bep Scholten en Willy Peeks

 

Kopij (wijziging)

 

Voor zondag 2 maart 2014 kunt aanleveren tot woensdag 26 februari voor 17 uur aan

 

Klaas Zantingh, Schimmerweg tel 615503, email: k.zantingh@freeler.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

V&T lezing over SchuldHulpMaatje door Marcus Troost.

 

Donderdag 27 februari 2014. Tijd:14.00 uur in de Schepershof.

 

We zullen op 27 februari luisteren naar Markus Troost. Hij is een van onze diakenen en werkt zelf als SchuldHulpMaatje waardoor hij uit eigen ervaring over deze problematiek kan vertellen.

 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd door V&T Emmen-Oost.

 

 

 

Zondag 2 maart a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door Marjoor Sj van Hese. M.m.v. Groot Chr. Gemengd Koor

 

”Samen op Weg” uit Valthermond o.l.v. Jan van Oosten. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom

 

 

 

Voorjaarslezing door Bert Keizer “Waar blijft de ziel” op dinsdag 4 maart in de Grote Kerk

 

Bert Keizer is verpleeghuisarts, filosoof en schrijver/columnist. Zijn laatste boek “Tumult bij de uitgang” staat hoog in de bestsellerlijsten. Ter gelegenheid van de maand van de Filosofie 2012 schreef hij het essay “Waar blijft de ziel?”. Hierin  verzet hij zich tegen het populaire idee dat ‘wij ons brein zijn’ en vraagt zich af wanneer en waarom wij vinden, dat plant, dier en mens al dan niet een ziel hebben en of ze die ook kwijt kunnen raken. De avond begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 7,50. ’s Avonds in de kerk betaalt u € 8,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plantage Boekhandel Vermeer, Tourist Information en via cgcs@grotekerkemmen.nl.

 

 

 

 

ZONDAG 16 februari 2014

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds J. de Korte, ambtsdrager van dienst is mw F. van Wieren en de  organist is dhr K. Salomons.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en van de Zuiderkerk, volgende week zondag door de mw van Wieren en mw Huising.

 

Bij deze dienst

Het gaat hier, in de kerk, niet om menselijke wijsheid, maar om de kracht van God, de kracht van de Geest. Dat stelt Paulus voorop zonder mens en God tegen elkaar uit te spelen, hij weet heel goed dat hij van betekenis is voor anderen, maar altijd als een verwijzing, een verwijzing naar de kracht van God, de klop op de deur.

 

Vooraf orgelspel

 

Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst

'Ik sta voor de deur en klop aan.'

(Openbaring 3:20)

 

Als de voorganger zijn plaats heeft ingenomen gaat de gemeente staan

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader

                en van Jezus, de Heer.

allen:    AMEN.

 

Psalm 100 (daarna, gaat de gemeente zitten)

 

Inleidend woord

1 Korintiërs 2:1-5

 

Gebed om ontferming

Gebed om de opening van het Woord: Lied 680

Openbaring 3:14-22

Lied 695

Overdenking

Lied 970

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied 315:1 en 3

Zegen, gemeente zingt AMEN

 

Collecte zondag 16  februari:

1e collecte          diakonie             2e collecte          PG Emmen

 

Zieken

Mevr. J. Joling-Muiderman, Zuidermarke, k 411 en mevr. A. Busstra-Lentz, Holtingerhof k.88 brengen beiden hun leven al zo lang op bed door. We willen hen noemen in onze voorbeden en kunnen ook middels een kaart ons meeleven betonen. Mevr. G. Habing,-Veltman, Hondsrugweg 159, is opgenomen in het ziekenhuis, we hopen, dat  ze spoedig naar huis mag. Mevr. J. Wind-Tuil,  heeft donderdag j.l. in het Scheperziekenhuis een heupoperatie ondergaan. We wensen haar voorspoedig herstel en sterkte bij de revalidatie toe. Ds. A. van der Kevie

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Busstra-Lentz, Holterhof 62/88. De bloemen worden gebracht door mevrouw Langenburg.

 

Mutaties Zuiderkerk

Dhr Pluijter uit de Holdert heeft bedankt voor de Zuiderkerkgemeente. Wij wensen hem alle goeds toe.

 

Zondag  16 Februari:                                                                    

* Autorijden:                    dhr Homans                                     

* Zondagskoster:               Fam Kors                                            

* Geluid:                           Fred Gommer

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer                   

* Interieur:                       Wea Nijhoff en Willy Peeks                      

Zondag 23 februari:

 * Autorijden:                  dhr ter Steege

 * Zondagskoster:            Fam Langenburg

 * Weekkoster:               Jan Omvlee en Fred Gommer

 * Interieur:                     dhr Kleine Deters en mw Bakker

   Geluid:                         Klaas Zantingh

Kopij

Voor zondag 23 februari 2014 kunt aanleveren tot woensdag 19 februari voor 17 uur aan

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

ZONDAG 2 februari 2014

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds R. Wijnsma, uit Elim, ambtsdrager van dienst is mw H. Vugteveen en de  organist is dhr A. Stulp.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Rabbers en op zondag 16 februari door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel 
Binnenkomst predikant en kerkenraad

 

Intochtslied: psalm 111: 1 en 2

 

Moment van stilte Votum en Groet      

 

Zingen: psalm 111: 6

 

Aanvangstwoord

 

Gebed

 

Zingen: lied 938: 1 en 2

 

Schriftlezing:    psalm 13:1-6                   
Zingen: lied 538: 1

 

Schriftlezing: Marcus 9: 14-29

 

Zingen: lied 538: 2 en 4

 

Overdenking 

 

Zingen: lied 838: 1, 2 en 4

 

Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven 
Slotlied (staand): lied 221: 1, 2 en 3

 

Zegen

 

3x gezongen amen

 

 

 

Collecte zondag 2 februari:

 

1e collecte          werelddiaconaat             2e collecte          Wijkkas

 

 

 

Collecte zondag 26 januari:

 

1e collecte          diaconie € 68.82              2e collecte          PG Emmen € 88.45

 

Avondmaalscollecte Zuidermarke € 104.79 en gift ZWO € 10,00

 

 

 

Zieken

 

Mevr. A. Busstra-Lentz is uit het ziekenhuis weer thuis, Holtingerhof 62/88. Haar toestand blijft zorgelijk. We wensen haar Gods kracht toe.

 

Mevr. H.de Groot-Klijn Hesselink,  is na ziekenhuisopname naar het hospice,

 

Markeweg 1. Haar toestand is ernstig. Bidden we voor haar en haar familie.

 

Dhr. J. Springer,  is voor een heupoperatie in het ziekenhuis opgenomen. Dat alles naar wens mag verlopen en hij spoedig weer thuis mag zijn om aan het revalideren te kunnen beginnen!

 

Mevr. J. Wind-Tuil,  hoopt 13 februari geopereerd te kunnen worden aan haar heup. Veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst. Laten we met hen en ook met andere gemeenteleden die het nodig hebben meeleven en hen opdragen in onze gebeden.

 

Ds. A.T.B.M. van der Kevie

 

 

 

WENS en AANRADING

 

Ik wens u als gemeente een goede zinvolle gemeenteavond toe 3 februari.

 

Als de toekomst van de Zuiderkerkgemeente u ter harte gaat zou ik u aanraden, als u ertoe in staat bent, er aan deel te nemen!

 

Ds. van der Kevie  

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Wind-Tuil, Klepel 155.

 

De bloemen worden gebracht door mevrouw Rabbers.

 

De bloemen van de afgelopen week zijn niet naar mw de Groot-Klein Hesseling gegaan maar naar mw Jagt-Woltmeijer aan de Beatrixstraat.

 

 

 

Dankwoord

 

Tjeerd en Anna Tjeerdsma willen de gemeente hartelijk dankzeggen voor de vele bloemen, kaarten, telefoontjes en felicitaties die ze hebben ontvangen nav hun 50-jarige huwelijk. Nogmaals dank daarvoor.

 

 

 

Bloemenfonds

 

Het bloemenfonds heeft in de maand december € 55,20 en een anonieme gift van € 300,00 opgebracht en in de maand januari 2014 totaal opgebracht € 21.10. Waarvoor hartelijk dank.

 

 

 

Agenda:

 

Maandag3  februari as vindt er een gemeenteavond plaats. Het is goed dat wij in een open gesprek met u van gedachten wisselen over de toekomst van de Zuiderkerk. De kerkenraad vindt het belangrijk dat u als gemeentelid zich uitspreekt over de mogelijkheden van onze gemeente.

 

We rekenen op velen van u.

 

 

 

Zondag  26 januari:                                                                      

 

* Autorijden:                    Kleine Deters 1 en 2                      

 

* Zondagskoster:              Fam Warringa                                   

 

* Geluid:                         Klaas Zantingh                                 

 

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer                   

 

* Interieur:                      Gez schoonmaak                             

 

  Zondag 9 februari:

* Autorijden:                    nvt

* Zondagskoster:               nvt

* Geluid:                          nvt

* Weekkoster:                  Jan Omvlee en Fred Gommer

* Interieur:                      Fam Bergman  

 

Kopij

 

Voor zondag 16 februari 2014 kunt aanleveren tot woensdag 12 februari voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Zang- en evangelisatie

 

Vanavond wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. G. Huisman. Met medewerking van het

 

Chr. Mannenkoor "Asaf" uit Dedemsvaart o.l.v. Peter Bos. Organist: Ronald Ymker.

 

De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

 

ZONDAG 26 januari 2014

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds J. Fischer, ambtsdrager van dienst is mw A. Zantingh en de organist is dhr A. Stulp.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Oving en volgende week zondag door de fam Rabbers.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Na het binnenkomen van de kerkenraad is er een moment van stilte

 

We zingen ons intochtlied: Psalm 100, 1+2

 

Bemoediging en groet

 

We zingen: Psalm 100, 3+4

 

Welkom en korte inleiding op de dienst

 

Gebed om Gods ontferming en zijn zegen

 

Antwoordlied: NLB 287, 1+2+4+5

 

1e lezing uit de Bijbel: Jesaja 49, 1 t/m 7

 

Antwoordlied: Psalm 139, 1+2+9

 

2e lezing uit de Bijbel: Matteüs 4, 12 t/m 22

 

Antwoordlied: NLB 531, 1+2+3

 

Overdenking

 

Antwoordlied: NLB 518, 1+2

 

Wij geven onze gaven

 

Avondmaalsviering, waarin we zingen: NLB 381, 2+5

 

Dankgebed en voorbeden

 

Slotlied: NLB 422, 1+2+3

 

Zegen

 

 

 

Collecte zondag 26 januari:

 

1e collecte          diaconie                             2e collecte          PG Emmen

 

 

 

Collecte zondag 19 januari:

 

1e collecte          diaconie € 65,39              2e collecte          PG Emmen € 61,00

 

 

 

Zieken

 

Mevr. A. Busstra-Lentz, Holtingerhof 62/88, is deze week (opnieuw) opgenomen in het Scheperziekenhuis. afd.West3, k 89. We hopen, dat de verlichting van de benauwdheid het haar mogelijk maakt weer naar haar huis terug te keren. Zolang ze in het ziekenhuis moet liggen wensen we haar veel sterkte en Gods nabijheid toe. Ds.van der Kevie

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw de Groot-Klein Hesseling aan de Wenning. De bloemen worden gebracht door mevrouw Huizing.

 

 

 

 

 

Overleden

 

Op zondag 19 januari 2014 is overleden: Elizabeth Knol-Keller, op de leeftijd van 96 jaar, Ze was al sinds 1978 weduwe van Jan Knol. Ze woonde al 17 jaar in de Oostermarke, k 124. Ze kreeg 9 kinderen, waarvan er twee zijn overleden. Ook 2 schoonzoons zijn gestorven.

 

Op  vrijdag 24 januari heeft er een dank- en afscheidsdienst plaatsgevonden in de aula van De Wolfsbergen, waarna ze begraven is naast haar man, aldaar. Moge kinderen, klein-en achterkleinkinderen haar in liefde en dankbaarheid blijven gedenken. En moge God daarin met hen allen zijn. Ds. A. van der Kevie

 

 

 

Dankwoord

 

Mw Folkerts-Lely dankt de gemeente hartelijk voor de prachtige bloemen die ze vorige week zondag heeft gekregen. Nogmaals dank daarvoor mw Folkerts.

 

 

 

Gezellige avond. Toneelavond vrijdag 31 januari 2014 in de Zuiderkerk.

 

Aanvang 19.30 uur met koffie en dan rond de klok van 19.45 starten we met Toneel.

 

De toneelgroep is weer druk bezig met het instuderen van een nieuw stuk genaamd:

 

‘As de nood het hoogst is .....’, Een blijspel in het Drents in drie bedrijven geschreven door Jan Omvlee.

 

Korte samenvatting.

 

‘Vlak veur het spreekuur wordt de dokter wegroepen veur een spoedgeval.

 

De patiënten kommen binnen en wachten geduldig af. Wanneer de assistente dan veur koffie zörgt dan kommen de dórpsroddels pas echt goed lös. 's Middags is er een extra spreekuur en dan moeten ze letterlijk en figuurlijk met 't water voor de dokter. Gelukkig wet de jonge dokter overal raod op. Mar dan komt er een campinggast binnen in grote nood. Wat scheelt die man toch, hiel biezunder. Zul dokter daor ok wel een medicien veur hebben?’

 

 

 

Najaarsaktie 2013

 

De najaarsaktie van 2013 heeft een bedrag opgebracht van € 3.519,00. Dit bedrag is minder dan in de begroting 2013 is opgenomen. In de begroting van het jaar 2013 is voor deze aktie een bedrag van € 5.000,00 opgenomen. Wij willen de gevers/geefsters voor de najaarsaktie hartelijk danken voor hun bijdrage. Indien u niet heeft meegedaan aan deze aktie en u wil toch nog een bijdrage leveren, dan is dit mogelijk om het bedrag over te maken op de bankrekening van de kerk met als vermelding: “najaarsaktie 2013 Zuiderkerk”. Met vriendelijke groet,  WCK-Zuiderkerk.

 

 

 

Zondag  26 januari:                                                                       

 

* Autorijden:                    Naber 1 en 2                                    

 

* Zondagskoster:              Avondmaalskosters                       

 

* Geluid:                         Klaas Zantingh                                 

 

* Weekkoster:                 Jan Omvlee en Fred Gommer                   

 

* Interieur:                      Fam Tjeerdsma                                               

 

          Zondag 2 februari:

  * Autorijden:                    Kleine Deters 1 en 2

  * Zondagskoster:              Fam Warringa

  * Geluid:                          Klaas Zanting

  * Weekkoster:                   Jan Omvlee en Fred Gommer

  * Interieur:                       Gez. schoonmaak

 

Kopij

 

Voor zondag 2 februari 2014 kunt aanleveren tot woensdag 29 januari voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

 

Zang- en evangelisatie

 

Zondag 2 februari a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. G. Huisman. Met medewerking van het

 

Chr. Mannenkoor "Asaf" uit Dedemsvaart o.l.v. Peter Bos. Organist: Ronald Ymker.

 

De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

ZONDAG 19 januari 2014

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds A. vd Kevie, Veelerveen, ambtsdrager van dienst is

 

mw. F. van Wieren en de organist is dhr A. Stulp. Na de dienst is er koffie drinken.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en de Zuiderkerk. Volgende week wordt u welkom geheten door de fam Oving.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

516 : 1,8,9,10,11

 

Stil Gebed

 

Groet en Bemoediging

 

Drempelgebed

 

66 : 1,7

 

Kyriegebed.. v. zo bidden wij        g. Heer ontferm U (gesproken)

 

Glorialied 305

 

Gebed van de zondag

 

Jesaja 62:1-5

 

96 :1

 

Johannes 2:1-11

 

525 (organist voorspelen!)

 

Verkondiging

 

791

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onze Vader

 

Inzameling der gaven

 

526 ; 3,4, Heenzending, Zegen (3x Amen gezongen)

 

 

 

Collecte zondag 19 januari:

 

1e collecte          diaconie                             2e collecte          PG Emmen

 

 

 

Zieken

 

Mevr. L.N. Jagt-Woltmeijer, Beatrixstraat 128, loopt met een mitella, vanwege gebroken schouder en arm. Voorspoedig herstel toegewenst en geduld.

 

Mevr. J. Wind-Tuil, Klepel 155, wacht op opname voor een heupoperatie op 13 febr. a.s. Sterkte met de pijn en geduld tot het zover is! Ds Anje vd Kevie

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Folkerts-Lely, Laan van het Kwekebos 118 kamer 316, de Schans. De bloemen worden gebracht door mevrouw Oving.

 

 

 

Dank

 

Velen stuurden mij en mijn vrouw een kaart met goede wensen voor Kerst en Nieuwjaar.

 

Hartelijk dank! Ook u en jullie allen een goed 2014 onder de zegen van de ENE!

 

Ds. Anje van der Kevie

 

Mevrouw Kleine Deters-Bouwers wil haar oprechte dank uitspreken voor het prachtige bloemstuk wat ze van de kerk heeft ontvangen. Onlangs is ze 90 jaar geworden. Nogmaals mijn hartelijke dank.

 

Mw Kleine Deters, Julianastraat.

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Op woensdag 22 januari zal er een nieuwjaarsbijeenkomst zijn. We verwachten jong en oud.

 

Aanvangstijd is 14.30 uur tot …..? U kunt zich aanmelden op de lijst die achter in de kerk ligt. Ook graag even vermelden of u eventueel gehaald wilt worden.

 

Met vriendelijke groet, de diaconie Zuiderkerk

 

 

 

Gezellige avond. Toneelavond vrijdag 31 januari 2014 in de Zuiderkerk.

 

Aanvang 19.30 uur met koffie en dan rond de klok van 19.45 starten we met Toneel.

 

De toneelgroep is weer druk bezig met het instuderen van een nieuw stuk genaamd:

 

‘As de nood het hoogst is .....’, Een blijspel in het Drents in drie bedrijven geschreven door Jan Omvlee.

 

Korte samenvatting.

 

‘Vlak veur het spreekuur wordt de dokter wegroepen veur een spoedgeval.

 

De patiënten kommen binnen en wachten geduldig af. Wanneer de assistente dan veur koffie zörgt dan kommen de dórpsroddels pas echt goed lös. 's Middags is er een extra spreekuur en dan moeten ze letterlijk en figuurlijk met 't water voor de dokter. Gelukkig wet de jonge dokter overal raod op. Mar dan komt er een campinggast binnen in grote nood. Wat scheelt die man toch, hiel biezunder. Zul dokter daor ok wel een medicien veur hebben?’

 

 

 

Mutaties Zuiderkerk

 

De fam. Boels Wilhelminastraat, fam. Groenwold, Prinsenlaan en fam. Laning, Stuwwal zijn allen overgegaan naar de Grote Kerk. We wensen hen alle goeds.

 

 

 

Kerkbalans 2014.
In de afgelopen week heeft u een enveloppe ontvangen voor de aktie Kerkbalans 2014.
Ook dit jaar is er weer een aantal vrijwilligers gevonden die deze enveloppen de afgelopen week bij u heeft thuisgebracht. Komende week worden deze enveloppen door de vrijwilligers weer bij u opgehaald. Namens deze vrijwilligers willen wij u verzoeken het toezeggingsformulier zo spoedig mogelijk te willen invullen en klaar te leggen zodat de vrijwilliger niet onnodig hoeft te wachten.
Ook als u het toegezegde bedrag niet wil wijzigen, vul dan toch het toezeggingsformulier in en onderteken deze. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw bijdrage door middel van de acceptgirokaart  te willen voldoen, verzoeken wij u ook de acceptgirokaart te willen ondertekenen en het bedrag in te vullen. Anders wordt deze acceptgirokaart niet door uw bank verwerkt. We spreken de wens uit dat wij met uw kerkelijke bijdrage de financiën van de Zuiderkerk voor dit jaar weer rond kunnen krijgen. M.vr.gr.,WCK Zuiderkerk.

 

 

 

Bericht van de  ZWO commissie

 

Hierbij willen u graag berichten over het resultaat van de zendingsbusjes die we 13 januari  hebben geleegd.

 

Mevr. Imminga                              €  71.85

 

Mevr. Kroon                                 €  95.00

 

Dhr. Swart                                    € 179.07

 

Mevr. Rabbers                               € 100.12

 

Bernadette Baron                          € 116.57

 

------------

 

Totaal                                              € 562.61

 

 

 

Geweldig!!! Onze hartelijke dank voor uw bijdrage! Collectanten ook bedankt!

 

Namens de zendingscommissie, J.Baron Penningmeester

 

 

 

Zondag 19 januari:                                                                        

 

* Autorijden:                    Tjeerdsma 1 en 2                           

 

* Zondagskoster:               Fam Zantingh                                    

 

* Geluid:                           Jaro Herder                                       

 

* Weekkoster: Jan Omvlee en Fred Gommer                   

 

* Interieur:        Hillie Pieters/Bep Scholten/Willie Peeks                  

 

     Zondag 26 januari: 

   * Autorijden:                    Naber 1 en 2 

   * Zondagskoster:            Avondmaalskosters

   * Geluid:                             Klaas Zanting

  * Weekkoster:  Jan Omvlee en Fred Gommer

  * Interieur:                        Fam Tjeerdsma

 

Kopij

 

Voor zondag 26 januari 2014 kunt aanleveren tot woensdag 22 januari voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

 

 

Zang- en evangelisatie

 

Zondag 2 februari a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. G. Huisman. Met medewerking van het

 

Chr. Mannenkoor "Asaf" uit Dedemsvaart o.l.v. Peter Bos. Organist: Ronald Ymker.

 

De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

 

 

CHORAL EVENSONG in de Grote Kerk EMMEN

 

Zondag 2 maart a.s. zingt Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen weer een Choral Evensong in de Grote Kerk in Emmen. Deze vesper begint om 17.00 uur en staat geheel in de traditie van de Kerk van Engeland waar de Evensong in vele kerken nog dagelijks wordt uitgevoerd. Vocaal Ensemble Magnificat staat o.l.v. Daniel Rouwkema en wordt begeleidt door organist Euwe de Jong uit Assen. Liturg in deze vesper is Jan Fischer. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten. Hartelijk welkom 2 maart a.s. in de Grote Kerk!

 

 

 

DOE MEE AAN ONDERZOEK ‘OP WEG’ EN NIEUW KERKBLAD

 

Eind vorig jaar is door de AK, de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmen, een werkgroep in het leven geroepen die zich moet gaan bezighouden met de kerk, de kerkelijke gemeente en de PR. Ėén van de belangrijkste taken voor de werkgroep is het nadenken over een mogelijk nieuw kerkblad voor Emmen.

 

 

 

Om de mening van u als mogelijke lezer van het huidige Op Weg te peilen en te weten wat u en de gemeente vindt van de huidige opzet, de informatievoorziening etc. heeft de werkgroep een enquête ontwikkeld die u via een site op internet kunt invullen. Als u aan deze enquête wilt meedoen en uw mening wilt geven over het huidige kerkblad, maar ook adviezen wilt geven hoe het nieuwe kerkblad er uit zou moeten zien, ga dan naar de volgende site: www.surveymonkey.com/s/M93VRMT. U kunt dan eenmalig uw mening geven (2 keer vanaf een zelfde PC inloggen, werkt niet en telt dus ook niet mee).

 

 

 

De enquête is anoniem. De werkgroep kan niet zien of u hebt meegedaan en, zo ja, wat u voor antwoorden hebt gegeven. Uw mening wordt echter ten zeerste op prijs gesteld en de werkgroep dankt u bijvoorbaat voor uw medewerking.

 

 

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

                                           Zoek, bid, geloof en verwonder

 

Ik verwonder me telkens weer,
over de zon, sterren en de maan.
Alles geschapen door de Heer,
Hij is de bron van mijn bestaan.

Ik beleef het iedere dag,
de schoonheid van' t aards bestaan.
Opdat ik steeds beseffen mag,
dat God die weg met mij zal gaan.

Ik geloof en dat roep ik uit,
aan ieder die het horen wil.
De liefde Gods, sluit niemand uit,
maakt mij eerbiedig en stil.

Al zoek jij niet, Hij zoekt jou wel,
open je hart, kniel neer voor Hem.
Het kost tijd, het gaat niet snel,
maar eens, dan hoor ook jij Zijn stem.

Biddend kniel ik dan maar neer,
vraag God, wees met alle mensen.
Ja! Onze hulp komt van de Heer,
wat heb ik dan nog meer te wensen.

 

 

ZONDAG 22 december 2013

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds G. Kajim, ambtsdrager van dienst is dhr J. Herder en de organist Jan de Goede.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Langenburg.

 

Op 1e Kerstdag heet de fam. Baron u welkom.

 

Op zondag 5 januari 2014 is er vanaf 9.45 uur koffie/thee en rond de klok van 10.15 uur zal er nog een dienst zijn.

 

Dit is de laatste centrum post van dit jaar. We komen weer met de Centrum Post op

 

zondag 19 januari 2014, deze worden dan uitgedeeld door de diakenen van de Grote Kerk en

 

van de Zuiderkerk.

 

Orde van Dienst

Orgelspel

 

Binnenkomst predikant en kerkenraad (nemen plaats op de eerste rij)

 

Moment van stilte

 

Welkom

 

Zingen intochtslied: Psalm 19: 1

 

Votum en Groet

 

Zingen: Psalm 19: 2

 

Inleiding op de dienst

 

Gebed

 

Zingen: Psalm 19: 5 en 6

 

Leefregel

 

Zingen: Psalm 19 3 en 4

 

Gebed

 

Lezen: Gedeeltes uit 2 Samuël  11 en 12 en uit Lucas 1: 39-45

 

Zingen: gezang 326 1, 3 en 4

 

Preek

 

Zingen: Wij maken hier een trektocht door de tijd (t: A.C. Bronswijk; m: gezang 173)

 

1. Wij maken hier een trektocht door de tijd.

 

En onze voeten zoeken zeek’re wegen,

 

de rechte paden tussen vloek en zegen,

 

de horizont achter de eindigheid.

 

2. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is.

 

En onze ogen speuren in het duister

 

naar vonken van uw glans en van uw luister,

 

een ster, een vuurvlam in de wildernis.

 

3. Wij tellen dagen naar wat komen gaat.

 

En onze harten vullen zich met leven,

 

met de beloften ooit de mens gegeven,

 

dat U het bent, die in ons midden staat.

 

4. Wij leven tastend op uw toekomst aan.

 

En onze monden spreken van de dromen,

 

van visioenen, werelden die komen.

 

Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.

 

Gebeden

 

Mededelingen en Collecte

 

Zingen: gezang 124 1, 2, 3, 4 en 5

 

Zegen

 

Uitleg symbolische schikking

 

Zondag 22 december: vierde Adventszondag.

 

Als laatste van de voormoeders van Jezus: Bathseba, Matteüs 1:1-6.

 

Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt laat hij Uria ombrengen. Dit gebeuren vormt een zwarte schroeiplek op het leven van Batseba. Om die periode uit het leven van Batseba te bendrukken verwijzen wij naar de verschroeide schors. Een plek die blijft. Toch hebben verdriet en pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van de liefde en de vrede.

 

Er is een roos ontloken uit Jesse oude stam.

 

 Collecte zondag 22 december:

 

1e collecte          diaconie                             2e collecte          PG Emmen

 

 

 

Collecte zondag 15 december

 

1e collecte          diaconie nbv € 99.57      2e collecte          PG Emmen € 99.44

 

Gift wijkkas  € 60.83 (van Zuidermarke).

 

Dankwoord:

 

De fam Harms (Beatrixstraat) wil de gemeente hartelijk danken voor de bloemen en kaarten die ze hebben ontvangen voor hun 60-jarig huwelijk.

 

Ook mw Idema-Keep (Karbeel) wil de gemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen die ze heeft ontvangen.

 

Zondag 22 december:                                                                  

 

* Autorijden:                  Warringa/Naber                              

 

* Zondagskoster:            Fam Tjeerdsma                                                

 

* Geluid:                       Klaas Zantingh                                 

 

* Weekkoster:               Fred Gommer                                   

 

* Interieur:                   Gez. schoonmaak                           

1e Kerstdag:

  * Autorijden:                Tjeerdsma/geen chauffeur

 * Zondagskoster:            Fam Zantingh

 * Geluid:                       Jaro Herder

 * Weekkoster:                nvt

 * Interieur:                     nvt

 

 Zondag 29 december                                                                   

 

* Autorijden:                 nvt                                                       

 

* Zondagskoster:            nvt                                                       

 

* Geluid:                       nvy                                                      

 

* Weekkoster:               Jan Omvlee                                       

 

* Interieur:                        Fam Bergman                                  

Oudejaarsavond 31 december 2013

 * Autorijden:               Naber/Kleine Deters

 * Zondagskoster:          Fred Gommer

  * Geluid:                    Klaas Zantingh

* Weekkoster:              nvt

 * Interieur:                 nvt

 

 

 

Kopij

 

Voor zondag 19 januari 2014 kunt aanleveren tot woensdag 15 januari voor 17 uur aan

 

José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

GOEDE WENSEN

 

HOPEN N UITZIEN NAAR HET LICHT

 

 

 

Hopen en uitzien naar het licht,

 

hopen, weten dat het kwade zwicht

 

hopen, Christus komt, het ware licht.

 

 

 

Met deze woorden (uit gezang 465) wensen we u en jullie

 

een goed Kerstfeest toe

 

en een jaar vol vrede,

 

 

 

Anje en Annemarie van der Kevie

 

Loosterweg 3

 

9566 PC Veelerveen

 

Algemeen nieuws

 

Kapella Vocale zingt Bethlehemcantate

 

Kapella Vocale staat onder leiding van dirigent Roelof Bosma uit Hoogeveen. Aan de uitvoering werken mee: sopraan Judith Sportel, tenor Aart Mateboer, bas Lars Terray en verder fluitiste Margreet Datema en harpiste Nienke van Leijden. Henk Stekelenburg bespeelt het orgel.

 

U kunt de Bethlehemcantate komen beluisteren op zondag 22 december a.s. om 17.00 uur in de Grote Kerk te Emmen. Kaarten kunt u in de voorverkoop bestellen via onze website www.kapellavocale.nl  of bij Tourist Info Emmen. De entreeprijs is € 15.

 

 Kerstnachtdienst van het Leger des Heils

 

In Jezus werd de allerhoogste onze allernaaste!

 

Op dinsdag 24 december 2013 om 22.30 uur in de Zuiderkerk in Emmen mmv Salvation Brass Emmen en het gospelkoor Share

 

We hopen velen van u te zien op Kerstavond 2013.

 

 Zang- en evangelisatie

 

Zondag 5 januari a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. A. de Vries uit Veendam. Met medewerking van het

 

Gospelkoor ” Share” uit Emmen e.o. Onder leiding van Arbër Beni Dhone. Organist: Reint Elling.

 

De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

De commissie Zang en Evangelie wenst u een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling.

 

 Vooraankondiging van een UNIEK PROJECT 2014

 

Vocalin Drenthe, onder leiding van dirigent Roelof Bosma, start binnenkort met de voorbereidingen voor de uitvoering van: THE ARMED MAN

 

Voor de uitvoering van The Armed Man is een groot projectkoor van ongeveer 100 personen nodig. Als u belangstelling heeft om mee te doen, kunt u zich opgeven via: prinsessendag@gmail.com. U krijgt dan een informatiepakket met een inschrijfformulier toegestuurd. Ook kunt u informatie inwinnen bij mevr. Julia Rosenbaum: 0591-548499  jarjac@home.nl

 

Sluiting inschrijvingen: 15 januari 2014. De repetities vinden plaats in Hoogeveen, Assen en  Emmen.

 

Websites voor meer informatie: www.thearmedman.nl  /  www.karljenkins.com

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

 

 KERSTGEDICHT.

Het is al weer bijna Kerstfeest,
Als u dit alle leest.
Er wordt gezongen over God en de Heer,
Elk jaar, keer op keer.
Er wordt gezongen over welbehagen.
We kunnen beter leren elkaar te verdragen.

Er wordt gezongen over dingen met veel waarde,
We kunnen beter werken aan Vrede op Aarde.
Want dat is helaas het trieste feit,
die Vrede, die is er nog steeds niet in deze tijd.
Ook kun je vaststellen met een zucht,
onder de mensen, is er veel hebzucht.

Mensen zijn daarvoor nog steeds aan het vechten,
voeren oorlog, voor hun zogenaamde rechten.
Die rechten, gaan meestal over het geloof en geld,
waarom toch al dat zinloze geweld!

Wij zijn op deze wereld met zovelen,
laten we daarom liever alles met elkaar delen.
Armoede, is dan zomaar verdwenen,
weg is de hebzucht, en de oorlog,
die wordt dan ook vermeden.

Dus, als we straks allemaal voor die mooi verlichte kerstboom zitten,
laten we dan bedenken wat we allemaal bezitten.
Alleen dat ene lijkt nog maar niet te lukken,
dat is steeds weer gedoemd te mislukken.
Ik hoop dat er een tijd komt dat het niet

 

alleen blijft bij preken, en dat we dan met recht kunnen spreken,
over dingen van veel waarde,
zoals die belangrijke

 

Vrede op Aarde!

 

 

ZONDAG 15 december 2013

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds C. Terpstra, ambtsdrager van dienst is mw A Zantingh en de organist is Koos Salomons.

 

Na de dienst is er koffiedrinken.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk en op zondag 22 december door de fam Langenburg. Er zal op 1e Kerstdag wel een liturgie uitgedeeld worden door de fam Baron. Dit zal ook de laatste van dit jaar zijn. We komen weer met de Centrum Posten op zondag 19 januari 2014.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Welkom
Aansteken van de drie Adventskaarsen
Zingen: Gezang 127 : 1 en 3 (staande)
Stil gebed - Aanvangswoord en Groet
Zingen Gezang 127 : 5 (staande)
Gebed om ontferming
We zingen: Gezang 125 : 1, 2, 3, 5
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
We zingen Gezang 125 : 4
Uitleg van het liturgisch bloemstuk voor de derde zondag van Advent
Bijbellezing  Mattheüs 1 vers 1 tot 17
Zingen Psalm 87: 2, 3
Bijbellezing Ruth 3 : 1 tot 18 en Ruth 4 : 13 tot 17
Zingen Psalm 87 : 4
Preek: “Er is een roos ontloken…..”
Zingen Gezang 132 : 1, 2, 3
Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen Psalm 72 : 4, 6, 7
Zegen – Amen

 

 

 

Uitleg symbolische schikking

 

Derde Adventszondag

 

Na Tamar en Rachab als voormoeders van Jezus is nu Ruth aan de beurt.

 

Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders van Jezus, ook een aantal voormoeders noemt. Hij doorbreekt hiermee het ”normale patroon” van die dagen. De vrouwen die genoemd worden zijn bijzondere vrouwen. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias zoals het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven van de vrede.

 

Symbolen in de schikking: de boomstam met wortels staan voor het geslachtsregister van Jezus.

 

De rode roos is het beeld van de trouw van Ruth voor haar schoonmoeder Naomie.

 

De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomie en Boaz. Het brood voor het broodhuis Bethlehem, een plaats waar de levensvreugde teruggevonden wordt.

 

De toegepast kleur roze geeft weer dat we op weg zijn naar het licht van Kerst.

 

 

 

Collecte zondag 15 december

 

1e collecte          diaconie nbv                     2e collecte          PG Emmen

 

 

 

Collecte zondag 1 december:

 

1e collecte          diaconie € 106.70            2e collecte          Wijkkas € 113.63

 

Avondmaal Zuidermarke      131.27

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Pottjewijd-Brinks,

 

Prinsenlaan  14. De bloemen worden gebracht door mevrouw Huizing

 

 

 

Overleden: 

 

Op zaterdag 30 november is overleden: Hendrik Geert Middel, in de leeftijd van 92 jaar. Hij werd verpleegd in De Horst. De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

 

Op dinsdag 10 december is overleden: Trijntje de Haan-Otter in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde in de Zuidermarke, k.208.

 

Op zaterdag 14 december vindt de begrafenis plaats in Nieuw Amsterdam. Om 10.30 uur zal de afscheidsdienst in de aula op de begraafplaats aldaar plaatsvinden.

 

We gedenken de overledenen in dankbaarheid en bidden de familie Gods nabijheid toe.

 

 

 

45 JARIG HUWELIJK

 

Op 19 december hopen Klaas en Aukje Zantingh, Schimmerweg 5, hun 45-jarig huwelijk te gedenken. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods Zegen ook voor de toekomst toegewenst.

 

Ds. Anje van der Kevie

 

 

 

Mutaties Zuiderkerk:

 

Nieuw ingekomen vanuit Delfzijl, de heer F Oortwijn en mevrouw A. Oortwijn-Slagter, Wilhelminastraat 76g, te Emmen. Wij wensen u veel goeds in de nieuwe gemeente toe.

 

 

 

Giften

 

In de maand oktober hebben wij via de collecte een gift van € 50,00 mogen ontvangen voor de Zuiderkerk. Ook hebben wij een gift van € 20,00 ontvangen voor de startzondag.
Op de bankrekening van de wijkkas hebben we een gift mogen ontvangen van € 50,00.
Wij willen de gever/geefster hartelijk dankzeggen voor deze giften.

 

Wilt u ook het wijkwerk van de Zuiderkerkgemeente  financieel ondersteunen?  Dan mag u uw gift overmaken op bankrekening NL59 FVLB  0225.3815.59 ten name van:  Wijkkas Zuiderkerk  te Emmen.  Ook mag u uw gift meegeven aan de wijkdame of ouderling/diaken. Zij zorgen ervoor dat het geld bij de WCK terecht komt. Namens de WCK-Zuiderkerk, Jan Langenburg.

 

 

 

Bericht van de ZWO commissie.

 

Ontvangen via de fam. Zantingh een gift van mevr. Niemeijer-Schepers Zuidermarke K 225 € 30,94 Hartelijk dank namens de ZWO commissie J. Baron Penningmeester

 

Zondag 15 december:                                                                

 

* Autorijden:                      Baron/Tjeerdsma                          

 

* Zondagskoster:                 fam Warringa                                  

 

* Geluid:                            Klaas Zantingh                                

 

* Weekkoster:                    Wolter ter Steege                          

 

* Interieur:                        Fam Tjeerdsma                                              

 

              Zondag 22 december:

   * Autorijden:                    Warringa/Naber

   * Zondagskoster:               Fam Tjeerdsma

   * Geluid:                           Klaas Zantingh

   * Weekkoster:                   Fred Gommer 

   * Interieur:                       Gez. schoonmaak         

 

Kopij

 

Voor zondag 22 december kunt aanleveren tot woensdag 18 december voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

 

 

 

BACHCANTATE-VESPER IN DE GROTE KERK!

 

Op zondag 15 december a.s. is er in de Grote of Pancratiuskerk in Emmen wederom een inmiddels traditie geworden Bachcantate-vesper. Bachcantatekoor en -orkest Emmen en solisten brengen de Adventcantate BWV 36 "Schwingt freudich euch empor" ten gehore. Solisten zijn Esther Ebbinge sopraan, Francis Evers alt, Dolf Drabbels tenor en Bert van de Wetering bas. Voor beide laatsten, die hun sporen elders in het (buiten)land ruimschoots hebben verdiend, gaat het om een eerste kennismaking met de reeks Bachcantates in Emmen.

 

Naast de Cantate worden o.m. uitgevoerd de "Cantique de Jean Racine" van Gabriel Faure, en enkele (solistische) delen uit de Chandos Anthems van Georg  Friedrich Händel. Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer, de muzikale leiding is in handen van dirigent Wim van den Brink.

 

Liturg in de vesper is ds. Menso Rappolt, het hoofdorgel wordt bespeeld door Anton Stulp. De dienst vangt aan om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is kosteloos. Wel wordt tijdens de dienst gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

 

De Bachcantatevespers Emmen zijn inmiddels een begrip, en trekken veel bezoekers. U wordt derhalve geadviseerd tijdig aanwezig te zijn. (Zie voor meer info. www.bachcantekoor-emmen.nl)

 

 

 

Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging "Passage".

 

Passage houdt haar ledenavond elke 3e dinsdag van de maand. Op 17 december a.s. houden wij onze kerstviering, het onderwerp heet "Verwondering",  de muziekale intermezzo door Scherzo. Aanvang 18.30 uur in Ichthus, Walstraat 21.

 

Met vr.gr. Leny Bodewitz, secretaresse.

 

Kerstconcert Valerius

 

Op zaterdagavond 21 december 2013 om 20.00 uur organiseert het Christelijk Mannenkoor Valerius haar traditionele Kerstconcert in de Grote Kerk van Emmen. De bekende sopraan Henriëtte van Lith zal als gastsoliste optreden en fluitiste Nicole Grothe verleent haar medewerking. De vleugel wordt bespeeld door Riekus Hamberg. Het programma zal bestaan uit veel bekende kerstliederen.

 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Klaas Krijgsheld.

 

Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar bij Tourist-info, in de villa naast de HEMA, bij de

 

Babyhoek in de Noorderstraat, via de website www.mannenkoorvalerius.nl en bij de leden van Valerius voor € 12,50 en voor zover nog beschikbaar ‘s avonds bij de kerk voor € 15,00.

 

 

 

Kapella Vocale zingt Bethlehemcantate

 

Na jarenlange uitvoering van A Festival of Lessons and Carols zal Kapella Vocale in de komende Adventstijd de Bethlehemcantate weer ten gehore brengen. De Bethlehemcantate van de Engelse componist Maunder is een cantate voor sopraan, tenor, bas, koor, orgel, dwarsfluit en harp. John Henry Maunder(1858- 1911) was organist in Londen en een bekende persoonlijkheid als musicus. Hij kreeg vele opdrachten voor kerkcomposities, die vaak werden uitgevoerd op hoogtijdagen. Zijn cantates zoals "Olivet to Calvary" waren zeer geliefd bij de Engelse bevolking.

 

Kapella Vocale staat onder leiding van dirigent Roelof Bosma uit Hoogeveen. Aan de uitvoering werken mee: sopraan Judith Sportel, tenor Aart Mateboer, bas Lars Terray en verder fluitiste Margreet Datema en harpiste Nienke van Leijden. Henk Stekelenburg bespeelt het orgel.

 

U kunt de Bethlehemcantate komen beluisteren op zondag 22 december a.s. om 17.00 uur in de Grote Kerk te Emmen. Kaarten kunt u in de voorverkoop bestellen via onze website www.kapellavocale.nl  of bij Tourist Info Emmen. De entreeprijs is € 15.

 

 

 

Kerstnachtdienst van het Leger des Heils

 

In Jezus werd de allerhoogste onze allernaaste!

 

Op dinsdag 24 december 2013 om 22.30 uur in de Zuiderkerk in Emmen mmv Salvation Brass Emmen en het gospelkoor Share

 

We hopen velen van u te zien op Kerstavond 2013.

 

 

 

Vooraankondiging van een UNIEK PROJECT 2014

 

Vocalin Drenthe, onder leiding van dirigent Roelof Bosma, start binnenkort met de voorbereidingen voor de uitvoering van:

 

THE ARMED MAN

 

Deze vredesmis, A Mass for Peace, is gecomponeerd door Karl Jenkins en ging in première op 25 april 2000 in de Royal Albert Hall te Londen. Het werk wordt uitgevoerd in het kader van April, maand van de Vrijheid 2014 in De Nieuwe Kolk te Assen. Ensemble Conservatoire  (uitgebreid als  groot symfonie-orkest) verzorgt de begeleiding. Als solisten werken mee: Marjo van Someren sopraan, Netty Otter alt, Jakob Hoekstra tenor en Jan Kruisselbrink bas. De organisatie is in handen van stichting Prinsessendag te Assen.

 

Voor de uitvoering van The Armed Man is een groot projectkoor van ongeveer 100 personen nodig. Als u belangstelling heeft om mee te doen, kunt u zich opgeven via: prinsessendag@gmail.com. U krijgt dan een informatiepakket met een inschrijfformulier toegestuurd. Ook kunt u informatie inwinnen bij mevr. Julia Rosenbaum: 0591-548499  jarjac@home.nl

 

Sluiting inschrijvingen: 15 januari 2014. De repetities vinden plaats in Hoogeveen, Assen en  Emmen.

 

Websites voor meer informatie: www.thearmedman.nl  /  www.karljenkins.com

 

 

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl Wij wensen u een goede week toe.

 

 

 

 

 

De wereld

 

gelijkt de nacht

 

hart-en krakend koud

 

diep zwart

 

hoog helder

 

de sterren schreeuwend

 

om verlichting

 

die de duisternis niet zag

 

biddend werkend wachten

 

ieder draaiend

 

om eigen as

 

Er kwam een mens

 

van God gezonden

 

hij was het licht niet

 

getuigde Het

 

waarachtig licht

 

dat ieder mens verlicht

 

Hij was komende

 

in de wereld

 

die door Hem geworden is

 

geloof in zijn naam

 

Jezus Christus

 

genade

 

God

 

woord

 

wereld wáár

 

krakend koud de nacht

 

hoog helder de sterren

 

uitverkoren pracht

 

verwarmd ons hart

 

ware liefde

 

Immanuel

 

ZONDAG 1 december 2013

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds G van Zanden uit Pesse, ambtsdrager van dienst is

 

Mw G. Herder en de organist is Koos Salomons.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Nijhoff en

 

zondag 15 december door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

Stilte

 

Intochtslied: LvdK Psalm 33:7.8

 

Votum en groet

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Korte inleiding op de Schriftlezing

 

Lezen: Matteüs 1:1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Zingen: LvdK Psalm 72:4

 

Lezen: Matteüs 1:18-21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Zingen: LvdK Gezang 118:1

 

Verkondiging

 

Zingen: LvdK Gezang 118:2

 

DIENST VAN BROOD EN WIJN

 

Mededelingen van vreugde en verdriet

 

Dankzegging en voorbede

 

Zingen: LvdK Psalm 63:1

 

Lezen: Apostolische geloofsbelijdenis

 

Inzameling van de gaven

 

Uitleg en inzettingswoorden

 

Zingen: LvdK Psalm 63:2

 

Gezamenlijk Onzevader en nodiging

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Gebed na de maaltijd

 

gemeente gaat staan

 

Slotlied: LvdK Gezang 127:1.7

 

Wegzending en zegen

 

 

 

Uitleg liturgische schikking

 

Zondag 1 december 2013 -  Eerste Adventszondag

 

De stronk met wortels, zij vormen in deze Advent- en Kersttijd de basisschikking. De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus. Wat zijn wortels? Waar kom jij vandaan?

 

Het is opvallend dat in Matheus 1naast de voorvaders van Jezus ook een aantal voormoeders genoemd worden. Hij doorbreekt hiermee het gangbare patroon van die tijd. Zo zal in deze Adventstijd steeds de moeders van Jezus genoemd worden.

 

Tamar legt zich niet neer bij haar toekomst die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij haar nieuwe toekomst.

 

Tamar betekent dadelpalm. Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar recht, geeft zichzelf. Vanuit haar wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar het teken van.

 

Klimop: trouw. Tamar is trouw aan de traditie en aan de belofte die haar gegeven is.

 

Tamar gebruikt een sluier zodat ze niet door Juda herkend zal worden.

 

 

 

Collecte zondag 1 december:

 

1e collecte          diaconie                             2e collecte          Wijkkas

 

Collectes zondag 24 november:

 

1e collecte          diaconie € 160.65            2e collecte PG Emmen € 119.45

 

 

 

ZIEKEN

 

Mevr. A .Pottjewijd-Brinks is voor een operatie (nieuwe heup) opgenomen in het Scheperziekenhuis.

 

Als u dit leest hoopt ze alweer ontslagen te zijn. Of ze alleen thuis kan zijn is nog te bezien. Andere mogelijkheid wordt nog besproken met haar. We wensen haar een voorspoedige revalidatietijd toe.

 

Mevr. M. de Graaf-Batterink, Matissepassage 80, die naar de Kapelgemeente is overgegaan, is opgenomen in De Horst. Wie stuurt haar eens en kaartje?

 

Ds Anje van der Kevie

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Vos-Idema, Holtingerhof A12. De bloemen worden gebracht door mevrouw Huizing

 

 

 

Bloemenfonds:

 

Het bloemenfonds heeft € 42.20 opgebracht.  De bloemencommissie is hier erg blij mee. Dank daarvoor.

 

 

 

Dankwoord:

 

Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk. Dankbaar ben ik dat ik bij zo’n fijne betrokken gemeente mag horen. Hartelijke groeten Bep Scholtens.

 

 

 

Bericht van de ZWO commissie.

 

 • De collecte van de zendingszondag op 3 november jl. heeft tot nu toe het verbluffende bedrag opgeleverd van € 1409.30 dit is boven alle verwachtingen!! Iedereen geweldig bedankt!!
 • Er zij twee contante giften binnen gekomen € 20,- via de fam.  Langenburg. En een spaarbusje inhoud €  30,94 via de fam. Zantingh.
 • Op 23 november zijn de dames van de Stichting Gambia Vooruit vertrokken naar Gambia.

 

Na grondig onderzoek en overleg heeft de ZWO commissie samen met de drie dames besloten om niet zelf een auto naar Gambia te rijden, maar aldaar er één te kopen. De ZWO commissie ondersteunt hen financieel om daar een auto , geschikt voor ziekenvervoer te kunnen kopen. Na hun terugkeer zullen zij hierover, op een passend tijdstip, verslag van komen doen in onze gemeente.

 

 • Ook heeft de ZWO commissie besloten  geld beschikbaar te moeten  stellen voor de ramp op de Filippijnen en hier is € 2000.- naar overgemaakt.

 

Al deze dingen hadden we niet kunnen realiseren zonder uw giften en ondersteuning.

 

HARTELIJK DANK!! Namens de ZWO commissie J. Baron Penningmeester

 

 

 

Schoenendoosactie
Deze week hebben wij de  versierde en gevulde schoenendozen naar het inleverpunt gebracht.
Wij mochten namens de Zuiderkerkgemeente 51 dozen wegbrengen. De bijdrage voor de organisatie- en transportkosten heeft € 285,--  opgebracht. De bestemmingslanden zijn: Armenië, Roemenië, Costa Rico, Sierra Leone, Togo en India. Met zoveel mooie dozen kun je wel spreken van een geweldig resultaat. Alle enthousiaste gevers hartelijk bedankt, ( namens de kinderen).
De kindernevendienstleiding.

 

Zondag 1 december:                                                                    

 

* Autorijden:                      ter Steege/Warringa                    

 

* Zondagskoster:                Gommer/Oving/Baron               

 

* Geluid:                            Fred Gommer                                 

 

* Weekkoster:                    Fred Gommer                                  

 

* Interieur:                       dhr Kleine Deters en mw Bakker             

 

  Zondag 8 december:

  * Autorijden:                       nvt

  * Zondagskoster:                  nvt 

  * Geluid:                             nvt

 * Weekkoster:                      Jan Omvlee

 * Interieur:                     

 

Kopij

 

Voor zondag 15 december kunt aanleveren tot woensdag 11 december voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

 

 

ZANG & EVANGELIE:

 

Vanavond zal er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. Kajim uit Emmen. M.m.v. het “Chr. Mannenkoor Steenwijk” onder leiding van Marco Hoorn uit Urk. Organist: Ronald Knol. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom

 

 

 

Zondag 8 december 2013

 

Ook dit jaar houden we weer een Adventsmiddag in de Zuiderkerk.

 

Komt u ook??? Aanvang is 15.00 uur. We hopen velen van u te zien. In verband met de nodige voorbereiding, vragen wij u onderstaand briefje in te vullen en deze vandaag in te leveren. U mag ook bellen met de Centrum Commissie. Deze middag is geregeld door de Centrum Commissie en andere gemeenteleden. De uiterste aanmelddatum is 3 december. U mag u ook aanmelden op de lijsten achter in de kerk.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marten en Fenny Busstra            612 703

 

Hilly Vugteveen                          626 634

 

Fred en José Gommer                 648 341

 

 

 

Kerstconcert

 

Het gemengd zangkoor Zuidbarge o.l.v. Marca Warta en aan de piano Kinie Olijve geeft op zaterdag 14 december 2013 een kerstconcert in de Zuiderkerk (Wilhelminastraat 13) te Emmen met mmv Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile olv Jan vd Tuuk.

 

Het concert begint om 19.30 uur en de kerk gaat open om 19.00 uur. Toegangskaartjes kosten € 8,00 incl kopje koffie/thee en ze zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk en telefonisch te bestellen bij de volgende telefoonnummer 0591 – 677 450 of 0591- 673 044

 

Achter de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

 

 

 

BACHCANTATE-VESPER IN DE GROTE KERK!

 

Op zondag 15 december a.s. is er in de Grote of Pancratiuskerk in Emmen wederom een inmiddels traditie geworden Bachcantate-vesper. Bachcantatekoor en -orkest Emmen en solisten brengen de Adventcantate BWV 36 "Schwingt freudich euch empor" ten gehore. Solisten zijn Esther Ebbinge sopraan, Francis Evers alt, Dolf Drabbels tenor en Bert van de Wetering bas. Voor beide laatsten, die hun sporen elders in het (buiten)land ruimschoots hebben verdiend, gaat het om een eerste kennismaking met de reeks Bachcantates in Emmen.

 

Naast de Cantate worden o.m. uitgevoerd de "Cantique de Jean Racine" van Gabriel Faure, en enkele (solistische) delen uit de Chandos Anthems van Georg  Friedrich Händel. Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer, de muzikale leiding is in handen van dirigent Wim van den Brink.

 

Liturg in de vesper is ds. Menso Rappolt, het hoofdorgel wordt bespeeld door Anton Stulp. De dienst vangt aan om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is kosteloos. Wel wordt tijdens de dienst gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

 

De Bachcantatevespers Emmen zijn inmiddels een begrip, en trekken veel bezoekers. U wordt derhalve geadviseerd tijdig aanwezig te zijn. (Zie voor meer info. www.bachcantekoor-emmen.nl)

 

 Nieuwe liedboek:

 

Als wijkgemeente willen we met ingang van 1 januari 2014 met het nieuwe liedboek starten.

 

 

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl Wij wensen u een goede week toe.

 

 

 

Advent

 

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder

 

 

ZONDAG 24 november 2013

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds A. vd Kevie uit Veelerveen, ambtsdrager van dienst is

 

mw A. Zantingh en de organist is dhr E. Wieringa.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Tjeerdsma en volgende week zondag door de fam Nijhoff.

 

 

 

Oppasdienst: Wea Nijhoff                         Kindernevendienst: José Gommer

 

 

 

Orde van Dienst: zie liturgie

 

 

 

Collectes zondag 24 november:

 

1e collecte          diaconie              2e collecte          PG Emmen

 

 

 

Collectes zondag 17 november:

 

1e collecte kerk in actie               (diaconaat) € 133.95      2e collecte          PG Emmen € 103.46

 

Nagekomen ZWO    € 74.00

 

 

 

Ziekte:

 

Mw Bep Scholten-van Munster, Beatrixstraat en mw Antje de Olde-Hartman, Weerdingerstraat 311, mochten beide uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. Fijn!

 

We wensen hen beide een voorspoedig herstel toe.

 

 

 

Zestigjarig huwelijk

 

Dhr en mw Harms-Engberts, Beatrixstraat 2 hopen woensdag 27 november, 60 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst namens de kerkelijke gemeente en Gods Zegen voor de toekomst.

 

Ds A. vd Kevie 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Bep Scholtens-van Munster, Beatrixstraat. De bloemen worden gebracht door mevrouw Oving.

 

 

 

Dankwoord: Mw Noordhof-Menning was enorm verrast door de prachtige bloemen die ze heeft ontvangen van de gemeente. Dank daarvoor.

 

 

 

SCHOENENDOOSACTIE 2013

 

Tot en met vandaag, zondag 24 november kan de doos ingeleverd worden. Doe ook mee en maak van een schoenendoos een mooi cadeau. In de actiefolder staan tips voor het vullen van de doos en de geldenvelop zit aan de folder bevestigd. Voor transportkosten wordt € 5.-- gevraagd.

 

 

 

De schoenendozen gaan dit jaar naar: Armenië, Roemenië, Costa Rica, Sierra Leone, Togo en India.

 

Voor jou...van mij...

 

Wat is het fijn om een kind ergens anders op de wereld heel blij te maken.

 

Op de website www.actie4kids.org  staan foto's en filmbeelden van schoenendoosuitdelingen.

 

 

 

Zondag 24 november:                                                                 

 

* Autorijden:                    Homans/Baron                                                

 

* Zondagskoster:              Fam Zantingh                                 

 

* Geluid:                         Fred Gommer                                   

 

* Weekkoster:                 Wolter ter Steege                         

 

* Interieur:                     Wea Nijhoff/Willie Peeks                        

Zondag 1 december:

 

   * Autorijden:                    ter Steege/Warringa

   * Zondagskoster:              Gommer/Oving/Baron

   * Geluid:                          Fred Gommer

   * Weekkoster:                  Fred Gommer

  * Interieur:                      dhr Kleine Deters en mw Bakker

         

 

Kopij

 

Voor zondag 1 december kunt aanleveren tot woensdag 27 november voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Nieuwe liedboek:

 

Als wijkgemeente willen we met ingang van 1 januari 2014 met het nieuwe liedboek starten.

 

 

 

Poezie-avond met Jan de korte

 

Donderdagavond 28 november 2013 om 19.30 uur in de Schepershof.  "Veni Creator Spiritus; Kom Schepper Geest". Een van de oude liederen van de kerk gaat over de scheppingskracht van de Geest. Er is een nauwe band tussen lied en poezie, alleen daarom al is de kerk vertrouwd met dichtkunst. Jan de Korte zal ons op deze poezie-avond,op zijn boeiende en indringende wijze, meer laten ontdekken over de poezie in de liederen van ons nieuw liedboek. Vooral zullen het de liederen zijn, waarin de scheppingskracht van de Geest  tot ons spreekt. Dit sluit dan ook helemaal aan bij ons jaar-thema "Vrucht van de Geest" uit Galaten 5: 22-24. In november staat centraal  "Vriedelijkheid en Goedheid" Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw eigen  liedboek mee te nemen. V&T nodigt u van harte uit voor deze avond van "Ontmoeting & Inspiratie"

 

 

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

 

Op zaterdag 30 november komen de Russen weer naar Emmen toe, om een prachtig concert te gaan verzorgen in de Zuiderkerk om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via Marten Busstra 612 703,

 

Fred Gommer 648 341 of Frouke van Wieren 618 588. De kaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 en aan de kassa betaald u € 9,00. We rekenen op velen van u.

 

 

 

Kerstconcert

 

Het gemengd zangkoor Zuidbarge o.l.v. Marca Warta en aan de piano Kinie Olijve geeft op zaterdag 14 december 2013 een kerstconcert in de Zuiderkerk (Wilhelminastraat 13) te Emmen met mmv Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile olv Jan vd Tuuk.

 

Het concert begint om 19.30 uur en de kerk gaat open om 19.00 uur. Toegangskaartjes kosten € 8,00 incl kopje koffie/thee en ze zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk en telefonisch te bestellen bij de volgende telefoonnummer 0591 – 677 450 of 0591- 673 044

 

Achter de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

 

 

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl Wij wensen u een goede week toe.

 

 

ZONDAG 17 november 2013

 

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds J. Fischer, ambtsdrager van dienst is mw F. van Wieren en de organist is dhr A. Stulp.

 

 

 

Na de dienst is er koffiedrinken

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en de Zuiderkerk en op volgende week zondag door de fam Tjeerdsma.

 

 

 

In de nagedachtenisdienst van volgende week zal er oppas- en kindernevendienst zijn en er is een liturgie.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Nadat de kerkenraad is binnengekomen, is er een moment van stilte

 

We zingen als intochtlied: Psalm 138, 1+2

 

Bemoediging en groet

 

We zingen: Psalm 138, 3

 

Welkom en korte inleiding op de dienst

 

We zingen, inleidend op het gebed: Gezang 380, 1+2+3+4

 

Gebed om ontferming

 

Antwoordlied: Gezang 380, 5+6+7

 

Gebed om Gos zegen over de dienst

 

Schriftlezing: Marcus 12, 18 t/m 27 en Job 19, 22 t/m 27a

 

 

 

Antwoordlied: Ev. Liedbundel nr. 185, 1+2+3 ‘Leer mij uw weg, o Heer’

 

 

 

Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg.

 

Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.

 

Houd mij in evenwicht, dat ‘k voor uw aangezicht

 

Wandel in’t volle licht, leer mij uw weg.

 

 

 

Als vrees soms ’t hart benauwt, leer mij uw weg.

 

Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.

 

Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn

 

Steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

 

 

 

Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.

 

’t Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.

 

Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht,

 

Daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

 

Overdenking

 

We luisteren naar muziek uit de ‘Young Messiah’ : ‘I know that my redeemer liveth’

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Mededelingen

 

Slotlied: Gezang 301, 1+2 +5

 

Zegen

 

 

 

Collectes zondag 17 november:

 

1e collecte          kerk in actie      (diaconaat)        2e collecte          PG Emmen

 

 

 

Overleden:  Op 5 november 2013 is thuis overleden JENTJE OTTER-JACOBS geb.09-08-1924. Ze woonde Hondsrugweg 243. Op 11 november is ze gecremeerd na een afscheidsplechtigheid, waar we stil stonden bij haar leven en woorden uit de bijbel, over het hemels Vaderhuis, hebben gelezen en overdacht. Ze laat kinderen, klein-en achterkleinkinderen na.

 

Correspondentieadres is: Allee 21, 7811 GM Emmen.

 

 

 

Ziekte:

 

Mevr. Bep Scholtens-van Munster, , is geopereerd in het Scheperziekenhuis. Alle sterkte en voorspoedig herstel wensen we haar toe. Woensdag j.l. is mevr. A.de Olde Hartman,  opgenomen in het Scheperziekenhuis. We wensen haar en haar man opnieuw veel sterkte toe! Ds. vd Kevie

 

 

 

Gedachtenisdienst:

 

Volgende zondag 24 november zullen we 20 namen noemen en het licht aan de Paaskaars ontsteken voor degenen die afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn in de Zuiderkerkgemeente.

 

Ook een kaars zal branden voor alle anderen die we willen gedenken van hen, die ons zijn “voorgegaan”. We hebben de families een uitnodiging gestuurd de dienst bij te wonen. En u/jij komt indien mogelijk toch ook? Er zal een gedrukte liturgie zijn. Ds. van der Kevie

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Noordhof-Menning, Oostermarke 190. De bloemen worden gebracht door mevrouw Pieters.

 

 

 

Dankwoord:

 

Mw Siebring-Doornbos wil de gemeente hartelijk dankzeggen voor de prachtige bloemen die ze heeft ontvangen op zondag 27 oktober.

 

 

 

SCHOENENDOOSACTIE 2013

 

Zondag 27 oktober zijn we van start gegaan met de schoenendoosactie. Tot zondag 24 november kan de doos ingeleverd worden. Doe ook mee en maak van een schoenendoos een mooi cadeau.

 

In de actiefolder staan tips voor het vullen van de doos en de geldenvelop zit aan de folder bevestigd. Voor transportkosten wordt € 5.-- gevraagd.

 

 

 

De schoenendozen gaan dit jaar naar:

 

Armenië, Roemenië, Costa Rica, Sierra Leone, Togo en India.

 

 

 

Voor jou...van mij...

 

Wat is het fijn om een kind ergens anders op de wereld heel blij te maken.

 

Op de website www.actie4kids.org  staan foto's en filmbeelden van schoenendoosuitdelingen.

 

Zondag 17 november:                                                               

 

* Autorijden:                      Kleine Deters/ter Steege           

 

* Zondagskoster:                Jaro Herder                                      

 

* Geluid:                            Fred Gommer                                  

 

* Weekkoster:                    Jan Omvlee                                      

 

* Interieur:                        Fam Bergman                                  

 

         Zondag 24 november: 

   * Autorijden:                    Homans/Baron

   * Zondagskoster:               nvt

   * Geluid:                          Fred Gommer

   * Weekkoster:                  Wolter ter Steege

   * Interieur:                      Wea Nijhoff/Willie Peeks       

 

Kopij

 

Voor zondag 24 november kunt aanleveren tot woensdag 20 november voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

 

Nieuwe liedboek:

 

Als wijkgemeente willen we met ingang van 1 januari 2014 met het nieuwe liedboek starten.

 

 

 

Ichthuskoor

 

Najaarsconcert dat door het Ichthuskoor-Emmermeer en het Chr. Mannenkoor Veendam zal worden gegeven op zondag 17 november 2013 om 16.00 uur in de St. Willibrorduskerk, Hoofdstraat te Ter Apel. De kosten zijn € 5,-- per persoon

 

 

 

Kerkdienst en concert t.g.v. de Week van de Mantelzorg

 

Op 17 november om 17.00 uur is er ter afsluiting van de Week van de Mantelzorg een kerkdienst in de Grote Kerk. Het thema is: ‘Ja, we zorgen voor elkaar!’ Voorganger is ds. Wim de Groot en we zingen met begeleiding van Laus Deo. Bovendien dit jaar een kort concert na afloop van de dienst door Hilde en Jorien Habing, met begeleiding van Laus Deo. Van harte welkom!

 

 

 

Najaarslezing “Wat doe ik hier in godsnaam?” door ds. Carel ter Linden op dinsdag 19 november in de Grote Kerk.

 

In deze lezing gaat ds. Carel ter Linden zo persoonlijk concreet mogelijk  in op de vraag wat het geloof voor hem betekent, zoals hij dit ook deed in het gelijknamige boek van zijn hand.

 

De toegang is € 7,50, inclusief consumptie; ’s avonds in de kerk € 8,50.

 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plantage Boekhandel Vermeer en Tourist Information; ook te bestellen via cgcs@grotekerkemmen.nl. Aanvang  19.30 uur.

 

 

 

Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging "Passage".

 

Passage houdt haar ledenavond elke 3e dinsdag van de maand. Op 19 november a.s. hebben wij als spreekster Mevr. Nolly van Zanten-Feenstra en zij zal ons vertellen over Japan, met dia's van dit land. Ook houden we deze avond een Withe Elphant Party. Aanvang 19.45uur in Ichthus, Walstraat 21.

 

Met vr. gr. Leny Bodewitz, secr.

 

 

 

Jubileum concert  Laus Deo in de muzeval

 

De muziek vereniging Laus Deo geeft op 23 november haar jubileumconcert vanwege haar 90 jarig bestaan. Als speciale eregast is Stanley Burleson aanwezig. Hij zal een aantal nummers zingen samen met Hilde en Jorien Habing. Dit met muzikale begeleiding van de fanfaresectie van Laus Deo. Deze avond  wordt tevens bijgestaan door Dansstudio ‘In2Dance’ en het Jongerenkoor o.l.v. Martine Salomons.   Kaarten kunt u verkrijgen bij Rolf Habing of Henk Dronkert henk@dronkert.info of u kunt een mail sturen naar info@lausdeo-emmen.nl en kosten slechts € 17,50. Het concert begint om 20:00 in de Muzeval te Emmen. En voor meer informatie over het concert maar ook over alle activiteiten van Laus Deo kunt u terecht op de site: http://www.lausdeo-emmen.nl/. En Laus Deo heeft ook een eigen Facebookadres: https://www.facebook.com/LausDeoEmmen

 

 

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

 

Op zaterdag 30 november komen de Russen weer naar Emmen toe, om een prachtig concert te gaan verzorgen in de Zuiderkerk om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via Marten Busstra 612 703,

 

Fred Gommer 648 341 of Frouke van Wieren 618 588. De kaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 en aan de kassa betaald u € 9,00. We rekenen op velen van u.

 

 

 

Kerstconcert

 

Het gemengd zangkoor Zuidbarge o.l.v. Marca Warta en aan de piano Kinie Olijve geeft op zaterdag 14 december 2013 een kerstconcert in de Zuiderkerk (Wilhelminastraat 13) te Emmen met mmv Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile olv Jan vd Tuuk.

 

Het concert begint om 19.30 uur en de kerk gaat open om 19.00 uur. Toegangskaartjes kosten € 8,00 incl kopje koffie/thee en ze zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk en telefonisch te bestellen bij de volgende telefoonnummer 0591 – 677 450 of 0591- 673 044

 

Achter de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

 

 

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl Wij wensen u een goede week toe.

 

 

 

ZONDAG 3 november 2013

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds A. W. de Groot, ambtsdrager van dienst is mw H. Vugteveen en de organist is dhr B. Trip.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Rabbers en op de eerstvolgende zondag door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

Ds A. van der Kevie is een weekje afwezig (2 t/m 9 november) ivm een kloosterretraite in België.

 

Orde van Dienst:

Orgelspel

Moment van stilte

      Intochtslied       Psalm 138: 1, 3 (gemeente blijft zitten)

Woord van welkom

Votum en groet

      Zingen:                Psalm 138: 4

Gebed om ontferming

      Glorialied:          gez. 21: 1, 2, 6

Gebed om de Heilige Geest

      Lezen:                  Lukas 19: 1 - 10

      Zingen:                gez. 47

Preek

      Zingen:                gez. 437

      Gebeden, stilte, Onze Vader

Mededelingen

Kollekte

      Zingen:                gez. 401: 1, 2, 4

Zegen                   gem “Amen”

 

Collectes zondag 3 november:

1e collecte          kerk in actie                                      2e collecte          wijkkas

 

Collectes zondag 27 oktober

1e collecte nationale Bijbelzondag € 87.92         2e collecte PG Emmen € 81.36

Werelddiakonaat € 55.00

 

Zieken: geen opgaaf ontvangen

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Veldman-Baas, Zuidermarke kamer 211.  De bloemen worden gebracht door mevrouw G. Langenburg.

Bloemenfonds

Er is in totaal weer € 40,40 binnengekomen en een gift van € 50,--. Veel dank hiervoor.

 

SCHOENENDOOSACTIE 2013

Zondag 27 oktober zijn we van start gegaan met de schoenendoosactie. Tot zondag 24 november kan de doos ingeleverd worden. Doe ook mee en maak van een schoenendoos een mooi cadeau.

In de actiefolder staan tips voor het vullen van de doos en de geldenvelop zit aan de folder bevestigd. Voor transportkosten wordt € 5.-- gevraagd.

 

De schoenendozen gaan dit jaar naar:

Armenië, Roemenië, Costa Rica, Sierra Leone, Togo en India.

 

Voor jou...van mij...

Wat is het fijn om een kind ergens anders op de wereld heel blij te maken.

Op de website www.actie4kids.org  staan foto's en filmbeelden van schoenendoosuitdelingen.

 

Zendingscommissie PKN wijkgemeente Zuiderkerk-Centrum

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

Vandaag is het ZENDINGSZONDAG en zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Als u het envelopje vergeten bent, dan mag het envelopje ook de daarop volgende week of u kunt uw bijdrage ook overmaken op het  nieuwe rekeningnummer IBAN: NL74FVLB0225382938 t.n.v. zendingszondag. Naast het jaarlijkse aandeel, hopen wij ook nog een mooi bedrag over te kunnen maken naar ons projecten, daarom graag uw aandacht voor deze collecte.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! Namens de zendingscommissie, J. Baron, Penningmeester

 

Zondag 3 november:                                                                    

* Autorijden:                    Homans                                  

* Zondagskoster:               Fam Tjeerdsma                                              

* Geluid:                          Jaro Herder                                        

* Weekkoster:                   Wolter ter Steege                          

* Interieur:                       Fam Tjeerdsma                                               

    Zondag 10 november:

 * Autorijden:                    nvt

  * Zondagskoster:              nvt

 * Geluid:                          nvt

 * Weekkoster:                  Fred Gommer

* Interieur:                       Gez. schoonmaak

            

Kopij

Voor zondag 17 november kunt aanleveren tot woensdag 13 november voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl 

Algemeen nieuws

Nieuwe liedboek:

Als wijkgemeente willen we met ingang van 1 januari 2014 met het nieuwe liedboek starten.

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

Op zaterdag 30 november komen de Russen weer naar Emmen toe, om een prachtig concert te gaan verzorgen in de Zuiderkerk om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via Marten Busstra 612 703,

Fred Gommer 648 341 of Frouke van Wieren 618 588. De kaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 en aan de kassa betaald u € 9,00. We rekenen op velen van u.

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

Website: www.zuiderkerkemmen.nl Wij wensen u een goede week toe.

ZONDAG 27 oktober 2013

  

In de morgendienst gaat voor: Ds A. van der Kevie, ambtsdrager van dienst is dhr. F. Gommer en de organist is dhr A. Stulp.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Herder en volgende week zondag door de fam Rabbers.

 

Ds A. van der Kevie is een weekje afwezig (2 t/m 9 november) ivm een kloosterretraite in België.

 

Orde van Dienst:

LITURGIE (Alles uit “oude”Liedboek voor de Kerken)

Gezang 395:1,3

Moment van Stilte

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Psalm 130 geheel

Gebed

Jeremia 14:7-10, 19-22

Gezang 19:1,3

Lucas 18: 9-14

Gezang 50:3

Preek

Gezang 107:1,2

Dankgebed, voorbeden, het Onze Vader

Inzameling der gaven

Slotlied Gezang 70 geheel

Heenzending

Zegen (gezongen Amen)

 

Collectes zondag 27 oktober

1e collecte          nationale Bijbelzondag                               2e collecte PG Emmen

 

Collectes zondag 20 oktober

1e collecte          diaconie € 174.29                            2e collecte: PG Emmen € 146.34

Werelddiaconaat  € 155.00 + overschr.kaart € 65.00

 

Zieken:

Mevr. H. de Groot-Klijn Hesselink, Wenning 18, ondergaat een nieuwe serie chemokuren. We wensen haar alle kracht toe die nodig is.

Mevr. J. Otter-Jacobs, Hondsrugweg 243, gaat sterk achteruit, mevr. J. Joling-Muiderman, Wilhelminastraat 8, K411, die pas 96 jaar werd, eveneens.

Mevr. A. Busstra-Lentz, Holtingerbrink 62/88 en mevr. T. de Haan-Otter, Wilhelminastraat 8 k 208 willen we ook hier noemen. Wij bidden allen Gods nabijheid toe. Ds A. van der Kevie

 

Overleden:

Op 19 oktober is JANTIENA STAAL-LUBBERS, Wilhelminastraat 8, k 108 overleden in de leeftijd van

92 jaar.  Op 24 oktober is ze begraven op De Wolfsbergen, na een dienst van woord en gebed in het uitvaartcentrum aldaar.

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Siebring-Doornbos, Veenkampenweg 84.  De bloemen worden gebracht door mevrouw G. Herder.

 

De bloemencommissie wil graag namen horen, waar er wel eens een bloemetje naar toe zou kunnen.  Graag de namen doorgeven aan Hilly Pieters 613 114.

 

Dankwoord:

Hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk dat ik kreeg afgelopen zondag. Een mooie verrassing!

Vriendelijke groet, N. Olthof-van Oostende

 

De fam TFC Homans aan de Beatrixstraat wil de gemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen en kaarten die ze hebben ontvangen voor hun 65-jarig huwelijk.

 

Mutaties Zuiderkerk (rectificatie)

De fam K. de Jonge – Idema, Beatrixstraat 152 is sinds de zomer lid van de wijkgemeente Zuiderkerk. We wensen hen alle goeds toe. José Gommer-Pietersma

 

SCHOENENDOOSACTIE 2013

Zondag 27 oktober starten wij weer met de schoenendoosactie. Tot zondag 24 november kan de doos ingeleverd worden. Doe ook mee en maak van een schoenendoos een mooi cadeau.

In de actiefolder staan tips voor het vullen van de doos en de geldenvelop zit aan de folder bevestigd. Voor transportkosten wordt € 5.-- gevraagd.

 

De schoenendozen gaan dit jaar naar:

Armenië, Roemenië, Costa Rica, Sierra Leone, Togo en India.

 

Voor jou...van mij...

Wat is het fijn om een kind ergens anders op de wereld heel blij te maken.

Op de website www.actie4kids.org  staan foto's en filmbeelden van schoenendoosuitdelingen.

 

Zendingscommissie PKN wijkgemeente Zuiderkerk-Centrum

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

Op 3 november, de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe ontvangt u in de komende week een envelopje, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. Als u op deze zondag afwezig bent, het envelopje mag ook de daarop volgende week of u kunt uw bijdrage ook overmaken op het  nieuwe rekeningnummer 22.53.82.938  t.n.v. zendingszondag. Naast het jaarlijkse aandeel, hopen wij ook nog een mooi bedrag over te kunnen maken naar ons projecten, daarom graag uw aandacht voor deze collecte.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! Namens de zendingscommissie, J. Baron, Penningmeester

 

Zondag 27 oktober:                                                                      

* Autorijden:                    Naber/Kleine Deters                    

* Zondagskoster:            Fam Warringa                                   

* Geluid:                             Klaas Zantingh                                  

* Weekkoster:                 Jan Omvlee                                       

* Interieur:        Hillie Pieters/Bep Scholten/Willie Peeks                 

     Zondag 3 november:

 * Autorijden:                    geen/Homans

   Zondagskoster:              Fam Tjeerdsma

 * Geluid:                         Jaro Herder

 * Weekkoster:                  Wolter ter Steege

  * Interieur:                     Fam Tjeerdsma                  

Kopij

Voor zondag 3 november kunt aanleveren tot woensdag 30 oktober voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

 

Nieuwe liedboek:

Als wijkgemeente willen we met ingang van 1 januari 2014 met het nieuwe liedboek starten.

 

Stichting Op`t stee op zoek naar bestuurders

De Stichting op`t Stee vangt ruim 20 uitgeprocedeerde asielzoekers op in Emmen. Goed werk wordt er verricht. Maar het vraagt ook veel van de vrijwillige bestuurders. Na een lange tijd van grote inzet en betrokkenheid hebben een 3 tal bestuurders aangegeven met hun taak te willen stoppen Daarmee verkeert de Stichting in grote zorg om het werk te kunnen blijven voortzetten. De stichting  is op zoek naar vrijwilligers die een bestuursfunctie voor bepaalde tijd op zich willen nemen. Interesse? U wordt uitvoerig geinformeerd. Graag uw reactie naar Joop van Luit tel.0591-610519 of mail: joopvanluit@home.nl.

 

Zang-en evangelisatiedienst

Zondag 3 november a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door Ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. Ichthuskoor  o.l.v. Frits Vugteveen. De organist is Wim Kramer. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

Op zaterdag 30 november komen de Russen weer naar Emmen toe, om een prachtig concert te gaan verzorgen in de Zuiderkerk om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via Marten Busstra 612 703,

Fred Gommer 648 341 of Frouke van Wieren 618 588. De kaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 en aan de kassa betaald u € 9,00. We rekenen op velen van u.

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

Wij wensen u een goede week toe.

 

ZONDAG 20 oktober 2013

 

 

Deze morgendienst is een gezamenlijke dienst van Emmen-Oost, Grote Kerk en Zuiderkerk

 

In de morgendienst gaat voor: Ds J. de Korte, ambtsdrager van dienst is dhr F. Gommer en de organist is dhr K. Salomons. Na de dienst is er koffiedrinken.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk en volgende week zondag door de Fam Herder.

 

Denkt een ieder er wel aan dat volgende week zaterdag de klok weer achteruit gaat. Dus de nacht is een uurtje langer zal zijn.

 

Orde van Dienst: (zie bijlage)

 

Collectes zondag 20 oktober

1e collecte          diaconie                                             2e collecte PG Emmen

 

Collectes zondag 6 oktober

1e collecte          Kerk en Israël   € 79.47                 2e collecte Wijkkas Zuiderkerk  € 77.95

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Olthof-van Oostende in de Oostermarke.  De bloemen worden gebracht door mevrouw Bakker.

 

De bloemencommissie wil graag namen horen, waar er wel eens een bloemetje naar toe zou kunnen.  Graag de namen doorgeven aan Hilly Pieters 613 114.

 

Zieken:

Mevr. M. van  der Graaf-Batterink, Matissepassage 80 is na een val met bloeding in het hoofd, opgenomen in het Scheperziekenhuis, I.C. oost 3. We willen haar gedenken in onze voorbede en kunnen haar ook op andere wijze ons meeleven tonen. Ds A. van der Kevie

Ps; onlangs is ze overgeschreven naar de wijkgemeente Kapel

 

Dankwoord:

De fam Warringa (Kapelstraat) is dankbaar voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die ze mochten ontvangen vanuit de wijkgemeente ivm hun 50-jarig huwelijk.

 

Mw Schots-Haaksema wil de gemeente hartelijk dankzeggen voor de prachtige bloemen die ze op zondag 6 oktober heeft ontvangen.

 

Mw de Haan-Otter uit de Zuidermarke wil ook de gemeente dankzeggen voor de prachtige bloemen die ze onlangs heeft ontvangen.

 

Onlangs is er boeket bloemen gebracht naar onze organist dhr Vogelaar, door Fred en José Gommer namens de wijkgemeente. Hij wil ons via deze weg hartelijk danken voor de prachtige bloemen die hij van ons heeft ontvangen. De operatie van zijn heup is inmiddels achter de rug. Nu is hij aan het revalideren. Dat gaat gelukkig voorspoedig, maar het zal nog wel even duren voor hij weer helemaal de oude is. Het is al wel weer een poosje geleden, maar hij hoopt in januari weer achter het orgel plaats te nemen om de gemeentezang te ondersteunen. Een hartelijke groet namens Floor Vogelaar.

 

Mutaties Zuiderkerk

De fam de Jonge – Idema is sinds de zomer lid van de wijkgemeente Zuiderkerk. We wensen hen allegoeds toe.

José Gommer-Pietersma

 

Zendingscommissie PKN wijkgemeente Zuiderkerk-Centrum

Aan de leden van onze Wijkgemeente,

Op 3 november, de ZENDINGSZONDAG zal de eerste collecte in onze kerk bestemd zijn voor de zending. Daartoe ontvangt u in de komende week een envelopje, waarin u uw gift kunt geven tijdens de dienst. Als u op deze zondag afwezig bent, het envelopje mag ook de daarop volgende week of u kunt uw bijdrage ook overmaken op het  nieuwe rekeningnummer 22.53.82.938  t.n.v. zendingszondag. Naast het jaarlijkse aandeel, hopen wij ook nog een mooi bedrag over te kunnen maken naar ons projecten, daarom graag uw aandacht voor deze collecte.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! Namens de zendingscommissie, J. Baron, Penningmeester

 

Berichtgeving Emmen-Oost

De Speciale Diaconie Collecte in De Schepershof is op zondag 27 oktober bestemd voor ‘Het Nederlands Bijbelgenootschap’. Het is dan de ‘Nationale Bijbelzondag’. Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Hun motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan. Wilt u zelf wat overmaken, het IBAN is: NL74SNSB 0266380808.

 

Zondag 20 oktober:                                                                      

* Autorijden:                   Warringa/geen chauffeur           

* Zondagskoster:              Fam Langenburg                            

* Geluid:                         Jaro of Klaas                                      

* Weekkoster:                  Fred Gommer                                  

* Interieur:                      Kleine Deters / Bakker                

      Zondag 27 oktober:

    * Autorijden:                    Naber/Kleine Deters 

    * Zondagskoster:               Fam Warringa

    * Geluid:                           Klaas Zantingh

    * Weekkoster:                   Jan Omvlee

    * Interieur:          Hillie Pieters/Bep Scholten/Willie Peeks  

Kopij

Voor zondag 27 oktober kunt aanleveren tot woensdag 23 oktober voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

 

Zondag 20 oktober Herfstconcert Kamerkoor Tourdion in Grote Kerk Emmen

Kamerkoor Tourdion luidt op zondag 20 oktober a.s. de herfst in met een concert in de Grote Kerk in Emmen. Het koor kent een grote schare aanhangers, zowel vanwege de kwaliteit van de musici als door het repertoire. Onder leiding van dirigente Els Kruis brengen 33 enthousiaste koorleden mooie en vooral bijzondere a capella koormuziek.

Op het programma staan werken van Dvořák, Parry, R. V.Williams, Rutter, Haydn, Söderman, Sweelinck, Bach, Elgar, Maessen, Bortnianski en Galuppi.

Dit concert vangt aan om 15.00 uur. Entree € 15,00, inclusief pauzeconsumptie. Voorverkoop van kaarten bij Henny Katerberg, 0591-621428. Van harte welkom bij dit concert! Hannie Alting, namens de Stichting Grote Kerk Cultureel.

Grote Boekenmarkt

In het jeugdgebouw van de Kapel zal er zaterdag 26 oktober 2013 een boekenmarkt zijn. U bent welkom vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur. Ook kan er weer volop genoten worden van de overheerlijke rozijnenbollen van het veenpark.

 

Kerkennacht in Emmen op zaterdag 26 oktober

Voor de 2e maal zal er in Emmen een Kerkennacht worden gehouden. Dit maal op

zaterdag 26 oktober van 18.00 uur tot 22.00 uur in de Grote Kerk in het centrum van Emmen.

Een programma met zang, optredens, aandacht voor kinderen  etc. In en rond de Kerk komen 15 stands met allerlei informatie. De toegang is gratis evenals de  koffie, thee en limonade .

Kerkennacht is Bonusnacht. U krijgt een uur extra ! Immers die nacht mag u de klok een uurtje achteruit zetten. Deze kerkennacht wordt rond 22.00 uur afgesloten met een korte vesperviering.

Hartelijk welkom om binnen te lopen en die kerkenacht te beleven.

 

Zang-en evangelisatiedienst

Zondag 3 november a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door Ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. Ichthuskoor  o.l.v. Frits Vugteveen. De organist is Wim Kramer. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

Vocaalensemble HARMONIE uit St.Petersburg

Op zaterdag 30 november komen de Russen weer naar Emmen toe, om een prachtig concert te gaan verzorgen in de Zuiderkerk om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via Marten Busstra 612 703,

Fred Gommer 648 341 of Frouke van Wieren 618 588. De kaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 en aan de kassa betaald u € 9,00. We rekenen op velen van u.

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

Wij wensen u een goede week toe.

ZONDAG 6 oktober 2013 

In de morgendienst gaat voor: Ds Boon uit Hoogeveen, ambtsdrager van dienst is dhr J. Herder en de organist is dhr Koos Salomons.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Hazelhoff en op zondag 20 oktober door de diakenen van de Grote Kerk en Zuiderkerk.

 

Orde van Dienst:

Intrede: Psalm 147:1

Na votum en groet: Klein Gloria

Na de lezing van de wet: Psalm 147:7

Eerste schriftlezing: Jesaja 40:12-25

Zingen: Gezang 86:4,8

Tweede schriftlezing: Mattheus 13:24-30,36-43

Zingen: Gezang 64:1,3,4

Na de preek: Gezang 50:5,6

Als geloofsbelijdenis zingen: Gezang 50:7,8 (staande)

Slotlied: Gezang 21:1,7

 

Collectes zondag 6 oktober

1e collecte          Kerk en Israël                   2e collecte Wijkkas Zuiderkerk

 

Collectes zondag 29 september

1e collecte          diaconie € 98.63              2e collecte PG Emmen € 95.65

 

GELUKWENSEN

50 en 65 jaar getrouwd zijn resp. dhr en mevr Warringa-Doornbos, Kapelstraat 110 en

dhr en mevr.Homans-Nieboer, Beatrixstraat 83. Felicitaties voor hen allen en Gods Zegen ook voor de toekomst, namns de gemeente, Ds van der Kevie

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Schots-Haaksema,

Boomvalk 80.  De bloemen worden gebracht door mevrouw Huizing.

 

Bloemenfonds:

Over de maand september is er een bedrag binnengekomen van € 35.40 en is er een gift geweest van € 100,--. We zijn hier enorm blij mee.

 

Dankwoord:

Mw Witteveen uit de Oostermarke wil de gemeente hartelijk dankzeggen voor de prachtige bloemen die ze afgelopen zondag heeft ontvangen. Toch fijn als er naar je omgekeken wordt.

 

Dankbetuiging

Bij deze wil ik iedereen, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man Johan Olthof. Het was ons tot troost. N. Olthof-van Oostende, Veenkampenweg 266.

 

Zondag 6 oktober:                                                                        

* Autorijden:                    Baron/Naber                                     

* Zondagskoster:            Fam Zantingh                                   

* Geluid:                             Jaro Herder                                        

* Weekkoster:                 Jan Omvlee                                      

* Interieur:                        Fam Bergman                                   

  Zondag 13 oktober:

* Autorijden:                    nvt

 * Zondagskoster:              nvt

 * Geluid:                         nvt

 * Weekkoster:                 Wolter ter Steege

 * Interieur:        Wea Nijhoff en Willy Peeks

Kopij

Voor zondag 20 oktober kunt aanleveren tot woensdag 16 oktober voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

 

Praise-concert in de Grote Kerk in Emmen op 6 oktober 2013

Het ICHTHUSKOOR-EMMERMEER zal vanmiddag 2013 samen met het CHRISTELIJK MANNENKOOR VEENDAM een PRAISE-CONCERT verzorgen in de Grote Kerk in Emmen-Centrum. Het uit te voeren repertoire omvat ondermeer lofliederen uit de Engelse traditie, maar ook zal door het Ichthuskoor-Emmermeer enkele delen uit de Missa Brevis van Jacob de Haan ten gehore worden gebracht. Daarnaast zullen beide koren gezamenlijk enkele nummers uitvoeren.

Als solisten zullen meewerken Jeanet Schuring (sopraan), Frits Vugteveen (bariton) en Jan de Roos (piano, solo en begeleiding. Dick Swama (orgel) zal de begeleiding verzorgen.  

Frits Vugteveen, die zowel dirigent van het Ichthuskoor-Emmermeer als van het Christelijk Mannenkoor Veendam is, heeft de algehele leiding.  Het concert begint om 16:00 uur. De kerk is open om 15:30 uur. Een toegangskaart kost  €7,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden en bij de ingang van de kerk.

 

Zang- en evangelisatiedienst:

Vanavond wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de Kapel, aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. J. Bakker uit Klazienaveen - Noord. M.m.v. de Chr. Zanggroep  ”Soud of Joy”uit Winsum. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur.

U bent allen van harte welkom.


Bijbelquiz
De afdeling Emmen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert op woensdag

 16 oktober 2013 een Bijbelquiz voor Zuidoost-Drenthe. Deze wordt gehouden in de Baptistenkerk "De Wegwijzer" (Meerstraat 36, 7815 XH Emmen) en is geschikt voor iedereen. Er is inloop vanaf 19.30 uur en de quiz begint om 20.00 uur met als quizmaster Henk Jumelet, CDA-wethouder van de gemeente Emmen. De toegang is vrij. Aan het eind van de avond wordt er een collecte gehouden voor de dekking van de kosten. Opgave uiterlijk 11 oktober 2013 bij Gerrit Kroes. Bij voorkeur via de mail (gerritenanja@hetnet.nl) of anders per telefoon (0591 - 632407).

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site.

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

Wij wensen u een goede week toe.

ZONDAG 29 september 2013

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds A. van der Kevie, ambtsdrager van dienst is mw Frouke van Wieren en de organist is dhr Koos Salomons.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door José Gommer en Fenny Busstra en op zondag 6 september door de fam Hazelhoff.

 

Orde van Dienst: zie liturgie.

 

Startzondag 2013

Vandaag is de startzondag. We hebben als thema voor deze zondag: geloven met hart en ziel. Wat gaan we allemaal doen op deze zondag. Na de kerkdienst zal het vervolg zijn bij de fam Nijhoff aan de Huizingsbrinkweg. We starten met een kopje koffie of thee of iets frissigs en iets lekkers erbij. Daarna gaan we de startzondag vervolgen met een heerlijke BBQ, broodjes, soep en de overheerlijke salades van onze Marten. Ook dit jaar doen we er een rad van avontuur bij. Hoop dat een ieder een leuk presentje heeft meegenomen. En natuurlijk dit alles onder het genot van een drankje.

 

Collectes zondag 29 september

1e collecte          diaconie                             2e collecte PG Emmen

 

Collectes zondag 22 september

1e collecte: Vredeswerk € 117.15             2e collecte: PG Emmen € 106.17

Avondmaal Zuidermarke   € 128.45

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Witteveen, Oostermarke 220.  De bloemen worden gebracht door mevrouw Oving.

 

Zieken

Mevr. H. Idema-Keep,  krijgt maandag een behandeling aan de schildklier in het ziekenhuis in Meppel. Mevr. A. Schots-Haaksema, Boomvalk 80/201 topt met haar gezondheid. We groeten hen hartelijk en wensen hen kracht en gezondheid toe. Ds. van der Kevie

 

Zondag 29 september:                                                              

* Autorijden:                    ter Steege/Tjeerdsma                 

* Zondagskoster:              Fam Kors                                            

* Geluid:                         Klaas Zantingh                                

* Weekkoster:                 Fred Gommer                                  

* Interieur:                     Gez. schoonmaak                          

   Zondag 6 oktober

 * Autorijden:                    Baron/Naber

 * Zondagskoster:              Fam Zantingh  

 * Geluid:                         Jaro Herder

 * Weekkoster:                  Jan Omvlee

  * Interieur:                     Fam Bergman 

Kopij

Voor zondag 6 oktober kunt aanleveren tot woensdag 2 oktober voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 

Algemeen nieuws

 

Ballonnen van de zendingszondag:

Naam

Adres

Vindplaats

G. Swart

 

Nieuw amsterdam

Warringa

 

Dalen

Jenny Dekker

 

Coevorden

D. Scheper

 

Coevorden

Laus Deo

Mezenveld 69

De Krim

Janna Wiersma

Kniphorststraat 55

Anerveen

Richarda Mennik

Ermerweg 168

Anerveen

H. Harms-Engberts

Beatrixstraat 2

’t Laar bij Emlichheim

A. Kugel

Hondsrugweg 297

Raalte

Tineke Zwarts

Angesloerstraat 16

Vollenhove           ( winnaar )

 

De winnaar is door de ZWO commissie verblijd met een bloemetje.

 

Oproep aan de autobezitters van onze Zuiderkerkgemeente

Momenteel  zijn er 7 broeders die zo nu en dan een zondag de auto beschikbaar stellen om een drietal oudere mensen op te halen om zondagse  morgendienst inde Zuiderkerk te kunnen bijwonen. Er zijn autorijders die 2 of meerdere functies in de kerk vervullen en het kan voorkomen dat een autobezitter mag rijden en ouderling/diaken van dienst zijn, of eventueel zondagskoster. Daarom een dringende vraag aan de autobezitters van de Zuiderkerk, ook al woont u op kleine afstand van de kerk: meldt u zich aan voor het rijden van onze oudere broeder en/of zuster, zodat zij op de zondag ook de diensten in de Zuiderkerk kunnen meevieren. Hoe meer autorijders, hoe minder vaak de autorijder dienst heeft. Het is voor mij ondoenlijk om alle autobezitters persoonlijk te vragen daarom mag u dit bericht als persoonlijk aan u gericht voelen. De zondagen dat wij een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk houden, rijdt er geen auto daar de dames deze diensten niet bijwonen. Dat kan dus geen belemmering meer voor u zijn. U mag zich telefonisch melden op 06 – 28 63 52 43 of per email: janlangenburg@hetnet.nl. Wel wil ik u verzoeken voor 1 december te reageren, daar begin december het nieuwe rooster gemaakt dient te worden. Ik wacht de vele reacties af.
Met vriendelijke groet,  Jan Langenburg.

 

LAATSTE STOLPERSTEIN LEGGING IN EMMEN  IN HET KADER VAN EEN JOODSE WEEK.

Op 2 oktober a.s. zullen de laatste van 132 Stolpersteine geplaatst worden in het centrum van Emmen. Stolpersteine worden gelegd voor de huizen waar Joodse mensen  woonden, die rond 2 oktober 1942 uit Emmen weggevoerd werden en  waarvan de meesten vermoord werden.Om 12.00 wordt begonnen  bij de Wilhelminstraat 54 en de laatste steen wordt voor het huis naast de Synagoge gelegd in de Julianastraat om 15.20 uur. Daarna is er een bijeenkomst in de Synagoge.

 

Deze steenlegging is onderdeel van een Joodse week met tal van activiteiten.

vandaag 29 september:                               Klezmerconcert door de groep Mesjogge

in de Synagoge om 15.00 uur.

woensdag 2 oktober om 19.00 uur;        de film Fill theVoid vertoont in het filmhuis.

donderdag 3 oktober om 19.30 uur        Marcel Bulte in de Zuiderkerk houdt een lezing  over het "Dagboek van een Joodse ambtenaar ".

vrijdag 4 oktober om 19.00 uur                 in de Muzeval een interessant programma,dat begint met korte lezingen over het Joodse leven in Emmen en om 20.00 uur gevolgd wordt door een stuk in het theater door Sanne Terlouw en het Orion Ensemble.

In de Bibliotheek is een doorlopende tentoonstelling.

Denise Jannah zingt in viering in de Grote Kerk van Emmen

Zondag 6 oktober komt zangeres Denise Jannah (www.denisejannah.com) naar Emmen. ’s Middags treedt ze op in café Rue de la Gare. ’s Morgens zingt ze in de viering in de Grote Kerk, begeleid door gitarist Wolf Martini. Denise Jannah is een zangeres met wereldfaam. Ze zingt jazz, gospels en gedichten waar ze zelf muziek bij schreef.

Deze viering zal worden gebouwd om haar muziek heen. De viering is interessant voor mensen die van iets bijzonders houden en zeker ook voor mensen die niet zo gauw naar de kerk gaan. Nodig ze uit en neem ze mee! Let op: de viering begint, anders dan in het kerkblad vermeld, om 11.00 uur. In de viering wordt gecollecteerd voor de extra kosten die met hun optreden gemoeid zijn.

 

Praise-concert in de Grote Kerk in Emmen op 6 oktober 2013

Het ICHTHUSKOOR-EMMERMEER zal op zondag 6 oktober 2013 samen met het CHRISTELIJK MANNENKOOR VEENDAM een PRAISE-CONCERT verzorgen in de Grote Kerk in Emmen-Centrum. Het uit te voeren repertoire omvat ondermeer lofliederen uit de Engelse traditie, maar ook zal door het Ichthuskoor-Emmermeer enkele delen uit de Missa Brevis van Jacob de Haan ten gehore worden gebracht. Daarnaast zullen beide koren gezamenlijk enkele nummers uitvoeren.

Als solisten zullen meewerken Jeanet Schuring (sopraan), Frits Vugteveen (bariton) en Jan de Roos (piano, solo en begeleiding. Dick Swama (orgel) zal de begeleiding verzorgen.  

Frits Vugteveen, die zowel dirigent van het Ichthuskoor-Emmermeer als van het Christelijk Mannenkoor Veendam is, heeft de algehele leiding.  Het concert begint om 16:00 uur. De kerk is open om 15:30 uur. Een toegangskaart kost  €7,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden en bij de ingang van de kerk.

 

Zang- en evangelisatiedienst:

Zondag 6 oktober a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de

Kapel, aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. J. Bakker uit Klazienaveen - Noord. M.m.v. de Chr. Zanggroep  ”Soud of Joy”uit Winsum. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site. Dat is:

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

Wij wensen u een goede week toe.

 

 

Met hart en ziel geloven,
dat doet ons veel beloven!
Van dromen en van zin
ook bij elk nieuw begin.
Voor groten en voor kleinen
gemeenschap willen zijn.
Zo trekken wij verder,
gedreven door de Herder.
Gemeente zijn voor velen,
het valt niet te verhelen.
We zijn een open hof
en zingen daar Gods lof.

 

ZONDAG 22 september 2013

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds J. Fischer, ambtsdrager van dienst is mw T. Zwarts en de organist is dhr J. de Goede.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Zantingh en volgende week zondag door de José Gommer en Fenny Busstra.

 

Orde van Dienst: zie blad 2

Tijdens de startzondag zal er een liturgie zijn.

 

Collecte voor zondag 22 september

1e collecte: Vredeswerk              2e collecte: PG Emmen

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers.

In de dienst van zondag 29 september zal Gea Herder worden bevestigd als ouderling. Zij verruilt het ambt van diaken voor het ambt van ouderling. Met dank aan hun inzet wordt in deze dienst afscheid genomen van Willy Feijen en Harry Groenwold als diakenen, van Tineke Zwarts als ouderling en van Max Laning als ouderling met een bijzondere opdracht, namelijk scriba van de AK. De kerkenraad

 

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Smallenburg-de Hoop. Derksstraat 196. De bloemen worden gebracht door mevrouw Pieters.

 

Dankwoord:

Mw Kors-van Dijk wil de gemeente hartelijk dank zeggen voor de schitterende bloemstuk wat ze heeft ontvangen. Ze vindt het fijn dat er aan haar is gedacht.

 

EXCUSES

In het overlijdensbericht van Henny Zondag, sprak ik abusievelijk over haar vriendin S. Zondag. Dat moet mevr. S. Vos, Prinsenlaan 67 zijn. Mijn welgemeende excuses aan haar. Slordig van mij. En het luistert nu juist zo nauw in zo’n overlijdensbericht. Gods kracht bidden we mevr. S. Vos toe om alleen verder te gaan! Ds. A. van der Kevie

 

ALGEMENE OPROEP

Als u zelf ziek bent of van ziekte van een ander hoort, geeft het me a.u.b. zo spoedig mogelijk door, zodat ik daar aandacht aan kan geven. Tenminste als u wilt, dat ik het weet.  U begrijpt dat ik er voorzichtig mee zal omgaan. Ds. A. vd Kevie

 

 Zondag 22 september:                                                        

* Autorijden:                    Homans/Warringa                         

* Zondagskoster:               Fred Gommer                                  

* Geluid:                          Klaas Zantingh                                                 

* Weekkoster:                  W. ter Steege                                               

* Interieur:                      Fam Tjeerdsma                                             

  Zondag 29 september

 * Autorijden:           ter Steege/Tjeerdsma 

 * Zondagskoster:      Fam Kors 

 * Geluid:                 Klaas Zantingh 

 * Weekkoster:         FredGommer 

 * Interieur:             Gez. schoonmaak  

Kopij

Voor zondag 29 september kunt aanleveren tot woensdag 25 september voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

Algemeen nieuws

Oproep aan de autobezitters van onze Zuiderkerkgemeente

Momenteel  zijn er 7 broeders die zo nu en dan een zondag de auto beschikbaar stellen om een drietal oudere mensen op te halen om zondagse  morgendienst inde Zuiderkerk te kunnen bijwonen. Er zijn autorijders die 2 of meerdere functies in de kerk vervullen en het kan voorkomen dat een autobezitter mag rijden en ouderling/diaken van dienst zijn, of eventueel zondagskoster. Daarom een dringende vraag aan de autobezitters van de Zuiderkerk, ook al woont u op kleine afstand van de kerk: meldt u zich aan voor het rijden van onze oudere broeder en/of zuster, zodat zij op de zondag ook de diensten in de Zuiderkerk kunnen meevieren. Hoe meer autorijders, hoe minder vaak de autorijder dienst heeft. Het is voor mij ondoenlijk om alle autobezitters persoonlijk te vragen daarom mag u dit bericht als persoonlijk aan u gericht voelen. De zondagen dat wij een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk houden, rijdt er geen auto daar de dames deze diensten niet bijwonen. Dat kan dus geen belemmering meer voor u zijn. U mag zich telefonisch melden op 06 – 28 63 52 43 of per email: janlangenburg@hetnet.nl. Wel wil ik u verzoeken voor 1 december te reageren, daar begin december het nieuwe rooster gemaakt dient te worden. Ik wacht de vele reacties af.
Met vriendelijke groet,  Jan Langenburg.

 

Startzondag 2013

Startzondag 29 september 2013. We hebben als thema voor deze zondag: geloven met hart en ziel. Wat gaan we allemaal doen op deze zondag. Om 10 uur gaan we met z’n allen naar de kerk, daarna zal het vervolg zijn bij de fam Nijhoff aan de Huizingsbrinkweg. We starten met een kopje koffie of thee of iets frissigs en iets lekkers erbij. Daarna gaan we de startzondag vervolgen met een heerlijke BBQ, broodjes, soep en de overheerlijke salades van onze Marten. Ook dit jaar doen we er een rad van avontuur bij. Als een ieder een leuk presentje meeneemt wordt dit een leuke dag.

En natuurlijk dit alles onder het genot van een drankje.

 

Vandaag zal er een hart aan een ieder uitgereikt worden. Graag de tekst goed lezen en probeer dit in te vullen en deze op de startzondag 29 september graag inleveren bij binnenkomst van de kerk bij Fenny Busstra of José Gommer.

We hopen iedereen dan te zien op de startzondag 2013.  In deze dienst zal er ook een liturgie zijn.

 

Praise-concert in de Grote Kerk in Emmen op 6 oktober 2013

Het ICHTHUSKOOR-EMMERMEER zal op zondag 6 oktober 2013 samen met het CHRISTELIJK MANNENKOOR VEENDAM een PRAISE-CONCERT verzorgen in de Grote Kerk in Emmen-Centrum. Het uit te voeren repertoire omvat ondermeer lofliederen uit de Engelse traditie, maar ook zal door het Ichthuskoor-Emmermeer enkele delen uit de Missa Brevis van Jacob de Haan ten gehore worden gebracht. Daarnaast zullen beide koren gezamenlijk enkele nummers uitvoeren.

Als solisten zullen meewerken Jeanet Schuring (sopraan), Frits Vugteveen (bariton) en Jan de Roos (piano, solo en begeleiding. Dick Swama (orgel) zal de begeleiding verzorgen.  

Frits Vugteveen, die zowel dirigent van het Ichthuskoor-Emmermeer als van het Christelijk Mannenkoor Veendam is, heeft de algehele leiding.  Het concert begint om 16:00 uur. De kerk is open om 15:30 uur. Een toegangskaart kost  €7,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden en bij de ingang van de kerk.

Zang- en evangelisatiedienst:

Zondag 6 oktober a.s. wordt er een Zang en Evangeliedienst gehouden in de

Kapel, aan de Kapelstraat te Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. J. Bakker uit Klazienaveen - Noord. M.m.v. de Chr. Zanggroep  ”Soud of Joy”

uit Winsum. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur.

U bent allen van harte welkom.

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site. Dat is:

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

Wij wensen u een goede week toe.

 

LITURGIE:

Orgelspel

De kerkenraad komt binnen – er is een moment van stilte

We zingen ons intochtlied: Psalm 84: 1+2

Bemoediging en groet

We zingen: Psalm 84: 6

Welkom en korte inleiding op de dienst

Gebed om Gods ontferming en zijn zegen over de dienst

Glorialied: Gezang 460: 1+2+5

Lezing uit de Bijbel: Marcus 8, 27 t/m 36

We luisteren naar een lied van Huub Oosterhuis: ’29 namen voor Jezus’

Overdenking ‘Wie is Jezus – voor jou en voor mij?’

Antwoordlied: gezang 446: 1+2+3+4

We geven onze gaven

Viering van het Heilig Avondmaal:

Inleidend op de viering zingen wij : Gezang 51

Nodiging

Tafelgebed:

V: De Heer is met u allen

G: zijn vrede is met u.

V: Verheft u harten

G: we heffen ze op tot de Heer.

V: Laten we danken de Heer onze God.

G: Ja, het past ons de Heer te danken

 

V: U danken wij, God, onze Heer. God van overal en altijd, van mensen, dieren en planten, van water lucht en aarde, die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

G: Kom tot ons, hier in ons midden!

We zingen: (melodie Ps. 136)

Loof de Heer, want God is goed,

die de mensen leven doet

en hen als op handen draagt –

liefde die de dood verjaagt.

 

Dank de Heer die alles schiep

en ons hier bij name riep.

Heilige, groot is uw macht,

maak ons vrij, toon ons uw kracht.

 

 

 

 

 

 

V: In Jezus zien we wie U bent: mens onder de mensen, bewogen om hun lot.

Zo nam Jezus brood en beker, dankt u en deelde daarvan uit.  Telkens als wij samen komen rond de tafel, deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

 

G: Kom tot ons, hier in ons midden!

 

We zingen: (melodie Ps. 136)

Loof de Heer, want God is goed;

zie, wat Jezus voor ons doet:

brood is Hij voor mij en wijn;

ik mag gast aan tafel zijn.

 

V: Uw Geest is gekomen, kracht om alles nieuw te maken: brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken. Geroepen om met U mee te gaan vormen we een gemeenschap van klein en groot, één wereldwijde gemeente

 

G: Kom tot ons, hier in ons midden!

 

We zingen: (melodie Ps. 136)

Loof de Heer, want God is goed,

die ons weer herleven doet.

Toekomst heeft ons aangeraakt,

vrede voor wie vrede maakt!

 

Dank de Heer, kom in de kring,

leef van de verwondering.

Dat ook jij erbij mag zijn,

bij het brood en bij de wijn.

 

We bidden samen het Onze Vader

We delen brood en wijn, nadat de voorganger de inzettingswoorden heeft uitgesproken.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 444: 1+2+3

Zegen

 

 

Avondmaal om te gedenken
zo groot zo ongewoon
Het gebroken brood
Lichaam van God's zoon
De wijn het bloed van Jezus
Het nieuwe verbond
Vergeving is waar het voor
staat en stond
Want het laatste avondmaal
is nu ook actueel
Zijn wij als Judas?
Of laten wij Jezus heel
Staan wij stil bij zijn lijden
zijn wanhoop aan het kruis
Dan gaan wij aan, en vieren
Avondmaal in God's huis

 Wij wensen u een goede week toe.

 

ZONDAG 15 september 2013

 

 

 

 In de morgendienst gaat voor: Dhr F. Sprenger uit Schoonebeek, ambtsdrager van dienst is

 

mw. A. Zantingh en de organist is K. Salomons.

 

Na de dienst is er koffiedrinken.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam diakenen van de Grote Kerk en de Zuiderkerk en volgende week zondag door de fam Zantingh.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

de voorbereiding

 

-          orgelspel

 

-          moment van stilte

 

-          beginlied: psalm 25: 7,8

 

-          votum 

 

-          drempelgebed

 

-          bemoediging

 

-          psalm 25: 10

 

-          gebed voor de nood van de wereld

 

-          loflied: gezang 301: 1,2,5

 

de dienst van het Woord

 

-          openingsgebed

 

-          lezing uit het Oude Testament: Job 3: 1-12, 24-26

 

-          psalm 102: 1,2,5

 

-          apostellezing: Romeinen 8: 31-39

 

-          gezang 477:2

 

-          lezing uit het Evangelie: Lucas 13: 1-9

 

-          lofprijzing

 

-          gezang 327

 

-          kanselgroet

 

-          tekstwoord:

 

Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg

 

-      uitleg van de Heilige Schrift

 

-          kanselzegen

 

-          gezang 463: 1,2,5

 

 

 

de dienst van de gebeden en de gaven

 

-          gebeden

 

 • inleidend gebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk "Onze Vader"

 

-          inzameling van de gaven

 

-          slotlied: gezang 473: 1,2,3,5,10

 

-          zegenbede

 

Collecte voor zondag 15 september

 

1e collecte Jeugdwerk PKN         2e collecte is voor de PG Emmen

 

 Bevestiging en afscheid ambtsdragers.

 

In de dienst van zondag 29 september zal Gea Herder worden bevestigd als ouderling. Zij verruilt het ambt van diaken voor het ambt van ouderling.

 

Met dank aan hun inzet wordt in deze dienst afscheid genomen van Willy Feijen en Harry Groenwold als diakenen, van Tineke Zwarts als ouderling en van Max Laning als ouderling met een bijzondere opdracht, namelijk scriba van de AK. De kerkenraad

 

 Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw Kors-van Dijk. De bloemen worden gebracht door mw B. Kors.

 

 Bloemenfonds

 

Het bloemenfonds heeft in de afgelopen 3 maanden opgebracht

 

Juni € 54.75 en een gift van € 10,-- en € 15,--, Juli € 39.04, Augustus € 48.86 en een gift van € 10,--/

 

Wij danken u hartelijk voor de giften van het bloemenfonds.

 

 Dankwoord:

 

Mevrouw T. Oosting-Doeve, Wilhelminastraat wil de gemeente hartelijk danken voor alle bezoek, kaarten, telefoontjes en de bloemen die ze heeft ontvangen van de Zuiderkerkgemeente. Het waren zonnestraaltjes. Nogmaals veel dank Tinie Oosting

 

 Ook de fam Hoorn, (Zuidermarke) wil de gemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen die ze op 25 augustus jl kregen. Fijn als er toch aan je gedacht wordt. Veel dank daarvoor.

 

 Zieken: geen opgaaf ontvangen

 

 OVERLEDEN

 

Op 27 augustus overleed Johan Olthof, Veenkampenweg 266, in de leeftijd van 86 jaar.

 

Na een dienst van Woord en Gebed is hij op 31 augustus gecremeerd,in crematorium De Meerdijk .

 

Moge de Heer mevr. Olthof, de kinderen en (achter)kleinkinderen zijn nabijheid schenken in hun gemis.

 

 Op 29 augustus overleed Hendrikkien (Henny) Zondag, vriendin van mevr. S.Zondag, Prinsenlaan 67, op 86 jarige leeftijd.

 

Na een dienst in de Grote Kerk, waar zij lidmaat van was, is ze begraven op de Wolfsbergen.

 

Moge God zijn Geest geven aan mevr. S. Zondag , nu ze alleen verder moet.

 

 Op 31 augustus overleed Gerrit Gerardus Hebels, in de leeftijd van 82 jaar, Wilhelminastraat 8, A124.

 

Na een Dienst van Woord en Gebed, op 5 september, in de aula van DLE Overse Bos, is hij daar op de begraafplaats ter ruste gelegd.  

 

Moge de Heer van alle leven mevr. Hebels, de kinderen, klein-en achterkleinkinderen bemoedigen om zonder man, vader en (over)opa verder te gaan.

 

 Zondag 15 september:                                                                Zondag 22 september

 

* Autorijden:                    Kleine Deters/Baron                     * Autorijden:                    Homans/Warringa

 

* Zondagskoster:            Fam Tjeerdsma                                                * Zondagskoster:            avondmaalskoster

 

* Geluid:                             F. Gommer                                         * Geluid:                             Klaas Zantingh

 

* Weekkoster:                 J. Omvlee                                           * Weekkoster:                 W. ter Steege

 

* Interieur:        de dames Pieters, Scholtens en Peeks * Interieur:                        fam Tjeerdsma

 

 Kopij

 

Voor zondag 22 september kunt aanleveren tot woensdag 18 september voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.  Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 Algemeen nieuws

 

 Agenda komende week

 

Maandag 16 september Kerkenraad om 19.30 uur

 

Dinsdag 17 september ACK om 19.30 uur

 

Woensdag 18 september om 20 uur begint de toneelgroep weer voor de laatste vrijdag van januari 2014.

 

 Openluchtdienst – wat een feest!

 

Op zondag 1 september hebben wij met ca. 750 mensen de eerste gezamenlijke openluchtdienst van alle wijken van de PG Emmen op het Drenthina – sportpark gevierd. Dankzij een enthousiaste voorbereidingsgroep waarin alle wijken vertegenwoordigd waren en dankzij vele helpende handen op de dag zelf werd het één groot feest. We hadden het weer mee, de sfeer was ontspannen en vooral ook het thema van de dienst schiep een geest van verbondenheid met elkaar: ‘Emmen in de steigers – draag jij je steentje bij?’ We hopen dat de goede impulsen van deze dag mogen doorwerken in ons gemeente – zijn en zijn benieuwd hoe er in de wijken wordt verder gebouwd aan de Lego – kerken! – De collectes in de dienst hebben veel opgebracht: € 1464,34 euro voor het Hospice en € 874,20 euro voor de onkosten van de dag. Alle gevers heel hartelijk bedankt! We hopen op een vervolg van deze dienst aan het einde van het nu begonnen seizoen.

 

Namens de voorbereidingsgroep, ds. Jan Fischer

 

 Oproep aan de autobezitters van onze Zuiderkerkgemeente

 

Momenteel  zijn er 7 broeders die zo nu en dan een zondag de auto beschikbaar stellen om een drietal oudere mensen op te halen om zondagse  morgendienst inde Zuiderkerk te kunnen bijwonen. Er zijn autorijders die 2 of meerdere functies in de kerk vervullen en het kan voorkomen dat een autobezitter mag rijden en ouderling/diaken van dienst zijn, of eventueel zondagskoster. Daarom een dringende vraag aan de autobezitters van de Zuiderkerk, ook al woont u op kleine afstand van de kerk: meldt u zich aan voor het rijden van onze oudere broeder en/of zuster, zodat zij op de zondag ook de diensten in de Zuiderkerk kunnen meevieren. Hoe meer autorijders, hoe minder vaak de autorijder dienst heeft. Het is voor mij ondoenlijk om alle autobezitters persoonlijk te vragen daarom mag u dit bericht als persoonlijk aan u gericht voelen. De zondagen dat wij een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk houden, rijdt er geen auto daar de dames deze diensten niet bijwonen. Dat kan dus geen belemmering meer voor u zijn. U mag zich telefonisch melden op 06 – 28 63 52 43 of per email: janlangenburg@hetnet.nl. Wel wil ik u verzoeken voor 1 december te reageren, daar begin december het nieuwe rooster gemaakt dient te worden. Ik wacht de vele reacties af.
Met vriendelijke groet,  Jan Langenburg.

 

 

 Startzondag 2013

 

Startzondag 29 september 2013. We hebben als thema voor deze zondag: geloven met hart en ziel. Wat gaan we allemaal doen op deze zondag. Om 10 uur gaan we met z’n allen naar de kerk, daarna zal het vervolg zijn bij de fam Nijhoff aan de Huizingsbrinkweg. We starten met een kopje koffie of thee of iets frissigs en iets lekkers erbij. Daarna gaan we de startzondag vervolgen met een heerlijke BBQ, broodjes, soep en de overheerlijke salades van onze Marten. Ook dit jaar doen we er een rad van avontuur bij. Als een ieder een leuk presentje meeneemt wordt dit een leuke dag.

 

En natuurlijk dit alles onder het genot van een drankje.

 

 Volgende week zondag zal er een hart aan een ieder uitgereikt worden. Graag de tekst goed lezen en probeer dit in te vullen en deze op de startzondag 29 september weer inleveren bij binnenkomst van de kerk bij Fenny Busstra of José Gommer.

 

We hopen iedereen dan te zien op de startzondag 2013.  In deze dienst zal er ook een liturgie zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 Ontmoetingsweekend 20-22 september a.s.

 

 Uit partnergemeente Rostock Centrum komt een groep van twaalf mensen naar Emmen. Het thema van deze ontmoeting is ‘’Bomen”, naar aanleiding van de  tentoonstelling over dat thema die dan in de Grote Kerk zal zijn.

 

 Op zaterdag 21 september zijn er diverse activiteiten in en vanuit de Grote Kerk, waarvoor u hartelijk uitgenodigd bent. Hier vermelden we met name de muzikale bijeenkomst rondom het Nieuwe Liedboek: Bomen in Vrede              

 

Vanaf 16.30 uur zingen, musiceren en luisteren met het Nieuwe Liedboek, onder leiding van cantor Anton Stulp en organist Henk Stekelenburg, met medewerking van o.a. de cantorij  van de Grote Kerk, Martine Salomons, sopraan  en diverse andere muzikanten.

 

(Inloop in de Grote Kerk vanaf 16 uur, einde uiterlijk 18 uur.)

 

Een volledig programma met toelichting is vandaag hier in de kerk verkrijgbaar.

 

U kunt het ook opvragen bij Hanneke te Winkel, secretaris van de Werkgroep Emmen-Rostock, telefoon 643564 of e-mail h.tewinkel12@gmail.com

 

Op zondag 22 september is er een agapè-viering in de Grote Kerk. Let wel: die begint om 9 uur.

 

 Dag van de armoede (tijdswijziging)

 

DABAR , het interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen en de gemeente Emmen trekken gezamenlijk op om aandacht te besteden aan het onderwerp armoede .

 

Op donderdag 17 oktober 2013 wordt er in De Opgang , Mantingerbrink 199 te Emmen een themamiddag gehouden over armoede en aspecten die hiermee verband houden.

 

Verschillende organisaties zullen een deel van de middag voor hun rekening nemen . Zo zal Sedna iets vertellen over mantelzorg in de gemeente Emmen , terwijl de gemeente zelf ingaat op de nieuwste landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het minimabeleid.

 

Daarnaast zal er een "lagerhuisdebat"gehouden worden, geleid door Kees van Anken directeur van Zienn ( instellingen voor opvang en ondersteuning ).

 

Onze wethouder Jumelet zal eveneens nauw betrokken zijn bij deze middag als verantwoordelijk bestuurder van onder anderen zorg en welzijn , participatie t.a.v. WMO , WWB , WSW en Emco .

 

Het probleem van de armoede gaat ons allen aan . De bekende Franciscus van Assisi onderkende dit ook al gezien zijn uitspraak : "Armoede is geen schande voor wie arm is , maar wie armoede veroorzaakt ."

 

Een gezegde dat nog niets aan zeggingskracht heeft ingeboet.

 

Wij rekenen op een brede belangstelling vanuit de kerken en politieke partijen en overige organisaties en belangstellenden die binnenkort een uitnodiging zullen ontvangen.

 

Deze middag begint om 14.00 uur en zal rond 17.00 uur afgesloten worden .

 

Let op de gewijzigde tijden ; in "Op Weg"van september/oktober wordt nog uitgegaan van een themaochtend!

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site. Dat is:

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

 

 

           Wij wensen u een goede week toe.

 

ZONDAG 25 augustus 2013

 

In de morgendienst gaat voor: Ds. G. Douma uit Beilen, ambtsdrager van dienst is mw. W. Feijen en de organist is dhr A. Stulp.

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam Gommer en op zondag 15 september door de diakenen van de Grote Kerk en de Zuiderkerk.

 

 Orde van Dienst:

 

Ps.    95:1,2
Ps.    68:7
Ps.    86:2, 3,4
Ps.    81:7
Ps.   115:2,3
Ps.   135:8,9,10
Gez.   86:6,7,8
Gez.297
H.S.  Jes.46:1-4

 Collecte voor zondag 25 augustus

 

1e Collecte: diakonie  2e Collecte: PG-Emmen                                          

 

 De collecte van zondag 18 augustus heeft opgebracht

 

1e collecte € 83.55           2e € 77.27 PG Emmen

 

 Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr Hoorn, Wilhelminastraat 8 kamer 107. De bloemen worden gebracht door mevr. Bakker.

 

 Dankwoord:

 

Aan de Zuiderkerkgemeente, Ook namens mijn man wil ik u hartelijk danken voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen na mijn terugkeer uit het ziekenhuis. Mevrouw H. Homans-Nieboer, Beatrixstraat

 

Mevrouw Hulsebosch-Dijkstra, Velduil, wil de gemeente hartelijk dankzeggen voor de bloemen die ze kreeg op zondag 23 juni en ook dankt ze voor de kaarten, telefoontjes, bezoekjes die ze heeft ontvangen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en later in de Holdert. Het doet goed als mensen naar je omkijken. Nogmaals dank daarvoor.

 

 Zieken: geen opgaaf ontvangen

 

Ds Vd Kevie heeft vakantie t/m 2 september 2013

 

Zondag 25 augustus:                                                          Zondag 1 september (dienst Drenthinaveld)

 

* Autorijden:                Naber/Homans                             Autorijden:    geen chauffeur/ter Steege

 

* Zondagskoster:        Fam Langenburg                    *        Zondagskoster:          nvt

 

* Geluid:                      F. Gommer                                  Geluid:                      nvt

 

* Weekkoster:                        J. Omvlee                          Weekkoster:            W. ter Steege

 

* Interieur:                   fam Bergman                         * Interieur:       Wea Nijhoff/Willie Peeks

 

 Kopij

 

Voor zondag 8 september kunt u aanleveren tot woensdag voor 17.00 uur aan de Grote Kerk mailadres is zondagsbrief@grotekerkemmen.nl  voor zondag 15 september kunt aanleveren tot woensdag 11 september voor 17 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2, Emmen.

 

Tel.: 0591-648341, email: josegommer@online.nl

 

 Algemeen nieuws

 

Zondag 1 september:

 Op zondag 1 september blijven alle kerken van de Protestantse Gemeente Emmen dicht. We zullen elkaar dan ontmoeten aan de Oude Roswinkelerweg bij Sportpark Drenthina. De dienst begint om 10.30 uur. Voor vervoer kan gezorgd worden: stuur een mailtje naar lin30kleine@gmail.com of neem contact op met uw eigen autodienst van uw eigen wijkgemeente. We hopen velen van u te ontmoeten op zondag 1 september

 

 Zang- en evnagelisatiedienst:

 

De eerst volgende Zang en Evangeliedienst is op zondag 1 september, in de Kapel.

 

Voorganger in deze dienst is Majoor S.van Hese. Thema: Gefeliciteerd ! Je bent een dienaar! Medewerking wordt verleend door het Chr. Vocaal Mannenensemble ”Cantabile” uit Klazienaveen e.o. O.l.v. Jan van der Tuuk, de organist is Reint Elling.

 

De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

 

 Startzondag 2013

 

De startzondag is gepland op zondag 29 september in de nieuwsbrief van zondag 15 september zult u daarover verder geïnformeerd worden.

 

 Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site. Dat is:

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

 

Wij wensen u een goede week toe.

 

 

ZONDAG 23 juni 2013

 

 

 

 

In de morgendienst gaat voor: Ds. R. Wijnsma uit Elim, ambtsdrager van dienst is mw. F. van Wieren. De organist is dhr. J. Hordijk.

 

 

 

Uitreiking Centrum post: Deze zondag wordt u welkom geheten door de fam. Hazelhoff. In verband met de zomervakantie is dit de laatste centrumpost. De eerstvolgende is weer op zondag 25 augustus 2013. U kunt dan weer de nieuwtjes doorgeven aan mw. José Gommer.

 

 

 

Orde van Dienst:

 

Orgelspel

 

Binnenkomst predikant en kerkenraad

 

Moment van stilte

 

Intochtslied: psalm 92: 1 en 2

 

Votum en Groet

 

Zingen: psalm 92: 3

 

Aanvangswoord

 

Gebed

 

Zingen: gezang 372: 1, 3 en 5

 

Schriftlezing:   Mattheus 22: 36-40

 

Zingen: gezang 62: 1, 2 en 3

 

Schriftlezing: Genesis 4: 1-16

 

Zingen: psalm 131: 1, 2 en 3

 

Overdenking

 

Zingen: gezang 172: 1, 2 en 4

 

Dankgebed en voorbede

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staand): gezang 481: 1, 2 en 4

 

Zegen  3x gezongen amen

 

 

 

Collecte voor zondag 23 juni

 

1e Collecte:                 diaconie                      2e Collecte:     PG-Emmen                           

 

Gegeven in de collecte van zondag 16 juni   1e collecte      €176.15

 

2e collecte         €64.50

 

 

 

Mededeling van het moderamen

 

Goedemorgen gemeente,

 

Het is belangrijk voor het gemeente zijn dat ook de kerkenraad op sterkte is.

 

In oktober treden er ambtsdragers af, na jaren van trouwe dienst en vanwege het verstrijken van hun ambtstermijn. Er zijn ook diakenen en ouderlingen die blijven om er gewoon te zijn voor onze gemeente. Maar toch dreigt er een tekort, met name aan ouderlingen.

 

Gemeente, wij vragen U om namen te noemen van mensen die de kerkenraad kunnen komen versterken. Misschien bent U het zelf wel. 

 

Namens het moderamen, Frouke van Wieren.

 

 

 

Bloemen:

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet deze week naar mw. Hulsebos-Dijkstra, Velduil 25. Tijdelijk verblijf in de Holdert. De bloemen worden gebracht door mevr. Rabbers.

 

 


Zieken:

 

Geen opgave ontvangen. De vraag aan u allen is dan ook ‘kijk even naar elkaar om’.

 

 

 

Zondag 23  juni 2013                                                           Zondag 30 juni 2013

 

* Autorijden:                Kleine Deters/Baron               Autorijden:       nvt

 

* Zondagskoster:        Jaro Herder                            Zondagskoster:          nvt

 

* Geluid:                      Marten Busstra                                   Geluid:            nvt

 

* Weekkoster:                        Wolter ter Steege                   Weekkoster:   Fred Gommer

 

* Interieur:       Hillie Pieters/Bep Scholten/Willie Peeks              Interieur:          Fam Tjeerdsma

 

 

 

 

 

Kopij  

 

Voor a.s. zondag kunt u aanleveren tot woensdag voor 17.00 uur aan zondagsbrief@grotekerkemmen.nl.

 

 

 

Voor de eerstkomende centrumpost op zondag 25 augustus mag u weer aanleveren uiterlijk op woensdag 21 augustus tot 17.00 uur aan José Gommer, Anna Paulownalaan 2 Emmen, 0591-648341 email: josegommer@online.nl

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Voorjaarsactie 2013.
Voor deze actie heeft de WCK-Zuiderkerk een bedrag begroot van € 3.500,00. Met elkaar hebben we ruim € 3.460,00 bijeengebracht. Een geweldig resultaat. Wij willen alle gevers/geefsters hartelijk dankzeggen voor hun financiële bijdrage. Voor diegene die nog niets aan deze actie heeft bijgedragen: u kunt nog steeds uw bijdrage overmaken.

 

Namens de WCK-Zuiderkerk, Jan Langenburg.

 

 

 

ZWO rekeningnummer

 

Nieuw rekeningnummer ZWO Zuiderkerk

 

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuw rekeningnummer. Dit is banknummer 22 53 82 938

 

ten name van ZWO Zuiderkerk. Als u ons periodiek steunt met een bijdrage, wilt u dan ons

 

nieuwe rekeningnummer daarvoor gaan gebruiken. Bij voorbaat dank.

 

Namens de zendingscommissie, J. Baron.

 

 

 

Bericht van de ZWO commissie:

 

De opbrengst van de pinkstercollecte:

 

De opbrengst van de pinkstercollecte was geweldig !! Totaal is er voor het project € 1317.16 binnen gekomen. De ZWO commissie is nog bezig een manier te vinden om een auto op een goede manier in Gambia te krijgen. Zoals u weet ligt Gambia aan de westkust van Afrika ongeveer in het midden van het continent. Dus niet naast de deur. Er wordt op dit moment geprobeerd om via een zeecontainer de auto als bijlading mee te sturen. Als er meer bekend is zullen wij u daarover informeren. Ik wil u bij deze, mede namens de stichting Gambia Vooruit , hartelijk bedanken voor  uw bijdrage aan deze collecte!

 

Ballonnen:

 

Er zijn op dit moment 10 kaartjes teruggekomen,  geen grote afstanden tot nu toe. Wij zullen u na de zomer verder informeren.

 

Met vriendelijke groet namens  de ZWO Commissie, J. Baron

 

 

 

 

 

Voor meer en algemene informatie van de Zuiderkerk kunt u ook terecht op onze site. Dat is:

 

Website: www.zuiderkerkemmen.nl

 

 

 

Wij wensen u een goede week, goede zomer, en eventueel goede vakantie toe.

 

 

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE